اثر تجویز درون‌صفاقی عصارۀ هیدروالکلی گل‌های حرارت‌دیده و حرارت‌ندیده و عصارۀ هگزانی گل‌های حرارت‌دیدۀ پایۀ مادۀ گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) بر درد در موش صحرایی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات علوم اعصاب و رفتار رایان، گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف:  گیاه شاهدانه منبع کانابینوئیدهای گیاهی است و از مهم‌ترین این ترکیبات می‌توان به Tetrahydrocannabinolic acid و Cannabidiolic acid اشاره کرد که با تأثیر بر سیستم اندوکانابینوئیدی، اثراتی را بر اضطراب، صرع و تهوع دارند. این تحقیق به ‌بررسی اثرات تجویز داخل صفاقی عصاره‌های هیدروالکلی و هگزانی گل‌های پایۀ مادۀ شاهدانه که دارای حداکثر کانابینوئیدهاست، بر درد حرارتی و شیمیایی پرداخته است. علاوه‌براین، تأثیر عامل حرارت نیز بر اثرات فیزیولوژیک این کانابینوئیدهای گیاهی بر درد مورد آزمایش قرار گرفته است.مواد و روش‌ها: در این مطالعۀ تجربی، موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار (250تا200گرم) در گروه‌های کنترل، شم، عصارۀ هیدروالکلی گل‌های حرارت‌دیده با دوزهای mg/kg 50 و 10، 1، عصار‌ۀ هیدروالکلی گل‌های حرارت‌ندیده با دوز mg/kg 50 و عصارۀ هگزانی گل‌های حرارت‌دیده با دوز mg/kg 50 دسته‌بندی شدند. برای سنجش شدت درد شیمیایی، از آزمون فرمالین و برای سنجش آستانۀ درد حرارتی، از آزمون Tail flick استفاده گردید.نتایج: تجویز درون‌صفاقی دوز mg/kg 50 عصارۀ هگزانی گل‌های حرارت‌دیده در مقایسه با سایر عصاره‌ها، اثر کاهشی بسیار قابل‌توجهی بر فاز اول و دوم آزمون فرمالین و بر آستانۀ درد حرارتی داشت.نتیجه‌گیری: احتمالاً کانابینوئیدهای دکربوکسیله که توسط هگزان به‌میزان بیشتری استخراج می‌گردند، تمایل اتصالی بیشتری به گیرنده‌های CB1 و TRPV1 در مسیر درد دارند و به‌ترتیب، موجب مهار آزادسازی میانجی‌های مؤثر بر پردازش درد و غیرحساس نمودن گیرنده‌های مسیر درد می‌گردد، همچنین موجب مهار عوامل تجزیه‌گر کانابینوئیدهای درون‌زاد نیز می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of intraperitoneal administration of hydroalcoholic extracts of heated and unheated and hexanic extract of heated Cannabis sativa flowers on pain in rats

چکیده [English]

Background and Objective: Cannabis sativa can produce phytocannabinoids such as tetrahydrocannabinolic acid and cannabidiolic acid, they are of the most important of these compounds that affect the endocannabinoid system and result in nervousness, epilepsy and nausea. This research was to investigate effects of hexanic and hydroalcoholic extracts of female Cannabis sativa flowers which have the maximum amount of cannabinoids, on thermal and chemical pains. In addition, the effect of heat on physiological effects of phytocannabinoids on pain was examined. Materials and Methods: In this experimental study, male Wistar rats (200-250g) were categorized into control, sham, hydro-alcoholic extract of heated flowers in 1, 10 and 50 mg/kg doses, hydro-alcoholic extract of unheated flowers in 50 mg/kg dose and hexanic extract of heated flower in 50 mg/kg dose groups. In order to evaluate the chemical pain, formalin test was used and to investigate thermal pain, tail flick test was performed. Results: Intraperitoneal injection of 50 mg/kg hexanic extract of heated flowers respect to other extracts exerted a significant reduction on first and second phases of formalin test and threshold of thermal pain. Conclusion Decarboxylated cannabinoids, which are extracted in more amounts by hexane, probably have more affinities to CB1 and TRPV1 receptors of pain pathway and respectively cause release of mediators involved in process of pain and making pain receptors non-sensitive. They also inhibit factors involved in severance of endocannabinoids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cannabis sativa
  • Endocannabinoid system
  • Pain
  • Formalin test
  • Tail flick