تهیه نانوالیاف کیتوسان حاوی عصاره حنا و بررسی خواص آنتی‌باکتریالی و زیست سازگاری آن

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: گیاه حنا دارای خواصی منحصربه‌فرد است و از دیرباز به‌عنوان یک گیاه دارویی استفاده‌می‌شده‌است. در این طرح، نانوالیاف پلیمری کامپوزیتی از کیتوسان، پلی‌اتیلن اکسید و عصاره حنا برای تهیه پوشش زخم به کمک فرایند الکتروریسی مورد مطالعه قرارگرفت.

مواد و روش‌ها: نانوالیاف‌های پلیمری به کمک روش الکتروریسی تهیه‌شدند. به‌منظور بررسی اثر حنا روی خواص نانوالیاف تهیه‌شده، نانوالیاف‌های مختلف در حضور و عدم حضور عصاره حنا تهیه‌شدند. مورفولوژی و قطر نانوالیاف‌های الکتروریسی‌شده با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی و اندازه قطر متوسط نانوالیاف‌ها با استفاده از نرم‌افزار Image J معین شد.

نتایج: مؤلفه‌های مختلف مؤثر روی کیفیت نانوالیاف‌ها، بررسی و بهینه‌شدند. شرایط بهینه برای تهیه نانوالیاف با قطرکمتر از 100 نانومتر عبارت‌اند از: ولتاژ 20 کیلوولت؛ دبی خروجی 5/0 میلی‌لیتربرساعت؛ فاصله سر نازل تا جمع‌کننده، 10 سانتی‌متر و نسبت وزنی کیتوسان به پلی‌اتیلن اکسید برابر با 9/0. قطر متوسط نانوالیاف تهیه‌شده در شرایط بهینه، برابر 95 نانومتر به‌دست‌آمد.

نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده نشان‌داندد که نمونه‌های حاوی عصاره حنا، پایداری خوبی دارند؛ به‌علاوه با افزایش درصد حنا در ساختار نانوالیاف، تخریب‌پذیری و میزان جذب آب افزایش‌می‌یابد. با توجه به نتایج حاصل به‌نظرمی‌رسد که داربست کیتوسان/پلی‌اتیلن اکسید حاوی 1 درصد عصاره حنا، انتخابی مناسب به‌عنوان پوشش زخم بوده، موجب تسهیل فرایند ترمیم زخم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of chitosan and Lawsonia inermis nano-fiber and evaluation of its antibacterial and biocompatibility properties

چکیده [English]

Background and Objective: Lawsonia inermis (henna) has unique properties and has been used as a medicine since the past. In this project, a polymeric nanofiber composite from Chitosan/Polyethylene oxide/Henna extract was produced as a wound’s cover by electrospinning method.

Materials and Methods: Polymeric nanofibers were prepared by electrospinning method. In order to study the effect of henna on nanofiber properties, diferent nanofibers were prepared without henna and in the presence of henna extract. A scanning electron microscope was used in order to study the morphology and diameter of electrospun nanofibers. The average diameters of prepared nanofibers was obtained by Image J software.

Results: The affecting parameters on the nanofiber properties were studied and optimized. The optimum conditions for preparation of nanofibers with diameters less than 100 nm are: voltage 20 KV, feed rate 0.5 ml/h, nozzle-collector’s distance 10 cm and Chitosan/Polyethylene oxide weight ratio 0.9. The average diameter of prepared nanofiber at optimized conditions was 95 nm.

Conclusion: The obtained results showed that the nanofibers containing henna extract have high stability. Moreover, water absorption and degradation of nanofibers increased as the amount of henna was increased. According to our results, it seems that the chitosan/PEO/henna (1%) is a suitable choice for wound dressing that facilitate wound healing procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanofiber
  • Chitosan
  • Henna extract
  • Polyethylene oxide
  • Antibacterial