اثر تمرین اختیاری بر سطح CDNF در قشر مغز موش‌های مدل تجربی پارکینسونی القا‌‌ شده با 6-هیدروکسی دوپامین

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علوم‌ پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد تربیت‌بدنی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علوم ‌پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: فعالیت روزانۀ بدنی می‌تواند احتمال بروز بیماری پارکینسون را کاهش دهد. بنابراین هدف از این پژوهش، مطالعۀ تأثیر تمرینات دویدن روی چرخ دوار بر سطح CDNF قشر مغز در مدل تجربی موش‌های در معرض 6 - هیدروکسی دوپامین (6-OHDA) بود.مواد و روش‌ها‌: در این مطالعۀ تجربی، 30 سر موش ‌صحرایی به‌طور تصادفی به چهار گروه: کنترل سالم‌، تمرین سالم، کنترل پارکینسونی، گروهی که ابتدا تمرین داشتند و سپس پارکینسونی شد (تمرین- تیمار)، تقسیم شدند. گروه‌های تمرین به‌مدت 12 هفته در قفس مخصوص که مجهز به چرخ دوار بود، قرار گرفتند. پس از 12 هفته، 6-OHDA به داخل بطن راست مغز تزریق شد و نهایتاً پنج روز بعد از تزریق داخل بطنی، بافت‌برداری انجام و سطح CDNF قشر مغز حیوان با روش ELISA اندازه‌گیری شد. داده‌ها به روش آزمون آماری واریانس یک‌طرفه بین گروه‌ها مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: 6-OHDA مقدار پروتئین CDNF در قشر مغز آزمودنی‌های کنترل پارکینسونی‌شده در مقایسه با آزمودنی‌های کنترل سالم را کاهش داد (017/0=P < /span>). سطح CDNF در گروه تمرین پارکینسونی بالاتر از گروه کنترل پارکینسونی بود (002/0=P < /span>).نتیجه‌گیری: نتیجه این پژوهش نشان داد که پیش‌درمان با استفاده از تمرینات ورزشی اختیاری سبب افزایش سطح CDNF قشر مغز شده و بنابراین موجب بالارفتن طول عمر نورون‌ها در برابر تخریب اکسیداتیو ناشی از سمیّت 6-OHDA می‌شود. از این‌رو، می‌توان تمرینات ورزشی اختیاری را به‌عنوان یک راهبرد محفاظتی در برابر بیماری پارکینسون مطرح کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of voluntary exercise on cerebral dopamine neurotrophic factor (CDNF) level in the cerebral cortex of experimental model of parkinsonian rats induced by 6-hydroxydopamine

چکیده [English]

Background and Objective: Daily physical activity can reduce the risk of Parkinson's disease. Therefore, the purpose of this research was to study the effect of wheel running exercise on CDNF level in cortex in an experimental model of rats exposed to 6-hydroxydopamine.Materials and Methods: In this experimental study, 30 Wistar rats were randomly divided into four groups: healthy control, healthy exercise, Parkinsonian control, and Parkinsonian group that first exercised and then Parkinson’s model was induced (Practice-treated), respectively. Subjects in exercise group were kept in special cages geared with running wheels for 12 weeks. After 12 weeks, 6-OHDA was injected into the right ventricle of the brain and five days after intraventricular injection, sampling was performed and CDNF level of cerebral cortex was measured by ELISA method. Data were analyzed statistically by ANOVA test.Results: 6-OHDA decreased CDNF protein content in the cerebral cortex of control subjects with Parkinson’s disease compared with healthy controls (p=0.017). CDNF level of Parkinson's exercise group was higher than that of Parkinsonian control group (p=0.002).Conclusion: The findings of the present study show that pre-treatment with voluntary exercise can increase CDNF level of cerebral cortex and protect neurons versus oxidative destruction led by 6-OHDA toxicity. Therefore, voluntary exercise can be offered as a protection strategy against Parkinson's disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary exercise
  • 6-hydroxydopamine
  • CDNF