اثر کوئرستین و نانوکریستال آن بر اختلالات رفتاری ناشی از تزریق کتامین در مدل حیوانی اسکیزوفرنی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه علوم پایه، دانشکده گیاهان دارویی ، دانشگاه فناوری تخصصی نوین آمل، ایران

4 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: اسکیزوفرنی بیماری روانی ناتوان‌کنندۀ مزمن است که یکی از عوامل ایجادکنندۀ آن کم‌کاری گیرندۀ ان‌متیل‌دی‌‌آسپارتات است. کوئرستین فلاونوییدی دارای چندین خاصیت فیزیولوژیکی ازقبیل خاصیت آنتی‌اکسیدانی است که در میوه‌ها و سبزیجات موجود می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر حمایت نورونی کوئرستین و نانوکریستال آن بر اختلالات رفتاری ناشی از تزریق کتامین در مدل حیوانی اسکیزوفرنی انجام شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 49 سر موش سوری نر به گروه کنترل، شم و بیمار که کتامین با دوز 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به‌مدت ده روز دریافت کردند و چهار گروه بیمار دیگر که کوئرستین و نانوکریستال کوئرستین را در دو دوز 10 و 25 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت گاواژ دریافت کردند، تقسیم شدند. نانوکریستال کوئرستین به‌روش رسوب‌گذاری تبخیری نانوسوسپانسیون تهیه شد. تست رفتاری زمینه باز در پنجمین و پانزدهمین روز گاواژ کوئرستین و نانوکریستال کوئرستین ارزیابی شد.نتایج:  نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تزریق کتامین به‌طور معنی‌دار باعث اختلالات رفتاری در مقایسه با گروه کنترل می‌شود و درمان با کوئرستین و نانوکریستال کوئرستین باعث بهترشدن اختلالات رفتاری می‌شود.نتیجه‌گیری: درمان با کوئرستین و نانوکریستال کوئرستین می‌تواند باعث حمایت از نورون‌های مغزی در برابر اثرات مضر کتامین شود و درنتیجه باعث کاهش اختلالات رفتاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of quercetin and its nanocrystalin on behavioral impairment induced by ketamine injection in an animal model of schizophrenia

چکیده [English]

Background and Objective: Schizophrenia is a chronic debilitating psychiatric disorder, that one of its causative factors is hypoactive N-methyl-D-aspartate receptors. Quercetin is a flavonoid that has shown several pharmacological activities such as antioxidant properties and is found in vegetables and fruits. This study was performed with the aim of evaluation of the neuroprotective effect of quercetin and its nanocrystal on behavioral impairment induced by ketamine injection in an animal model of schizophrenia.Materials and Methods: In this study, 49 male mice were divided into 7 groups: control, vehicle, lesioned group that received 10 mg/kg/day of ketamine, i.p. for 10 days and other 4 groups that received 10 and 25 mg/kg/day of quercetin and quercetin nanocrystal orally after injection of ketamine. The quercetin nanocrystal was prepared by the evaporative precipitation of nanosuspension (EPN) method. Open field behavioral test was used at 5th and 15th day during gavage with quercetin and quercetin nanocrystal.Results: Results of this study indicated that ketamine injection causes significant behavioral impairment in comparison with control group and treatment with quercetin and quercetin nanocrystal improves the behavioral impairment.Conclusion: Quercetin and quercetin nanocrystal treatment may have a protective effect on brain neurons against harmful effects of ketamine on behavioral impairment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizophrenia
  • Quercetin
  • Quercetin nanocrystal
  • Behavioral impairment
  • Open field test