بررسی تأثیر ماساژ بدن نوزاد توسط مادر بر رفتارهای دلبستگی مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت‌های نوزادان

نویسنده

پرستاری مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: مقالات علمی و مشاهدات بالینی از آن حکایت‌می‌کنند که بستری‌شدن نوزادان در بیمارستان، باعث اختلال در ایجاد دلبستگی میان مادر و نوزاد می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر دلبستگی مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت نوزادان اجراشده‌است.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 80 مادر همراه با نوزاد بستری در بخش نوزادان بیمارستان‌های حضرت علی اصغر(ع) و آرش در سال 1393 برای گروه آزمون و شاهد انتخاب‌شدند. گروه آزمون با استفاده از نمایش فیلم آموزش ماساژ و تمرین عملی روی ماکت، ماساژ نوزاد را فراگرفتند؛ سپس، مادران، نوزادنشان را به‌مدت پنج روز ماساژدادند. ماساژ برای هر نوزاد در هرروز ، یک نوبت به‌مدت 15 دقیقه اجراشد. رفتار دلبستگی مادران نسبت‌به نوزادانشان، پیش از انجام ماساژ و پس از پنج روز ماساژ در هنگام شیردهی ارزیابی‌شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مقیاس سنجش دلبستگی مادر به نوزاد بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر، آزمون دقیق فیشر و آزمون t در نرم‌افزار 19SPSS استفاده‌شد.

نتایج: دو گروه آزمون و شاهد از نظر اطلاعات دموگرافیک، همسان بودند و اختلاف در میانگین دلبستگی مادران، پیش از ماساژ در دو گروه براساس آنالیزهای آماری، معنادار نبود (05/0P>). ارزیابی دلبستگی مادران در روز پنجم، نشان‌داد که میانگین دلبستگی مادران درگروه آزمون (13/4±70/65) با گروه شاهد (±3/0117/54)، تفاوت آماری معنادار داشته‌است (001/0(P < .

نتیجه‌گیری: با توجه به نقش مؤثر ماساژ بر رفتارهای دلبستگی، می توان این مراقبت سنتی را در تمامی بخش‌های نوزادان رواج‌داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of infant massage by mothers on maternal attachment behavior in infants hospitalized in neonatal care units

چکیده [English]

Background and Objective: Several studies have indicated that hospitalizing infants causes disruption on mother-infant attachment. The aim of this study was to assess the effect of infant massage by mothers on maternal attachment behavior in infants hospitalized in the neonatal care units.

Materials and Methods: In this clinical trial, 80 mothers and their neonates were recruited and randomly allocated into the intervention and control groups. Mothers in the intervention group received training by means of educational movies about practical exercises on how to massage the infants. The trained mothers used massage techniques on their infants for five days. The process lasted 15 minutes. The attachment of the mothers on their infants was assessed before and on the day 5 after the massage. Data were collected using the scale of mother-to-infant attachment. Data were analyzed using the Chi-squared test, Fisher’s exact test and the t-test in the SPSS-19.

Results: There were no differences between the two groups in terms of demographic variables and the mean of maternal attachment at baseline (p>0.05). Five days after the massage, there were statistically significant differences between the two groups in the mean maternal attachment. The difference between the case (65.70±4.13) versus controls (54.17±3.01) was statistically significant (p < 0/001).

Conclusion: According to the role of massage in attachment behavior, this traditional care is recommended to be used in neonatal units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infant
  • Massage
  • Mother attachment behavior
  • Neonatal care unit