تاثیر استفاده از پست فایبر بر مقاومت به شکست دندانهای بازسازی شده با روکش در یک مطالعه آزمایشگاهی

نویسندگان

1 استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی شاهد، تهران، ایران

3 دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی شاهد، تهران، ایران

4 دندانپزشک عمومی

5 دستیار تخصصی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: با وجود استفادۀ روزافزون از پست‌های فایبرکامپوزیتی (FRC)، تعدادی از مطالعات اثر بر مقاومت به شکستگی دندان را زیر سؤال برده‌اند. هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر استفاده از پست فایبر کامپوزیتی بر مقاومت به شکست دندان‌های بازسازی‌شده با روکش می‌باشد.مواد و روش‌ها: پس از درمان ریشه و قطع تاج، چهل دندان پرمولر فک بالا، به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول با استفاده از پست  FRC، کور کامپوزیتی و کراون فلزی بازسازی شدند؛ درحالی‌که در گروه دوم، بازسازی دندان‌ها بدون پست انجام گرفت. سپس نمونه‌ها ترموسایکل شده ( 3500, c˚55-5) و در رزین آکریلی مانت شدند. نیروی فشاری تا حد شکست در دو زاویۀ 45 و 90 درجه اعمال شد. نتایج با آزمون ANOVA دوسویه و تست Tukey آنالیز شدند.نتایج: حداکثر و حداقل استحکام شکست به‌ترتیب در گروه 90NP- و 45P- مشاهده شد. نتایج آزمون ANOVA نشان داد که وجود پست اثر معنی‌داری بر استحکام شکست ندارد )178/0(P:؛ لیکن در زوایای مختلف اعمال نیرو، تفاوت معنی‌داری در نیروی شکست وجود دارد . 01)/0(P:.نتیجه‌گیری: باتوجه‌به محدودیت‌های این مطالعه، تفاوتی در مقاومت به شکست دندان‌هایی که با پست بازسازی می‌شوند، در مقایسه با گروه بدون پست وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of FRC posts on fracture resistance of teeth restored with crown: An in vitro study

چکیده [English]

Background and Objective: Despite developing use of fiber reinforced composite posts (FRC), some studies disputed the effect of this kind of posts on fracture resistance of teeth. The aim of this study was to evaluate the effect of FRC posts on fracture resistance of teeth restored with crown.Materials and Methods: After root canal therapy and cutting the crown, forty human maxillary premolars were divided into two groups. The first group was restored using FRC post and composite core and a full metal crown, whereas in the second group, post was not used. Then, specimens were thermocycled (3500, 5-55˚c) and embedded in acrylic resin, A compressive load was applied, at 90 and 45 degree until fracture occurred. Data were analyzed with 2 way ANOVA and Tukey`s test.Results: The maximum and minimum fracture resistance were observed in np-90 and p-45 groups, respectively. ANOVA test showed that FRC post has no significant effect on the tooth fracture resistance (P value = 0.178). But, significant differences were observed between the mean failure loads in groups with different loading angles (P value = 0.01).Conclusion: Within the limitations of this study, it can be concluded that there is no difference between fracture resistances of teeth restored with FRC posts as compared to those without it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tooth fracture
  • Post and core technique
  • Crown
  • Endodontically treated tooth