فراوانی علائم افسردگی وافکار خودکشی در کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نویسندگان

1 فوق تخصص روانپزشکی-دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 متخصص پزشکی اجتماعی- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان -دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

مقدمه وهدف: افسردگی یکی از اختلالات شایع روانپزشکی است که در عملکرد اجتماعی ، شغلی وتحصیلی اختلال ایجاد می کند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی افسردگی وافکارخودکشی در کارورزان پزشکی بود.

مواد و روش: این پژوهش یک مطالعه مقطعی تحلیلی است که بر روی کل کارورزان  پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان (160n=) در سال 1393انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس افسردگی بک 28 سوالی و پرسشنامه حاوی  اطلاعات فردی و عوامل مرتبط با افسردگی بود. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار spss16 شده و با استفاده از آزمون های آماری Chi square یا Fisher's Exact  و t-student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: میانگین نمره افسردگی در کارورزان 39/7±26/10 بود. 45 (1/28%) نفر دارای افسردگی در حد خفیف، 19 (9/11%) نفر دارای افسردگی متوسط و 2 (2/1%) نفر دارای افسردگی شدید بودند.بین محل سکونت با شدت افسردگی رابطه معناداری یافت شد. (5 0/0>p < /span>) به طوری که کارورزان ساکن در خوابگاه از شدت  افسردگی  بالاتری برخوردار بودند. بین جنس، سابقه خانوادگی و وضعیت تاهل  با شدت افسردگی رابطه ای معناداری یافت نشد. (5 0/0) 8% کارورزان افکار خودکشی داشتند.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که شیوع افسردگی در کارورزان پزشکی به خصوص در دانشجویان ساکن خوابگاه بالا میباشد که علت آن میتواند بالا بودن استرس در این دانشجویان باشد. لذا  با  غربالگری  وتشخیص به موقع میتوان از عواقب این اختلال بر عملکرد شغلی ،اجتماعی و تحصیلی  دانشجویات جلوگیری نمود.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of depression and suicidal ideation in Medical students of Kashan Medical University

چکیده [English]

Background and Objective: Depression is most prevalent psychiatric disorders that causes impairment in all dimensions of human life. The aim of this study was investigation of the prevalence of depression among undergraduate medial students (interns) of Kashan University of Medical Sciences.

Materials and Methods: This analytical cross-sectional study was carried out on all of medical students in internship (n=160) in Kashan University of Medical Sciences (2014). The instruments were Beck Depression Inventory (28) and a questionnaire consists of personal information and factors associated with depression. Data were analyzed using SPSS16 software and Chi square or Fisher's exact test and student t-tests.

Results: The mean depression score of interns was 10.26 ± 7.39.  Forty five medial students (28.1%) had mild depression, nineteen (11.9%) students had moderate depression, and 2 (1.2%) had severe depression. Prevalence of depression was 41.8%. There was a significant relation between living location and severity of depression (p < 0.05). Interns who live in dormitory of university had a higher depression score than interns who live out of dormitory. There was no significant relation between depression severity and sex, marital status (p>0.05). Meanwhile, 8.1% of interns had suicidal thoughts.

Conclusion: According to the results, prevalence of depression during internship was considerable. Living in dormitory and living without their families had stress for them. Screening depression, supportive interventions and preparation of proper living situations are necessary for them. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • prevalence
  • Internship
  • Beck Depression Inventory