تغییرهای وضعیت سلامت روان افراد در شهر تهران در طول دوازده سال: مقایسه نتایج طرح (پروژه)های سنجش سلامت و بیماری (سال 1378) و سنجش عدالت در شهر تهران (سال1390)

نویسندگان

1 روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، بخش بیماری‌های روانتنی بیمارستان امام خمینی(ره)، تهران، ایران

2 ، اداره سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3 فیزیولوژی دانشگاه شاهد تهران

4 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

5 گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، ایران

6 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

7 عضو گروه آموزش و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی، جهاددانشگاهی ، تهران، ایران

8 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت روان افراد 15 سال و بالاتر شهر تهران در دوازده سال گذشته انجام‌گرفته‌است. مواد و روش‌ها: این پژوهش، مروری بر دو مطالعه مقطعی توصیفی انجام‌شده درزمینه وضعیت سلامت روان افراد ساکن تهران در سال‌های 1378 و 1390 است؛ نمونه آماری این دو مطالعه به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای منظم از میان خانوارهای ساکن درمناطق 22گانه شهرداری تهران انتخاب‌شده‌؛ حجم نمونه مطالعه اول، 5560 نفر و مطالعه دوم، 21255 نفر و ابزار مورد استفاده، پرسش‌نامه 28پرسشی سلامت عمومی(GHQ-28)، بوده‌است. نتایج: یافته‌ها نشان‌می‌دهند که در مطالعه سنجش سلامت و بیماری (سال 1378)، 5/21 درصد افراد در شهر تهران از ابتلا به علایم روانی رنج‌می‌برند ( 27 درصد زنان و 9/14 درصد مردان). میزان شیوع علایم روانی در سال 1390 به 6/39 درصد رسیده (4/37 درصد مردان و 1/43 درصد زنان) که افزایش 8/1 برابری را نشان-می دهد (6/1 برابر در زنان و 5/2 برابر در مردان). خطر ابتلا به علایم روانی با بالارفتن سن، بیکاری، بی‌سوادی و مطلقه و بیوه‌بودن در هر دو مطالعه افزایش‌داشته و علایم اضطراب در هر دو مطالعه، شایع‌تر از علایم جسمی‌سازی، افسردگی و عملکرد اجتماعی بوده‌است. نتیجه‌گیری: افزایش چشمگیر علایم روانی شهر تهران در دوازده سال گذشته، ضرورت توجه مسئولان و برنامه‌ریزان کشور را به پیشگیری و ارتقای سلامت روان افراد ساکن در شهر تهران نمایان‌می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mental Health Changes in Tehran during 12 Years: Comparing National Health and Disease Survey (1999) and Urban HEART-2 Project (2011)

چکیده [English]

Objective: The main objective of this study was to compare changes in the mental health status of the residents of Tehran from 1999 till 2011. Materials and Methods: This study was an overview of two cross-sectional, descriptive researches that were performed in 1998 and 2011. Samples of these two studies were recruited by regular randomized cluster sampling. In both studies, the General Health Questionnaire (GHQ-28) was used to assess mental health status of general population. Results: The results showed that 21.5% of participants in the 1998 survey suffered from mental disorders (27% women and 14.9% men). In 2011, this figure increased to 39.6% (37.4% of men and 43.1% of women). Prevalence of mental disorders increased from 1998 until 2011 by about 1.8 fold (1.6 fold for women and 2.5 fold for men). In both studies, the risk of mental disorders increased with increasing age, unemployment, illiteracy and divorced or widowed individual. Anxiety symptoms were more prevalent in both studies as compared to somatization, depression, and social dysfunction scales. Conclusion: The dramatic increases of mental disorders during 12 years indicated that policy-makers should give greater importance to prevention and promotion of mental disorders for Tehran residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental health change
  • National Health and DiseaseProject
  • Urban HEART-2 Project
  • Tehran