اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی IL-10 و IL-17 در زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از طی دورۀ شیمی‌درمانی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار و فوق تخصص آنکولوژی، گروه آنکولوژی، دانشکده علوم پزشکی کرمان، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: التهاب در پیشرفت سرطان نقش قابل‌توجهی ایفا می‌کند؛ در مقابل، تحقیقات مختلف نشان داده‌اند تمرینات ورزشی از طریق کاهش التهاب و بهبود عوامل ضدالتهابی اثر مثبتی در بهبود وضعیت بیماران مبتلا به سرطان پستان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات استقامتی با شدت پایین تا متوسط، بر سطوح سرمی IL-10 و IL-17 در زنان مبتلا به سرطان پستان می‌باشد. مواد و روش‌ها: بدین منظور پنجاه بیمار مبتلا به سرطان پستان از شهر کرمان که در مرحلۀ 2 سرطان بودند و دورۀ شیمی‌درمانی را به اتمام رسانده بودند و تحت درمان با تاموکسیفن قرار داشتند، انتخاب شدند و به‌طور تصادفی به دو گروه تمرین (سی نفر) و کنترل (بیست نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین به‌مدت هشت هفته تمرینات استقامتی با شدت 40 تا 55درصد ضربان قلب هدف اجرا کردند. قبل و پس از اجرای پروتکل تمرین از هر دو گروه نمونۀ خونی گرفته شد و سطوح سرمی پروتئین‌های IL-10 و IL-17 با استفاده از کیت الایزا ساخت شرکت Boster سنجیده شد. از آزمون آماری تحلیل کواریانس برای بررسی هرگونه تغییر در متغیرها استفاده شد. نتایج: یافته‌ها کاهش معنی‌دار سطوح سرمی IL-17 (37/2F= 015/0p=) در گروه تمرین‌کرده در مقایسه با گروه کنترل را نشان داد؛ بااین‌وجود تفاوت معناداری در سطوح سرمی IL-10 (62/2F= 113/0p=) بین دو گروه تمرین و کنترل مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: تمرینات ورزشی منظم با شدت متوسط اثرات ضدالتهابی و تعدیل‌کنندۀ سایتوکاینی دارد و از طریق کاهش سطوح سرمی IL-17 و تعدیل نسبی سطوح IL-10 نقش مهمی در کمک به بهبود وضعیت بیماران مبتلا به سرطان پستان دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of endurance training on serum levels of IL-10 and IL-17 in elderly women with breast cancer

چکیده [English]

Background and Objective: Inflammation plays an important role in cancer progression. In contrast, different studies indicated that exercise training by decreasing inflammation and improving anti-inflammatory factors has positive effects in improving the condition of patients with breast cancer. The aim of this study was to investigate the effect of endurance training at low to moderate intensity on serum levels of IL-10 and IL-17 in women with breast cancer.Materials and Methods: For this purpose, 50 patients with stage 2 breast cancer from Kerman city that completed chemotherapy courses and undergoing therapy with tamoxifen recruited and randomly divided into two groups: exercise (n = 30) and control (n = 20).Training group performed endurance training for 8 weeks with intensity between 40 to 55 percent of target heart rate .Before and after the exercise protocol, blood samples were collected from both groups and serum levels of IL-10 and IL-17 were measured using ELISA kit from Booster company. Analysis of covariance were used for detecting any alteration in variables.Results: Data showed a significant decrease in serum levels of IL-17 (F=2.37, p=0.015) in exercised group against control group, whereas no significant difference in level of IL-10 (F=2.62, p=0.113) was observed between control and exercise groups.Conclusion: Regular moderate exercise training has anti-inflammatory and cytokine modulatory effects and through reducing serum levels of IL-17 and modulation of IL-10, plays an important role in improving the condition of patients with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflammation
  • Endurance training
  • Breast cancer
  • IL-17
  • IL-10