نقش سبک زندگی در پیشگیری از بیماری رینیت آلرژیک از دیدگاه ابن‌سینا و رازی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی طب سنتی ایران، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 متخصص داروسازی طب سنتی ایران، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران،ایران

4 استادیار گروه طب سنتی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

5 استاد یار گروه طب سنتی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

6 متخصص طب سنتی، گروه طب سنتی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 دانشیار گروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

8 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در طب سنتی ایران بیماری رینیت آلرژیک ذیل بیماری نزله و زکام موردبحث قرارگرفته است. محمد زکریای رازی یکی از اولین پزشکان طب سنتی ایرا ن می‌باشد که در رسالۀ شمیه، به بیماری رینیت آلرژیک فصلی تحت عنوان نزله و زکام پرداخته و راه‌های پیشگیری و درمان آن را ذکر نموده است. طب سنتی ایران، دارای تدابیر مشخصی در این حوزه می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی روش‌های پیشگیری از رینیت آلرژیک از دیدگاه رازی و ابن‌سینا می‌باشد.
بیماری رینیت آلرژیک یکی از شایع‌ترین بیماری‌های دستگاه تنفس فوقانی است که به‌دلیل شیوع بالا هزینۀ زیادی را سالیانه بر کشورها تحمیل می‌‌کند. این بیماری یک مشکل بهداشتی جهانی می‌باشد.
 
مواد و روش­ها: در این مقاله نظرات ابن‌سینا در قانون و رازی در رسالۀ شمیه جهت شناسایی روش‌های اصلی پیشگیری از رینیت آلرژیک بررسی شده است. همچنین، بعضی مقالات و منابع طب رایج درمورد تأثیرات عوامل محیطی و سبک زندگی در بیماری رینیت آلرژیک موردبررسی قرار گرفته است.
 
نتایج: یکی از روش‌های اصلی پیشگیری بیماری رینیت آلرژیک در طب سنتی ایران خصوصاً از دیدگاه ابن‌سینا و رازی، اصلاح سبک زندگی می‌باشد. سبک زندگی در طب سنتی ایران شامل شش اصل ضروری زندگی می‌باشد که پزشکان طب سنتی ایران به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته‌اند.
 
نتیجه‌گیری: پیشگیری در طب سنتی ایران به‌عنوان یک اصل و قاعدۀ اولیه بر درمان مقدم است. اصلاح سبک زندگی و کنترل و حذف عوامل خطر می‏تواند از بروز بیماری آلرژیک تا حد امکان پیشگیری نموده و در بهبود افراد مبتلا مؤثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of lifestyle in the prevention of allergic rhinitis based on Ibn Sina and Razis’ attitudes

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Hajiheydari 1
 • Mohsen Naseri 2
 • Fatemeh Alijaniha 3
 • Fatemeh Emadi 4
 • Elham Emaratkar 5
 • Mahmood Babaeian 6
 • Mohammad Ebrahim Yarmohammadi 7
 • Farhad Jafari 8
چکیده [English]

Background and Objective: In Iranian Persian Medicine, allergic rhinitis disease was discussed under catarrh and rhinorrhea (Nazleh Va Zokam) diseases, Abubekr,Mohammad Zacharia, known as Razi, one of the practitioners of Persian Medicine for first time paid to seasonal allergic rhinitis disease in Arabic language article that called Resaleye Al shammiyeh (Article of Smelling) and mentioned presentational and treating methods in it. Persian Medicine has shown distinct managements in this field. The aim of this study was to evaluate prevention of allergic rhinitis based on the Razi and Ibn Sinas’ views. Allergic rhinitis is a common disease of upper respiratory system and imposes a considerable cost to the communities due to its frequency. This disease is a global health problem.
 
Materials and Methods: In this paper, comments of Ibn Sina in book of Canon and Razi in Resaleyeh -Al Shamieh to identify methods of prevention of allergic rhinitis have been investigated.
 
Results: One of the main methods to prevent allergic rhinitis, particularly on Ibn Sina and Razis’ views in Persian Medicine was life style modification. Life style in Persian Medicine contains six essential principles of life and Persian Medicine physicians paid special attention to them.
 
Conclusion: Prevention in Traditional Persian Medicine as a primary principle is prior to treatment. Lifestyle modification and control and elimination of risk factors can prevent the onset of allergic disease as much as possible and it may be effective in improving patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Traditional Persian Medicine (TPM)
 • Catarrh
 • (Nazleh va Zokam (
 • Allergic rhinitis
 • Lifestyle
 • Razi
 • Ibn Sina
1. Settipane RA, Charnock DR. Epidemiology of rhinitis: allergic and nonallergic. Clinical Allergy and Immunology. 2007:19-23. 2. Abbasi Ranjbar Z. Prevalence of allergic rhinitis among children in Rasht. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2000 ;( 53)14:56-62. 3. Mohammadzadeh I, Ghafari J, Savadkoohi RB, Tamaddoni A, Dooki MRE, Navaei RA. The prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in north of Iran. Iranian Journal of Pediatrics. 2008; 18(2):117-22. 4. Ozdoganoglu, Tunis, Murat Songu, and Hasan Mete Inancli. "Quality of life in allergic rhinitis." Therapeutic Advances in Respiratory Disease. 2012; 61:25-39. 5. Ibn Sina AAH. Al-Qanon fi al-Tibb (The Canon of Medicine). Shams al-Din I, editor. 1st.ed. Beirut: Alaalami Institute Press; 2005; 2:432-34. 6. Jorjani, S. E. "Al-Aghraz al-Tibbia val Mabohess al-Alaiia." (Corrected by Tajbakhsh,Hassan ). Tehran, Iran: Tehran University Press; 2005: 348-50. 7. Rhazes.M. Resale of Shammieh (Article of Smelling ).Manuscripts of Astane Gods’ Library in Mashhad,(Registered number,16766/8) and Malik library in Tehran,( Registered number,4573). 8. Bungy GA, Mossawi J, Nojoumi S, Brostoff J. Razi’s report about seasonal allergic rhinitis (hay fever) from the 10th century AD.. International Archives of Allergy and Immunology. 1996; 110(3):219-24. 9. Zohalinezhad ME, Zarshenas MM. Non-Pharmacological Treatments of Allergic Rhinitis (Neglected Treatments). Iranian Journal of Medical Sciences. 2016; 41(3):S46. 10. Nasseri, M.Jafari,F.Alizadeh,M.The principles of health and hygiene in Traditional Iranian Medicine ;The journal of Traditional Medicine of Islam and Iran. 2009; 1(1):39-44. 11. Alm JS, Swartz J, Lilja G, Scheynius A, Pershagen G. Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle. The Lancet. 1999; 353(9163):1485-88. 12. Takeuchi J, Kusunoki T, Morimoto T, Sakuma M, Mukaida K, Yasumi T, et al. Lifestyle Risk Factors for Allergic Rhinitis in Schoolchildren: Are Sports Activities a Negative Factor? Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2013; 131(2):AB112. 13. Bousquet, Jean, et al. "Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) 2008." Allergy 63.s86 (2008); 8-160. 14. Tadjbakhsh, H. The life of Muhammad Ibn Zakariya and the discovery of allergic asthma. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology. 2000; 1(1):3-9. 15. Naseri M. Maintaining health in the view point of Traditional Iranian Medicine. Tehran: Teb-e-Sonnati-e-Iran Publications; 2016; 57-58, 97. 16. Flint PW, Haughey BH, Robbins KT, Thomas JR, Niparko JK, Lund VJ, et al. Cummings otolaryngology-head and neck surgery: Elsevier Health Sciences press; 2014: 618. 17. Hansel FK. Clinical and histopathologic studies of the nose and sinuses in allergy. Journal of Allergy. 1929; 1(1):43-70. 18. Castro TMPPG, Marinho DRT, Cavalcante CC. The impact of environmental factors on quality of life and symptoms of children with allergic rhinitis. Brazilian journal of Otorhinolaryngology. 2013; 79(5):569-74. 19. Brauer M, Hoek G, Van Vliet P, Meliefste K, Fischer PH, Wijga A, et al. Air pollution from traffic and the development of respiratory infections and asthmatic and allergic symptoms in children. American journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2002; 166(8):1092-98. 20. Hajat S, Haines A, Atkinson R, Bremner S, Anderson H, Emberlin J. Association between air pollution and daily consultations with general practitioners for allergic rhinitis in London, United Kingdom. American Journal of Epidemiology. 2001; 153(7):704-14. 21. Lee Y, Shaw C, Su H, Lai J, Ko Y, Huang S-L, et al. Climate, traffic-related air pollutants and allergic rhinitis prevalence in middle-school children in Taiwan. European Respiratory Journal. 2003; 21(6):964-70. 22. Lee K, Otolaryngology EE. Head and neck surgery. Essential otolaryngology. 2008: 825-38. 23. Ibn Sina AAH. Al-Qanon fi al-Tibb (The Canon of Medicine). Shams al-Din I, editor.1st.ed. Beirut: Alaalami Institute Press; 2005; 1:207. 24. Ibn Sina AAH. Al-Qanon fi al-Tibb (The Canon of Medicine). Shams al-Din I, editor. 1st.ed. Beirut: Alaalami Institute Press; 2005; 2:295. 25. Naseri M. Maintaining health in the view point of Traditional Iranian Medicine. Tehran: Teb-e-Sonnati-e-Iran Publications; 2012:132. 26. Rona RJ, Keil T, Summers C, Gislason D, Zuidmeer L, Sodergren E, et al. The prevalence of food allergy: a meta-analysis. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2007; 120(3):638-46. 27. Sicherer SH. Epidemiology of food allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2011; 127(3):594-02. 28. Pénard‐Morand C, Raherison C, Kopferschmitt C, Caillaud D, Lavaud F, Charpin D, et al. Prevalence of food allergy and its relationship to asthma and allergic rhinitis in schoolchildren. Allergy. 2005; 60(9):1165-71. 29. Flint PW, Haughey BH, Robbins KT, Thomas JR, Niparko JK, Lund VJ, et al. editors. Cummings otolaryngology-head and neck surgery. Elsevier Health Sciences Press; 2014: 695. 30. Longo, Dan Louis, et al. editors. Harrison's Principles of Internal Medicine. 19th.ed.New York: McGraw-Hill Medical Press; 2014:337. 31. Raphael G, Raphael MH, Kaliner M. Gustatory rhinitis: a syndrome of food-induced rhinorrhea. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 1989; 83(1):110-15. 32. Tamay Z, Akcay A, Ergin A, Guler N. Effects of dietary habits and risk factors on allergic rhinitis prevalence among Turkish adolescents. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2013; 77(9):1416-23. 33. Waibel KH, Chang C. Prevalence and food avoidance behaviors for gustatory rhinitis. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 2008; 100(3):200-05. 34. Sansone RA, Sansone LA. Allergic rhinitis: relationships with anxiety and mood syndromes. Innovations in Clinical Neuroscience. 2011; 8(7):12-17. 35. Soltani, Seyed Shahin, Bagher Minaii, and Mehdi Besharat. "Sleep and Wakefulness Correction in Different Seasons from Avicenna's Perspective." Iranian Red Crescent Medical Journal.2013; 15.3; 276-77.‌ 36. Stuck BA, Czajkowski J, Hagner A-E, Klimek L, Verse T, Hörmann K, et al. Changes in daytime sleepiness, quality of life, and objective sleep patterns in seasonal allergic rhinitis: a controlled clinical trial. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2004; 113(4):663-68. 37. Muliol J, Maurer M, Bouquet J. Sleep and allergic rhinitis. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. 2008; 18.6:415-19. 38. Aghili Khorasani MH. Kholasat Al-Hekmah. Nazem E, editor. Tehran: Institute of Medicine History studies, Islamic and Complementary Medicine; 2009; 2:834. 39. Naseri M. Maintaining health in the view point of Traditional Iranian Medicine. Tehran: Teb-e-Sonnati-e-Iran Publications; 2016; 90. 40. Gilani MA.Naseris, Maintaining health book, 2nd. ed: Tehran: Teb-e-Sonnati-e-Iran Publications; 2011:137. 41. Flint PW, et al. editors. Cummings otolaryngology head and neck surgery, 6th.ed: Philadelphia: Elsevier, Sunders Press; 2015: 618.