بررسی اثر شش هفته لیگاتوربندی عصب سیاتیک بر رفتار درد و بیان ژن داینئین در موش‌های صحرایی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: انتقال آکسونی فرایندی حیاتی در سیستم عصبی است و اختلال در پروتئین‌های حرکتی درگیر در انتقال آکسونی، مانند داینئین، عامل رایجی در بسیاری از بیماری‌های تخریب عصبی نظیر اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک (ALS) می‌باشد. بااین‌حال، مطالعه‌ای که اختلالات انتقال آکسونی در اثر فعالیت کاهش‌یافته و درد نوروپاتیک را بررسی کرده باشد، یافت نشد.

مواد و روش‌ها: ده سرموش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزن۳۰±۲۵۰ گرم به دو گروه کنترل سالم (۵n=) و گروه فعالیت کاهش‌یافته (SNL) (۵n=) تقسیم شدند. طی شش هفته پس از آن، آزمون‌های رفتاری درد نوروپاتیک در گروه‌های پژوهشی به‌طور مستمر انجام شد. در پایان هفتۀ ششم تغییرات بیان ژن داینئین در عصب سیاتیک با تکنیک Real time اندازه‌گیری و با روش-&Delta&DeltaCT ۲ محاسبه شد.

نتایج: پس از شش هفته، آزمون‌های رفتاری درد نوروپاتیک آلودینیای مکانیکی و پردردی حرارتی نشان داد که در گروه SNL آستانۀ درد نسبت ‌به گروه کنترل به‌طور معناداری کمتر بود (۰۵/۰&le P < /span>)؛ همچنین میزان بیان ژن داینئین در عصب سیاتیک در گروه SNLشده به‌طور معناداری نسبت‌ به گروه کنترل کاهش یافته بود (۰۵/۰&le P < /span>).

نتیجه گیری: به ‌نظر می‌رسد فعالیت بدنی کاهش‌یافته و درد نوروپاتیک با بیان ژن کاهش‌یافته داینئین در فیبر عصب سیاتیک مرتبط است. با توجه ‌به اعمال فیزیولوژیک داینئین در نورون احتمالاً این شرایط موجب اختلالات عملکردی سیستم عصبی و عضلانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of 6-week ligation of sciatic nerve on neuropathic pain and dynein gene expression in rats

چکیده [English]

Background and Objective: Axonal transport is a vital process in nervous system. Impairment of motor proteins involved in axonal transport like dynein is a common factor in several neurodegenerative disorders such as amyotrophic lateral sclerosis (ALS). However, no study found on abnormalities in axonal transport due to decreased physical activity and neuropathic pain.

Materials and Methods: Ten adult male Wistar rats (250±30 g) were randomly divided into two groups including healthy control (C) (n=5) and decreased physical activity (SNL) (n=5). Over the six weeks, neuropathic pain behavioral tests conducted continually in groups. At the end of sixth week, change of dynein gene expression in sciatic nerve measured with real time technique and calculated using the 2-&Delta&DeltaCT method.

Results: After 6 weeks, neuropathic pain behavior tests showed that pain threshold of thermal hyperalgesia and mechanical allodynia in the SNL group was significantly lower than that in control group (p < 0.05). In addition, dynein gene expression in sciatic nerve ligation group compared to controls significantly decreased (p < 0.05).

Conclusion: It seems that neuropathic pain and decreased physical activity is associated with decreased dynein gene expression in sciatic nerve fiber. According to the physiologic functions of dynein in neurons, this condition may cause functional disorders in the neural and muscular systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuropathic pain
  • Decreased physical activity
  • Axonal transport
  • Dynein