تأثیر توانایی‌های پردازش حسی بر مشارکت کودکان مبتلا به اوتیسم

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی کاردرمانی، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی دانشجویان توان‌بخشی (تریتا)، دانشکدۀ علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو هیئت‌علمی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکدۀ علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکتری علوم اعصاب، استادیار گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: کودکان مبتلا به اوتیسم مشکلات پردازش حسی را تجربه می‌کنند که می‌تواند بر مشارکت آن‌ها تأثیر‌گذار باشد. اطلاعات کافی دررابطه‌با تأثیر توانایی‌های پردازش حسی این کودکان بر مشارکت وجود ندارد. هدف مطالعۀ حاضر بررسی چگونگی اثر توانایی‌های پردازش حسی بر مشارکت کودکان مبتلا به اوتیسم در زندگی روزمره می‌باشد.مواد و روش‌ها: شرکت‌کنندگان در مطالعۀ حاضر، چهل کودک پنج تا یازده سال مبتلا به اوتیسم بودند. توانایی‌های پردازش حسی به‌وسیلۀ نمایۀ حسی دان و مشارکت به‌وسیلۀ پرسش‌نامۀ عادات زندگی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: بین عوامل پردازش بینایی، پردازش لمسی، پردازش مرتبط با تون و استقامت، پردازش حسی مرتبط با وضعیت بدنی و حرکت، پردازش حسی مرتبط با تحمل و تون عضلانی پایین و حساسیت حسی، با نمرۀ کل مشارکت کودکان مبتلا به اوتیسم رابطۀ معناداری یافت شد (p<0.05). از بین این عوامل، حساسیت حسی بیشترین سهم را در تبیین واریانس میزان مشارکت (0.49=&beta;) داشت.نتیجه‌گیری: ضعف در پردازش حسی، به‌ویژه حساسیت حسی، می‌تواند عاملی مهم در محدود‌کردن مشارکت کودکان مبتلا به اوتیسم در فعالیت‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of sensory processing abilities on participation of children with autism

چکیده [English]

Background and Objective: Children with autism have sensory processing difficulties that may affect their participation. Inadequate information exists about the impact of sensory processing abilities on participation in these children. Purpose of the study was to assess the impact of sensory processing abilities on everyday life participation in children with autism.Materials and Methods: Participants in this study were 40 children 5 to 11 years old with autism. Sensory processing abilities were evaluated by Dunn sensory profile and participation was assessed by Life Habit Questionnaire (Life-H).Results: A significant relationship was found out between visual processing, tactile processing, Processing related to tone and endurance, sensory processing related to posture and movement, sensory processing related to tolerance and low muscle tone and sensory sensitivity with the total score of participation of children with autism (p<0.05). Among these factors, sensory sensitivity have most contributions in explaining participation rate (&beta;= 0.49).Conclusion: Weakness in sensory processing, specifically sensory sensitivity, could be an important factor in limiting the participation of children with autism in activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism
  • Sensory processing
  • Participation
  • Children