بررسی آزمایشگاهی میزان تأثیر ماده گیاهی Bleaching agent 1 ساخت دانشگاه شاهد در سفیدکردن داخل‌تاجی دندان‌های تغییررنگ‌یافته غیرزنده

نویسندگان

1 گروه دندانپزشکی ترمیمی،دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد

2 گروه دندانپزشکی ترمیمی،دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 دانشیار گروه طب سنتی،دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

4 گروه دندانپزشکی ترمیمی،دانشکده دندانپزشکی دانشگاه

5 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد

6 گروه دندانپزشکی ترمیمی،دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه و هدف: لبخند زیبا، اغلب باعث جذابیت صورت و ظاهرشدن زیبایی‌های نهفته صورت می‌شود؛ به همین دلیل، طی سالیان اخیر، درمان‌های زیبایی ازجمله در حیطه دندان‌پزشکی، پیشرفتی شگرفی داشته‌اند. در همین [راستا]، تغییر رنگ دندان‌های غیرزنده، اغلب مشکلی مهم محسوب‌شده، به درمانی مؤثر، نیازمند است. بلیچینگ دندان‌های تغییررنگ‌یافته غیرزنده به دلیل ازدست‌دادن ساختار کمتری از دندان، اغلب به درمان‌های ترمیمی ترجیح‌داده‌می‌شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر ماده گیاهی B‏leaching agent 1 با مخلوط سدیم پربورات و آب مقطر در بهبود رنگ دندان‌های تغییررنگ‌یافته غیرزنده صورت‌پذیرفته‌است.

مواد وروش‌ها: مطالعه تجربی حاضر، روی 27 دندان پیشین سالم انسان انجام‌شد. دندان‌ها پس از درمان ریشه و گذاشتن ماده‌ای سیل‌کننده در مدخل کانال ریشه توسط خون انسانی، تیره شدند؛ سپس به‌صورت تصادفی به سه گروه نه‌تایی تقسیم‌شده، در هر گروه، نوعی ماده سفیدکننده قرارگرفت، بدین شرح: در گروه اول، مخلوط سدیم پربورات و هیدروژن پراکساید 35 درصد؛ درگروه دوم، مخلوط ماده گیاهی Bleaching agent 1 وآب مقطر و درگروه سوم، مخلوط سدیم پربورات و آب مقطر.
ماده سفیدکننده دندان‌ها در روزهای هفتم و دوازدهم، تازه شد. از دندان‌ها پس از تیره‌کردن و در روزهای هفتم، دوازدهم و هفدهم، فتوگرافی‌هایی با شرایط مشابه تهیه‌شد؛ دو ارزیاب، این فتوگرافی‌ها را رتبه‌بندی‌کردند؛ سپس، فتوگرافی‌ها با آزمون‌های آماری Kruskal-Wallis وmann-whitney مقایسه‌شدند، درحالی‌که سطح آماری 05/ 0p < ، معنی‌دار تلقی‌شد.

نتایج: در تحقیق حاضر در روز هفتم، تفاوتی معنی‌دار، میان سه گروه مشاهده‌نشد.؛ در روز دوازدهم، تنها میان دو گروه اول و سوم، تفاوتی معنی‌دار با گروه دوم مشاهده‌شد و در روز هفدهم، تنها میان گروه اول و دوم، تفاوتی معنی‌دار یافت‌شد.

نتیجه‌گیری: استفاده از «مخلوط ماده گیاهی ساخته‌شده در دانشگاه شاهد و آب مقطر»، طی هفده روز، می‌تواند تأثیری مشابه با «مخلوط پربورات سدیم و آب مقطر» در بهبود رنگ دندان‌های تغییررنگ‌یافته غیرزنده داشته‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An in vitro comparison of herbal bleaching agent with sodium perborate in the discolored teeth

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was a comparison between effectiveness of a new herbal bleaching material with combination of sodium perborate and distilled water.

Materials and Methods: In this study, 27 permanent anterior teeth with intact crowns were selected and discolored intentionally by inserting them in whole blowhole centrifuged at 2500 rpm for 30 minutes three times a day for 3 days. The bleaching materials tested in each of these 3 groups were: group 1: a mixture of sodium perborate and hydrogen peroxide 35%, group 2: a mixture of herbal bleaching agent and distilled water, and group 3: a mixture of sodium perborate and distilled water. At 7 & 12 days, the teeth were reopened, bleached and placed back into the vials with distilled water. The teeth were photographed at days 1, 7, 12 and 17 after bleaching intervals. Teeth whitening were rated by consensus of 2 evaluators in 3 grades: grade 1 as no change or very slight change, grade 2 as mild change and no acceptable color and grade 3 as an acceptable color change. For statistical analysis, Kruskal-Wallis and Mann-Whithnet tests were used and significance level was p < 0.05.

Results: The mixed sodium perborate and distilled water was significantly better than herbal material after 12 days (p=0.006) but no significant difference was found out between them after 17 days (p=0.16).

Conclusion: Based on the findings of this research study, the new herbal bleaching material could have the same results as the mixed perborate and water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Not-viable teeth
  • Bleaching
  • Discolored teeth