بررسی اثر عصاره آبی سیر بر میزان نیتریک اکساید سرمی موش

نویسندگان

1 گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشکده پزشکی شاهد

3 مرکز تحقیقاتی تنظیم پاسخ‌های ایمنی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

5 گروه ایمونولوژی ومرکز تحقیقاتی تنظیم پاسخ‌های ایمنی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: در طب سنتی ایران، از سیر با نام علمی Allium Sativum برای درمان بیماری‌های مختلف، مانند عفونت‌ها، سرطان‌ها و ... یا شده‌است. نیتریک اکساید، طی پاسخ‌های ایمنی و التهابی تولید‌می‌شود. با توجه به اثرهای متعدد سیر و اعمالی مختلف که نیتریک اکساید در بدن انجام‌می‌دهد، برآن شدیم تا در این مطالعه، اثر عصاره سیر را برسطح سرمی متابولیت‌های نیتریک اکساید ( نیترات و نیتریت) موش‌های balb/c بسنجیم.

مواد و روش‌ها: 30 سر موش balb/c ماده شش تا هشت هفته به‌طور تصادفی به شش گروه تقسیم‌شدند؛ سه گروه، موش‌های گروه‌های دارو که روزانه،20 میلی‌گرم برکیلوگرم عصاره سیر [دریافت‌می‌کردند و سه گروه نیز]، گروه‌های کنترل که هم‌حجم آن، سرم فیزیولوژی به‌صورت درون‌صفاقی می‌گرفتند. مو‌ش‌ها (گروه کنترل) در سه گروه مجزا 24 ساعت، یک هفته و دو هفته پس از آخرین تجویز کشته‌شدند. پس از تهیه سرم، میزان نیتریت و نیترات هر سرم با روش گریس سنجیده‌ و نتایج به‌دست‌آمده با آزمون آماری تی- استیودنت بررسی‌شدند.

نتایج: سطح نیتریت اولیه سرمی، 24 ساعت و یک هفته پس از آخرین تجویز عصاره سیر 5/7 و 29 درصد و سطح نیترات + نیتریت 42 و 12 درصد، نسبت‌به گروه کنترل افزایش‌یافته‌است. دو هفته پس از آخرین تجویز نسبت‌به گروه کنترل نیتریت اولیه 5/2 درصد کاهش ولی سطح نیترات + نیتریت به میزان 8/4 درصد افزایش‌یافته‌است. هیچ‌یک از اختلاف‌های مشاهده‌شده با آزمون T-Test از نظر آماری معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: عصاره سیر، موجب افزایش سطح سرمی متابولیت‌های نیتریک اکساید می‌شود ولی این تأثیر از نظر آماری، معنی‌دار نیست و این اثر سیر تا دو هفته پس از تجویز باقی می‌ماند اما به مرور زمان، ضعیف می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of Allium sativum aqueous extract on serum nitric oxide in mice

چکیده [English]

Background and Objective: Allium sativum or garlic belongs to Liliaceae family. Garlic has been used in the Iranian Traditional Medicine for treatment of different diseases like infections, cancers, digestion disorders and heart diseases. Nitric oxide (NO) is produced in immunity response and inflammatory conditions. According to immunomodulator effect of garlic, the effect of garlic extract on serum metabolites of NO (nitrite and nitrate) in balb/c mice was studied.

Material and Methods: In this experimental study, 30 balb/c mice (female, 6-8 weeks old) were divided into 6 groups (three groups received garlic and three groups as control). Each mouse received 20 mg/kg/day of garlic extract intraperitonealy for one week (mice in control groups received normal saline). Mice were killed at 24 hours, 1st and 2nd weeks after garlic extract treatment. Serum was prepared and nitrite and nitrate were assayed by Greiss method. Meanwhile, t test was used for statistical analysis.

Results: Primary nitrite increased by 7.5% and 29% and nitrite +nitrate increased by 42% and 12% in 24 hours and one week after last injection, respectively. Primary nitrite decreased by 2.5% and nitrite +nitrate increased by 4/8% two weeks after last injection. All t-test values were not significant.

Conclusion: One week administration of 20 mg/kg of garlic extract increases serum NO metabolites levels time dependently but not significantly and this effect weakens with time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allium sativum
  • Serum nitric oxide
  • Griess reaction
  • Acetonitril
  • Balb/c mice