بررسی رابطه بیان انکوپروتئینBCL-2 با برخی عوامل موثر در تعیین پیش آگهی بیماران سرطان پاپیلری تیرویید

نویسندگان

1 استاد گروه پاتولوژی و علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: کارسینوم پاپیلاری (PTC) شایعترین نوع سرطان تیروئید می‌باشد. BCL-2 یک پروتئین مهارکننده آپوپتوز است که بروز آن در کارسینوم پاپیلاری افزایش می‌یابد و همراه با سایر عوامل انکوژن در پاتوژنز کارسینوم پاپیلاری نقش دارد هدف این مطالعه بررسی رابطه بیان انکوپروتئینBCL-2  با برخی عوامل موثر در تعیین پیش آگهی بیماران سرطان پاپیلری تیرویید می‌باشد.


مواد و روش‌ها: این پژوهش مقطعی بر روی 85  نمونه بیماران مبتلا به سرطان پاپیلاری، که توسط تیروئیدکتومی به دست آمده بودند، انجام گرفت. اطلاعات مربوط به سن، جنس و معاینات بیماران از جمله درگیری گره‌های لنفاوی و اندازه تومور، از پرونده بیماران گردآوری شد. پس از تهیه لام و رنگ‏آمیزی، تهاجم کپسولی در نمونه ها بررسی وبرای بیان انکوپروتیین BCL-2 از روش ایمونوهیستوشیمی (IHC) استفاده شد.


نتایج:  میانگین سنی بیماران (75 نفر زن و 10 نفر مرد) 4/16±8/40 سال بود. میانگین اندازه تومورها 2/2±7/3 سانتی‌متر بود. در 11نمونه (٪9/12) تهاجم کپسولی مثبت و در 74 نمونه (٪1/87) تهاجم کپسولی منفی بود. در 19نمونه درگیری غدد لنفاوی مثبت و در 66 نمونه منفی بود. 71 نمونه  (٪5/83) BCL-2 مثبت و 14 نمونه  (٪5/16)  BCL-2 منفی بودند. بیان ژن  BCL-2 با درگیری گره‌های لنفی و تهاجم کپسولی رابطه‌معنی‌داری نداشت (05/0<P < /span> ).  میان بیان BCL-2  و اندازه تومور با  (P<0.05) و (000/0=P < /span> ) رابطه معنی‌داری وجود داشت و با مثبت شدن   BCL-2 ، اندازه تومور افزایش یافت.


نتیجه‌گیری: بیان BCL-2 در کانسر پاپیلاری میزان بالایی می‌باشد و با اندازه تومور ارتباط معناداری دارد. درگیری گره های لنفی و تهاجم کپسولی ارتباطی با بیان BCL-2  ندارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between BCL-2 oncoprotein expression and some prognostic factors in papillary thyroid carcinoma

چکیده [English]

Background and Objective: Papillary thyroid carcinoma (PTC) is the most common thyroid malignancy. Expression of BCL-2, an apoptosis inhibitor, is higher in papillary thyroid carcinoma cells. Prognosis of PTC is associated with some factors such as age, gender, tumor size, capsular invasion and lymph node involvement. The aim of this study was to demonstrate relation between BCL-2 oncoprotein expression and these prognostic factors in PTC.


Materials and Methods: In this cross-sectional study, 85 pathology samples of PTC patients were analyzed for capsular invasion and BCL-2 oncoprotein expression by immunohistochemistry method. Other data such as age, gender, tumor size and lymph node involvement were collected from clinical records of patients. Data were analyzed by SPSS.


Results: The mean age was 40.8 ±16.4 years (75 females and 10 males). The mean tumor size was 3.7±2.2 cm. Meanwhile, 11 samples had capsular invasion and the others were negative. Lymph node involvement was positive in 19 samples (22.3%). The BCL-2 expression was positive in 71 samples (87.1 %). There was no significant relation between BCL-2 expression and lymph node involvement and capsular invasion. A significant relation was seen between tumor size and BCL-2 expression. BCL-2 expression was associated with a larger tumor size.


Conclusion: BCL-2 expression in PTC patients was high and has relation with tumor size. Lymph node involvement and capsular invasion have not any relation with BCL-2 expression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Papillary thyroid carcinoma
  • Size of tumor
  • Capsular invasion
  • Lymph node involvement
  • BCL-2 expression
1. Mohagheghi M, Moosavi JA, Shariat TS: Annual report of Tehran University of Medical Sciences, District cancer registry in 1997. 2. Hrafnkelsson J, Tulinius H, Sigvaldson H. Familial nonmedullary thyroid cancer in Iceland. Journal of Medical Genetic 2001;38:189-91. 3. Drake RL, Vogl W, itchell AWM, ray H. Gray's anatomy for students. 2nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone/Elsevier; 2014. 4. Deandrea M, Gallone G, Veglio M. Thyroid cancer hystotype changes as observed in a major generalHospital in a 21 year period. Journal of Endocrinology Investigation 1997; 20:52-8. 5. Rosai J, Tallini G. Rosai and Ackerman's surgicalpathology. 10th ed. New York: Mosby; 2011. 6. Choi D, Hwang S, Lee E. Expression of mitochondria dependent apoptosis genes (p53, Bax, Bcl-2) in rat granulosa cells during follicular development. Journal of the Society for Gynecologic Investigation 2004; 11:311-7. 7. Mitsiades N, Poulaki V, Kotoula V, Mastorakos G, Tseleni-Balafouta S, Koutras DA, et al. Fas/Fas ligand up-regulation and Bcl-2 downregulation may be significant in the pathogenesis of Hashimoto’s thyroiditis. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabplism. 1998: 83:2199–203. 8. Mitsiades CS, Poulaki V, McMullan C, Negri J, Fanourakis G. Novel histone deacetylase inhibitors in the treatment of thyroid cancer. Clinical Cancer Research. 2005: 11:3958–65. 9. Aksoy M, Giles Y, Kapran Y, Terzioglu T, Tezelman S. Expression of bcl-2 in Papillary Thyroid Cancers and its Prognostic Value. Actachirbelg 2005; 105: 644-8. 10. Dinets A, Hulchiy M, Sofiadis A, Ghaderi M, Höög A, Larsson C, etal. Clinical, genetic, and immunohistochemical characterization of 70 Ukrainian adult cases with post-Chornobyl papillary thyroid carcinoma. European Journal of Endocrinology. 2012;166(6):1049-60. 11. Longo D L, Fauci AS, Kasper DL, Hauser StL, Jameson JL ,Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine. 18thed, New York: McGraw hill; 2012. 12. Stassi G, Todaro M, Zerilli M, Ricci-Vitiani L, Di LibertoD,Patti M, etal. Thyroid cancer resistance to chemotherapeutic drugs via autocrine production of interleukin-4 and interleukin-10. Cancer Research. 2003; 63(20):6784-90. 13. Siironen P, Nordling S, Louhimo J, Haapiainen R, Haglund C.Immunohistochemical expression of Bcl-2, Ki-67, and p21 in patients with papillary thyroid cancer. Tumour Biology. 2005 ; 26(1):50-6. 14. Manetto V, Lorenzini R, Cordon-Cardo C, Krajewski S, Rosai J, Reed JC, et al. Bcl-2 and Bax expression in thyroid tumours. An immunohistochemical and western blot analysis. Virchows Archives. 1997; 430(2):125-30. 15. Aksoy M, Giles Y, Kapran Y, Terzioglu T, Tezelman S. Expression of bcl-2 in papillary thyroid cancers and its prognostic value. Acta Chirurgica Belgica. 2005; 105(6):644-8. 16. Soda G, Antonaci A, Bosco D, Nardoni S, Melis M. Expression of bcl-2, c-erbB-2, p53, and p21 (waf1-cip1) protein in thyroid carcinomas. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 1999; 18(3):363-7.