بررسی تأثیر دهان‌شویه گیاه ماگنولیا بر شاخص پریودنتال پلاک اولری

نویسندگان

1 گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد.

2 گروه فارماکولوژی دانشکده دارو سازی، مرکز تحقیقات فاراکولوژی گیاهان دارویی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشکده پزشکی مشهد

3 گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 میکروبیولوژی پزشکی،دانشکده پیرا پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5 گروه پزشکی اجتماعی مشهد، ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه و هدف: پلاک دندانی، به‌عنوان اصلی‌ترین عامل بیماری پریودنتال، مطرح است. در مطالعات مختلف، تأثیر ضدمیکربی پوست تنه گیاه ماگنولیا در قالب آدامس جویدنی بررسی‌شده‌است؛ هدف این مطالعه، بررسی تأثیر دهان‌شویه ساخته‌شده از پوست تنه این گیاه، بر کاهش پلاک دندان با استفاده از مؤلفه پریودنتالی ایندکس اولری بوده‌است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت تجربی انجام‌گرفت. ابتدا از پوست تنه گیاه ماگنولیای گل‌درشت، عصاره آبی- اتانولی تهیه‌شد و با توجه به حداقل غلظت مهارکنندگی این عصاره بر باکتری‌های مهم پلاک، مانند «استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سانگوییس»، از این گیاه، دهان‌شویه 3/0% ساخته‌شد. 20 نفر از افراد داوطلب، براساس درصد پلاک ایندکس، به مطالعه واردشده، به دو گروه بهداشت ضعیف و متوسط تقسیم‌شدند. مؤلفه ایندکس اولری افراد، در چهار مرحله محاسبه‌شد. دهان‌شویه دارونما به‌عنوان کنترل در این مطالعه استفاده‌شد؛ سپس یافته‌ها با استفاده از آزمون T (ساده و زوجی) و نرم‌افزار SPSS16 از نظر آماری بررسی‌شدند.

نتایج و نتیجه‌گیری: طی گذشت چهار مرحله از طرح درصد پلاک ایندکس افراد مصرف‌کننده دهان‌شویه ماگنولیا، نسبت‌به افراد مصرف‌کننده دهان‌شویه دارونما، کاهشی قابل‌توجه را به خود اختصاص‌دادند. در افراد با سطح بهداشت ضعیف، پس از مصرف دهان‌شویه ماگنولیا، درصد پلاک ایندکس، به افراد با سطح بهداشت متوسط، نزدیک شد و مقایسه درصد پلاک ایندکس افراد، از آن، حاکی است که این دهان‌شویه، بر افراد دارای بهداشت ضعیف، نسبت‌به افراد با بهداشت متوسط، بیشتر تأثیرگذاشته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of magnolia herbal mouth wash on O'leary plaque index

چکیده [English]

Back ground and Objective: Microbial dental plaque is the main factor of periodontal disease. Antimicrobial effects of magnolia bark have been studied in vitro and also by using sugar-free chewing gum. The aim of this study was to evaluation antimicrobial effect of a mouthwash made from magnolia bark on the reduction of dental plaque using a periodontal parameter called O'leary plaque index.

Materials and Methods: In this clinical trial study, initially a hydroalcoholic extract of Magnolia grandiflora bark was obtained. With regards to the MIC of the Magnolia extract for Streptococcus mutans and Stereptoccocus sanguis, a 0.3% mouthwash was obtained from the extract. Twenty volunteers entered the study to use this mouthwash and were classified into category of poor and good health based on their plaque percent index. O'Leary index parameter was calculated in four stages. A placebo mouthwash was used as a control in this study. The findings were analyzed statistically using unpaired and paired t-tests.

Results and Conclusion: In each round of magnolia mouthwash administration, percentage of O'Leary index statistically showed a significant difference between the phase of mouthwash consuming and the resting phase. Also, the plaque percent index showed a significant difference between the magnolia mouthwash group and the placebo one (p < 0.005) and the mouthwash was more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dental plaque
  • O\'Leary plaque index
  • O\'Leary plaque index
  • Magnolia grandiflora
  • Mouthwash
  • O\'Leary plaque index