اثرهای درمانی متفورمین و آکاربوز و ترکیب این دو دارو بر سطح ویسفاتین سرم در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع2 القاشده توسط نیکوتین‌آمید و استرپتوزوسین

نویسندگان

1 گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران

2 دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی و ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی اراک ،ایران

3 دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، ایران

4 مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: درحال‌حاضر، دو داروی متفورمین و آکاربوز دردرمان دیابت استفاده‌می‌شوند. در این مطالعه، اثر این دو دارو به‌طورجداگانه وهمراه با هم در کنترل گلایسمیک وهمچنین بر پروفایل لیپید و میزان ویسفاتین سرم در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع2 القاشده توسط تزریق استرپتوزیسین و نیکوتین‌آمید بررسی‌شد.

مواد و روش‌ها: موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار با تزریق درون‌صفاقی استرپتوزوسین (60 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن) 15 دقیقه پس از تزریق صفاقی نیکوتین‌آمید ( 110 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن) به دیابت نوع2 مبتلا شدند؛ یک هفته پس از ابتلا به دیابت، موش‌ها به‌طور تصادفی به چهار گروه تقسیم‌شدند؛ سه گروه از آنها به‌ترتیب توسط متفورمین به‌صورت محلول در آب با دوز 150میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن در هر روز، آکاربوز به‌صورت مخلوط در غذای روزانه به میزان40 میلی‌گرم در هر 100 گرم غذای مصرفی و ترکیب دو داروی متفورمین و آکاربوز به‌مدت شش هفته درمان‌شدند. شاخص توده بدن ((BMI، قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکه، پروفایل لیپید، انسولین،HOMA-IR و ویسفاتین سرم، اندازه‌گیری و با گروه کنترل مقایسه‌شدند.

نتایج: هر سه روش درمانی، موجب کاهش ویسفاتین سرم نسبت‌به موش‌های درمان‌نشده مبتلا به دیابت نوع2 شد.ند ولی این کاهش، تنها در گروه تحت درمان با متفورمین نسبت‌به گروه دیابتی، معنی-دار بود (27/21±72/162و45/6±66/ 195 001/0=P)؛ همچنین در هر سه گروه درمانی، میزان ترشح انسولین کاهش‌یافت و این کاهش در گروه دریافت‌کننده آکاربوز (05/0>P)و ترکیب دو دارو (05/0>P)، نسبت‌به گروه کنترل دیابتی، معنی‌دار بود. میزان قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکه در هر سه گروه تحت درمان نسبت‌به موش‌های درمان‌نشده، کاهشی معنی‌دار را نشان‌داد و این کاهش در گروه تحت درمان با هر دو دارو مشهودتر بود. هر سه روش درمانی در بهبود پروفایل لیپید، مؤثر بودند. شاخص HOMA-IR در گروه مصرف‌کننده داروی ترکیبی، بهتر بود.

نتیجه‌گیری: کنترل هایپرگلایسمی و درمان موش‌هایی که توسط نیکوتین‌آمید و استرپتوزوسین به دیابت نوع2، مبتلا شده‌اند با افزودن آکاربوز به متفورمین، نسبت‌به موش‌هایی که توسط متفورمین و یا آکاربوز به‌تنهایی درمان‌شدند، کارایی بالاتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of metformin, acarbose and their combinatioion on visfatin level in nicotinamide/streptozotocin-induced type 2 diabetic rats

چکیده [English]

Background and Objective: Metformin and acarbose are two drugs, currently used for treatment of diabetes. The present study examined their effect, alone or combined together, on glycemic control, lipid profile and serum visfatin level in nicotinamide/streptozocin type 2 diabetic rats.

Materials and Methods: Type 2 diabetes was induced in male Wistar rats by a single intraperitoneal injection of streptozocin (60 mg/kg body weight), 15 minutes after the i.p. administration of nicotinamide (110 mg/kg body weight). After one week, diabetic rats were randomly divided into 4 groups. Three diabetic groups were treated with 150 mg/kg/day of metformin or acarbose 40 mg/100g of diet and a combination of them for six weeks. Body mass index (BMI), fasting blood glucose (FBG), glycated hemoglobin (HbA1c), lipid profile, insulin, HOMA-IR and visfatin were assessed and compared with control group.

Results: The data showed that all treatment methods down-regulated visfatin levels in diabetic rats, but the reduction was significant only in metformin group (162±21.7, 195.66±6.45, p=0.001). Serum insulin level also decreased in all treated groups, but it was significant in acarbose (p < 0.05) and in combination therapy group (p < 0.05). Fasting blood glucose and glycated hemoglobin decreased significantly in all treated rats, especially in the treated combination group. Lipid profile improved in all treated groups and HOMA-IR was improved in combination therapy group.

Conclusion: Compared with acarbose or metformin monotherapy, addition of acarbose to metformin has a superior anti-hyperglycemic efficacy and provides an efficacious and safe alternative for treatment of type 2 diabetic rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acarbose
  • Metformin
  • Type2 diabetes
  • Rat
  • Visfatin