نقش عوامل روانی-اجتماعی در تهوع و استفراغ بارداری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س(- دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

4 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت الله روحانی بابل، کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: تهوع-استفراغ از شایعترین مشکلات بارداری است که تاثیر منفی بر کیفیت زندگی زنان دارد. با توجه به اهمیت شناسایی عوامل موثر بر بروز تهوع-استفراغ بارداری، بر آن شدیم که عوامل روانی–اجتماعی شامل اضطراب، افسردگی، استرس اختصاصی بارداری، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و حمایت اجتماعی را در زنان باردار با تهوع -استفراغ بارداری را بررسی نماییم.

 روش کار: این پژوهش از نوع علی–مقایسه ای است. 200 زن باردار زیر 12 هفته انتخاب شدند. تمام زنان چهار پرسشنامه تجربه بارداری(PES)، افسردگی اضطراب و استرس(DASS-21)، پرسشنامه حمایت اجتماعی(SSQ) و پرسشنامه دموگرافیک و مقیاس سنجش بصری تهوع را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری ضریب همبستگی، کای اسکور، آنالیز رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.

نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد اکثریت زنان باردار(87 %) از تهوع-استفراغ خفیف تا متوسط رنج می برند. در زنان باردار با تهوع-استفراغ بارداری میزان عوامل روانی استرس بارداری (5/85 % در مقابل5/14 %)، افسردگی (9/88 % در مقابل 1/11 %)، اضطراب (8/68 % در مقابل 2/31 %)، حمایت اجتماعی پایین(1/68 % در مقابل 9/31 %) و وضعیت اقتصادی–اجتماعی پایین (3/73 % در مقابل 7/26 %) بطور معناداری بیشتر می باشد. در آنالیز رگرسیون، مهمترین پیشگویی کننده های مثبت تهوع-استفراغ بارداری استرس اختصاصی بارداری (67/2&beta=)، بود. همچنین، پیشگویی کننده های منفی تهوع-استفراغ بارداری، حمایت اجتماعی (227/0-&beta=) و طبقه اقتصادی اجتماعی (58/0-&beta=). بودند

نتیجه گیری: زنان باردار دارای تهوع -استفراغ نسبت به زنان باردار بدون تهوع و استفراغ بارداری، استرس اختصاصی بارداری، افسردگی و اضطراب بیشتری را تجربه می کنند. همپنین، از حمایت اجتماعی پایین تر و سطح اقتصادی–اجتماعی پایین تری برخوردارهستند. این مطالعه توصیه می کند که مشاورین سلامت مادران، به نقش عوامل روانی-اجتماعی استرس بارداری، حمایت اجتماعی و طبقه اقتصادی-اجتماعی در پیشگیری و درمان زنان با تهوع-اسفراغ بارداری توجه کنند.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of psycho-social factors in pregnant women with nausea and vomiting

چکیده [English]

Background and Objective: Nausea and vomiting of pregnancy (NVP) is one of the most complications of pregnancy that has markedly negative effect on life quality of women. As the identification of factors affecting the complication is important, the aim of the study was to compare the socio-psychological factors in pregnant women including anxiety, depression, specific pregnancy stress, socioeconomic status, and social support in women with NVP and without NVP.

Materials and Methods: This project was a causal-comparative study. Two hundred pregnant women with nausea and vomiting who were &le12 weeks of gestational age were enrolled. All subjects filled out four questionnaires including, pregnancy experience scale (PES), depression, anxiety, stress (DASS-21), social support questionnaire (SSQ) and demographic questionnaire. Statistical tests of Pearson correlation, Chi Square, and linear multiple regressions were used to analysis the data.

Results: Most of the women had mild to moderate NVP (87%). Women with VPN had significantly a higher score compared with non- NVP in the following variables: pregnancy experience stress (85.5% vs 14.5%), depression (89% vs 11.1%), anxiety (68.8% vs 31.2%), low social support (68.1% vs 31.9%) and low socioeconomic status (73% vs 26.7%). In linear multiple regression analysis, the most important positive significant variable was pregnancy stress (&beta=2.67). Also, negative predictors were social support (&beta=-0.227) and low socioeconomic status (&beta=-0.058).

Conclusion: Women with NVP have specific pregnancy stress, anxiety, and depression more than women without NVP. Also, women with NVP have lower social support and socio-economic status as compared to women without NVP. This study propose that professionals of mother care could consider the role of psychosocial factors of specific pregnancy stress, socio-economic status, and social support in prevention and treatment of NVP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nausea
  • Vomiting
  • Pregnancy
  • Stress
  • anxiety