بررسی اثر عصاره آبی- الکلی برگ زیتون بر اختلال یادگیری و حافظه ناشی از آسیب نورون‌های دوپامینرژیک در موش‌ صحرایی نر

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مقدمه و‌ هدف: بیماری پارکینسون، یکی از بیماری‌های تحلیل‌برنده عصبی است که با اختلال یادگیری و حافظه همراه است. ترکیب‌های فنلی موجود در عصاره‌ برگ زیتون خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارند. هدف از این مطالعه، بررسی آثار محافظتی عصاره آبی- الکلی برگ زیتون بر اختلال حافظه ناشی از آسیب نورون‌های دوپامینی در موش‌های صحرایی نر است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 42 سر موش به‌طور تصادفی به شش گروه «کنترل، شم، ضایعه‌دیده (6-هیدروکسی دوپامین به ناحیه جسم مخطط به‌صورت یک‌طرفه در پایان هفته سوم تزریق‌شد) و سه گروه تیمارشده (موش‌ها عصاره برگ زیتون را در دوزهای 50، 100 و 150 میلی‌گرم‌برکیلوگرم وزن بدن به روش گاواژ به‌مدت شش هفته، روزانه دریافت‌کردند)»، دسته‌بندی‌شدند. گروه شم و ضایعه‌دیده، حلال عصاره دریافت‌کردند؛ سپس در پایان هفته‌های اول، دوم و سوم پس از تزریق سم، آزمون (تست) شناسایی شیء جدید انجام‌شد؛ آزمون چرخشی حاصل از القای آپومورفین حیوان‌ها نیز در هفته سوم پس از تزریق سم صورت‌گرفت.

نتایج: تخریب نورون‌های دوپامینی به‌واسطه تزریق سم6-OHDA، باعث کاهش معنادار عامل تشخیص شی‌ء جدید، طی سه هفته شده‌است ) 001/0(P < ؛ همچنین مصرف دوز 50، 100 و 150 میلی‌گرم‌بر‌کیلوگرم وزن بدن عصاره‌ برگ زیتون، موجب افزایش معنا‌دار این عامل شده‌است) 001/0 (P < .

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان‌دادند که مصرف عصاره برگ زیتون می‌تواند سبب محافظت نورون‌های دوپامینی و کاهش اختلال‌های یادگیری در مدل حیوانی پارکینسونی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hydroalcoholic extract of olive leaf on learning and memory deficit induced by dopaminergic neurons impairment in male rat

چکیده [English]

Background and Objective: Parkinson’s disease is one of the neurodegenerative diseases along with learning and memory disorder. Phenolic compounds in olive leaf extract have antioxidant properties. The aim of this study was to investigate the protective effect of hydroalcoholic extract of olive leaf on memory disorder induced by dopamine neurons impairment in male rat.

Materials and Methods: In this study, 42 male rats were randomly divided into 6 groups: control, sham, impairment group (6-HODA was injected into the striatum nucleus unilaterally at the end of 3rd week) and 3 extract-treated groups (rats received 50, 100 and 150 mg/kg/day of olive leaf extract orally for six weeks). The sham and impairment groups received solvent extract. Then, during three continuous weeks after toxin injection, recognition memory was examined by novel object recognition task (NORT). Apomorphine-induced rotational testing of animals was done at the third week after impairment.

Results: Dopamine neurons impairment which is caused by 6-OHDA toxin injection led to significant reduction in discrimination ratio during three weeks (p < 0.001) and consumption of 50, 100 and 150 mg/kg of olive leaf extract caused significant increase in this factor (p < 0.001).

Conclusion: Results of this study indicated that consumption of olive leaf extract leads to dopaminergic neurons protection and memory disorder reduction in the parkinsonian rat model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 6-hydroxydopamine
  • Olive leaf extract
  • Novel object recognition task