بررسی سطح سایتوکاین IL-21 در سرم و خلط مصدومین شیمیایی سردشت و ارتباط آن با عوارض دراز مدت ریوی ( 27 سال پس ازمواجهه با گاز خردل)

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد ایمونولوژی، دانشکدۀ پزشکی شاهد، تهران، ایران

2 استاد، دکترای ایمنی شناسی، مرکز تحقیقات تنطیم پاسخ-های ایمنی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات تنطیم پاسخ-های ایمنی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: عوارض ریوی یکی از مهم‌ترین آثار درازمدت مواجهه با سولفورموستارد (گاز خردل) می‌باشند که مصدومین شیمیایی سال‌هاست از آن‌ها رنج می‌برند. IL-21 یکی از سایتوکاین‌های مهم در بیماری‌های التهابی مزمن ریوی می‌باشد. در این مطالعه، میزان IL-21 در سرم و خلط مصدومین شیمیایی و ارتباط آن با مشکلات ریوی درازمدت در مواجهه‌یافتگان با سولفورموستارد بررسی می‌‌‌گردد.
 
مواد و روش‌ها: جمعیت مطالعه، مصدومین شیمیایی شهر سردشت می‌باشند. نمونۀ موردمطالعه، تعداد 3پنجاه نفر مرد و 125 نفر زن مواجهه‌یافته با گاز خردل به‌عنوان گروه مورد و صد نفر مرد و پنجاه نفر زن مواجهه‌نیافته به‌عنوان گروه شاهد از شهر ربط، در محدودۀ سنی 27 تا 67 سال می‌باشند. معاینات بالینی توسط متخصصین داخلی و اسپیرومتری توسط پرستار آموزش‌‌‌دیده انجام شد. سنجش سطح سایتوکاین‌ IL-21 به‌روش الایزا در نمونه‌های سرم و خلط انجام گرفته است.
 
نتایج: مقادیر IL-21 در سرم و خلط، در مقایسه بین دو گروه مواجهه‌یافته و غیرمواجهه، تفاوت‌های معناداری را نشان ندادند؛ اما میزان سرمی ‌آن با شاخص‌ اسپیرومتری FEV1/FVC در افراد مواجهه‌یافته ارتباط منفی معنادار نشان داد.
 
نتیجه‌گیری: سطح سایتوکاین‌ IL-21 در سرم و خلط، تحت‌تأثیر مواجهه با گاز خردل تغییر نکرده است؛ ولی در مواجهه‌یافتگان ارتباط منفی معناداری بین سطح سرمی‌IL-21 و نسبت FEV1/FVC وجود دارد که در گروه غیرمواجهه دیده نمی‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of serum and sputum level of IL-21 in Sardasht chemical victims and its relationship with long-term pulmonary complications (27 years after sulfur mustard exposure)

نویسندگان [English]

  • AliMohammad MohseniMajd 1
  • Tooba Ghazanfari 2
  • Raziyeh Dilmaghanian 3
چکیده [English]

Background and Objectives: Pulmonary complications are one of the most important long-term sulfur mustard (SM) exposure that chemical victims are suffering for years. IL-21 is one of the important cytokines contributing in chronic pulmonary inflammatory diseases. In this study, the serum and sputum levels of IL-21 and their correlations with pulmonary complications was evaluated 27 years after sulfur mustard exposure.
 
Materials and Methods: Final sample size was 475 (350 men and 125 women) SM exposed and 150 (100 men and 50 women from Rabat) unexposed controls. The age span of volunteers was 27-67 years.
 
Results: There was no significant different between exposed and control groups in serum and sputum levels of IL-21, but the serum level of IL-21 showed a significant correlation with spirometry parameter (FEV1/FVC) in SM exposed group was observed.
 
Conclusion: The affected serum and sputum levels of IL-21 by sulfur mustard exposure were not variable, but there was a significant negative correlation between serum level of IL-21and FEV1/FVC in SM exposed group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sulfur Mustard
  • pulmonary complication
  • IL-21
  • Chemical victims
  • Sardasht
1. Balali‐Mood M, Hefazi M. Comparison of early and late toxic effects of sulfur mustard in Iranian veterans. Basic & clinical Pharmacology & Toxicology. 2006;99(4):273-82. 2. Somani S, Babu S. Toxicodynamics of sulfur mustard. International Journal of Clinical Pharmacology, Therapy, and Toxicology. 1989;27(9):419-35. 3. Benschop HP, van der Schans GP, Noort D, Fidder A, Mars-Groenendijk RH, de Jong LP. Verification of exposure to sulfur mustard in two casualties of the Iran-Iraq conflict. Journal of Analytical Toxicology. 1997;21(4):249-51. 4. Emad A, Rezaian GR. Characteristics of bronchoalveolar lavage fluid in patients with sulfur mustard gas–induced asthma or chronic bronchitis. The American Journal of Medicine. 1999;106(6):625-8. 5. Korn T, Bettelli E, Gao W, Awasthi A, Jäger A, Strom TB, et al. IL-21 initiates an alternative pathway to induce proinflammatory TH17 cells. Nature. 2007;448(7152):484-7. 6. Beringer A, Noack M, Miossec P. IL-17 in Chronic Inflammation: From Discovery to Targeting. Trends in Molecular Medicine. 2016;22(3):230-41. 7. Saber H, Saburi A, Ghanei M. Clinical and paraclinical guidelines for management of sulfur mustard induced bronchiolitis obliterans; from bench to bedside. Inhalation Toxicology. 2012;24(13):900-6. 8. Razavi SM, Ghanei M, Salamati P, Safiabadi M. Long-term effects of mustard gas on respiratory system of Iranian veterans after Iraq-Iran war: a review. Chinese Journal of Traumatology. 2013;16(3):163-8. 9. Malaviya R, Sunil VR, Cervelli J, Anderson DR, Holmes WW, Conti ML, et al. Inflammatory effects of inhaled sulfur mustard in rat lung. Toxicology and Applied Pharmacology. 2010;248(2):89-99. 10. Aragizadeh H, Soroush M-R, Javadi M-A, Azizi F, Ghasemi H, Shams J, et al. Sardasht-Iran cohort study of chemical warfare victims: design and methods. Archives of Iranian Medicine. 2009;12(1):5-14. 11. Di Stefano A, Caramori G, Gnemmi I, Contoli M, Vicari C, Capelli A, et al. T helper type 17‐related cytokine expression is increased in the bronchial mucosa of stable chronic obstructive pulmonary disease patients. Clinical & Experimental Immunology. 2009;157(2):316-24. 12. Yerkovich ST, Hales BJ, Carroll ML, Burel JG, Towers MA, Smith DJ, et al. Reduced rhinovirus-specific antibodies are associated with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease requiring hospitalisation. BMC Pulmonary Medicine. 2012;12(1):1.