تأثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین بر درد حاد و مزمن در موش‌های سوری

نویسندگان

1 دانشیار گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

2 مدرس فارماکولوژی و توکسیکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

چکیده

مقدمه و هدف: استفاده از میدان‌های الکترومغناطیس در فرکانس‌های بسیار پایین در افزایش قند، تری‌گلیسیرید و اعتیاد به مورفین گزارش شده است. ازآنجایی‌که درد از مشکلات دائمی و داروهای مسکن موجود معمولاً مفید نیستند و مصرف آن‌ها عوارضی دارند، این پروژه با هدف ارزیابی (ELF-MF) Extremely low frequency magnetic field  با استفاده از آزمون فرمالین انجام گردید.مواد و روش‌ها: مطالعۀ تجربی تصادفی در گروه‌های کنترل و تست موش‌های سوری انجام گردید. 32 موش سوری نر نژادBalb/C  با میانگین وزنی 30 گرم در 4 گروه، تقسیم (n=8) شدند. 3 گروه حیوانات یک هفته، روزانه نیم‌ساعت در معرض ELF-MF در شدت 250 میکروتسلا و فرکانس‌های 25، 50 و 75 هرتز قرار گرفتند. فرمالین 10درصد در پریتوان حیوانات تزریق گردید. پاسخ ناشی از فرمالین در 60 دقیقه مشاهده شد. 5 دقیقۀ اول (درد حاد) و دقیقۀ 16تا60 (درد مزمن)، برای 5 دقیقۀ اول هر 15 ثانیه همچنین در فاصلۀ زمانی 16 تا 60، هر 5 دقیقه علائم ثبت و مقایسه گردید.نتایج: در کاهش علائم در فاز حاد هر 3 فرکانس معنی‌دار، برای فرکانس‌های 25و50 هرتز 001/0 p< و در فرکانس 75 هرتز 05 /0 p< به‌دست آمد. در فاز مزمن، فرکانس‌های 25و50 هرتز سبب کاهش معنی‌دار علائم شدند (05/0< p < /span>). درهرحال، فرکانس 50 هرتز در کاهش علائم مؤثرترین بود.نتیجه‌گیری: ELF-MF در کاهش درد ناشی از آزمون فرمالین مؤثر است و احتمالاً برای تسکین درد، قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of extremely low frequency magnetic field (ELF-MF) on acute and chronic pain in mice

چکیده [English]

Background and Objective: Use of extremely low frequency magnetic field) ELF-MF (has been reported in increasing blood sugar, cholesterol, triglyceride and reduction of withdrawal syndrome signs of morphine. Since pain is one of the main considerations and usually analgesic drugs are not very useful and have side effects, therefore, the present project was carried out using formalin test to evaluate the effect of ELF-MF.Materials and Methods: A randomized experimental study was done on test and control groups of mice. 32 male BALB/c mice (mean of weight = 30 g) were divided into 4 groups (n=8). 3 groups of animals exposed to ELF-MF for one week 30 min daily with 25, 50, and 75 HZ and an intensity of 250µT. Formalin 10% was injected i.p. to animals. The responses to formalin were observed for 60 min. Pain scores for the first 5 min (acute pain) and 16-60 min (chronic pain) every 15 s were recorded and compared to control group.Results: In acute phase, the signs significantly reduced by 3 frequencies, i.e., for 25 and 50HZ (p<0.001) and for 75 HZ (p<0.05). In chronic pain, the signs significantly reduced for 25 and 50 HZ (p<0.05). However 50 HZ frequency was the most effective frequency.Conclusion: The findings showed that ELF-MF is effective in formalin induced pain and could be helpful in reduction of pain in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ELF-MF
  • Acute pain
  • Chronic pain
  • mice