مقایسه شاخص DMFTدر دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی8 تا 12ساله مدارس استثنایی شهر زاهدان با افراد سالم در سال تحصیلی1393-1392

نویسندگان

1 گروه آموزشی دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 گروه آموزشی دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دندان‌پزشک

چکیده

مقدمه و هدف: پوسیدگی دندانی، شایع‌ترین عفونت مزمن انسانی است که مهم‌ترین شاخص آن، DMFT است. کنترل پوسیدگی به [ایجاد و اجرای] برنامه‌های پیشگیری، نیازمند است. برای پیشگیری، دردست داشتن اطلاعات کامل از امکانات لازم است که از طریق مطالعات اپیدمیولوژیک حاصل‌می‌شود. هدف از این مطالعه، مقایسه شاخص DMFTدر دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی 8 تا 12ساله مدارس استثنایی شهر زاهدان با افراد سالم و بررسی ارتباط آن با عواملی ازقبیل سن، جنس و میزان تحصیلات بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی، توصیفی روی 200 دانش‌آموز، شامل 100 دانش‌آموز سالم و 100 دانش‌آموز عقب‌مانده ذهنی که 50 درصد آنها پسر و 50 درصد آنها دختر بودند، انجام‌گرفت. نمونه‌گیری، تصادفی خوشه‌ای بود. برای هر دانش‌آموز، پرسش‌نامه‌ای تکمیل و شاخص DMFT با معاینه کلینیکی، طبق معیارهای WHO اندازه‌گیری‌شد. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار 19SPSS و آزمون‌های آماری من ‌ویتنی و کروسکال ‌والیس در سطح معنی‌داری 05/0 و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه‌و‌تحلیل‌شدند.

نتایج: میانگین شاخص DMFT در دانش‌آموزان عادی،67/1 ±29/2 و در دانش‌آموزان عقب‌مانده، 92/1 ± 03/4 بود. شاخص DMFT در کودکان عقب‌مانده ذهنی، با سن افراد، رابطه‌ای معنی‌دار داشت. DMFTدر کودکان عقب‌مانده ذهنی با سایر متغیرهای مورد مطالعه، رابطه‌ای معنی‌دار نداشت.

نتیجه‌گیری: براساس نتایج این ﺗﺤﻘﻴـﻖ، وﺿﻌﻴﺖ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ کودکان عقب‌مانده ذهنی ﻧـﺴﺒﺖ‌ﺑـﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی WHO در ﺣــﺪی ﭘـﺎیین‌تر ﻗــﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ‌اﺳــﺖ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of DMFT index in retarded 8-12 year-old students with healthy subjects in Zahedan from 2013 to 2014

چکیده [English]

Background and Objective: Dental caries is the most common human infection. The most important indicator of dental caries is DMFT. Control of dental caries requires prevention programs. Prevention needs full knowledge of the possibilities that can be achieved through epidemiological studies. The aim of this study was to compare DMFT index in 8-12 year retarded students in special schools in Zahedan city with healthy subjects and evaluation of its relationship with factors such as age, sex, and educational level.

Materials and Methods: This descriptive, cross-sectional study was performed on 200 students including 100 healthy students and 100 mental retarded students. 50% of them were female and 50% were male. The sampling was randomized stratified. A questionnaire was completed for each student and DMFT index was measured by clinical examination according to WHO criteria. The data was analyzed using SPSS19 and t- test and ANOVA. Significant level was 0.05 and correlation coefficient Pearson was obtained.

Results: The mean DMFT index was 2.92 ± 1.67 in normal students and 4.03 ± 1.92 in retarded students. DMFT in mentally retarded children had a significant relationship with age. In mentally retarded children, DMFT had no significant correlation with other studied variants.

Conclusion: Based on this study, the Health index of mentally retarded children is lower than WHO standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DMFT
  • Mental retard
  • Student