همبودی اختلالات روانپزشکی در کودکان مبتلا به شب ادراری

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

زمینه: علیرغم مطالعات گسترده درمورد ارتباط شب ادراری با اختلالات روانپزشکی همچنان میزان همبودی اختلالات روانپزشکی با شب ادراری مشخص نیست در حالیکه آگاهی از نوع وفراوانی این اختلالات برای برنامه‌های درمانی ضروری است. هدف مطالعه حاضر تعیین شیوع ونوع اختلالات روانپزشکی همراه در کودکان مبتلا به شب‌ ادراری میباشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 100 کودک مبتلا به شب ادراری مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی ا طفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان توسط روانپزشک اطفال بر طبق چک لیست DSM IV مورد مصاحبه بالینی قرار گرفته و اختلالات روانپزشکی همراه آنهامشخص گردید. برای موارد مبتلا پرسشنامه ای شامل متغیرهای دموگرافیک و سوابق بالینی والدین و کودک تکمیل و اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و آزمون های دقیق فیشر وخی دوموردتحلیل قرار گرفت.
نتایج: سن متوسط کودکان 14/7 بود. 52% پسر بودند. بیشترین نوع شب ادراری اولیه(82%)بود ،46% سابقه اختلال روانی در خانواده و 34%سابقه شب ادراری در خانواده داشتند.57% کودکان مبتلافرزند اول خانواده بودند.میزان شیوع اختلال روانپزشکی همراه در کودکان 89%بود. که در موارد شب ادراری ثانویه بیش از شب ادراری اولیه بود . بالاترین همبودی به ترتیب مربوط به اختلال بیش فعالی کم توجهی(40%)واختلالات اضطرابی(39%)بود .
نتیجه گیری: براساس مطالعه حاضر شیوع همبودی سایر اختلالات روانپزشکی در کودکان مبتلا به شب ادراری بسیار بالا میباشد . وجود اختلال بیش فعالی کم توجهی و اختلالات اضطرابی در این کودکان قابل ملاحظه می باشد لذا بررسی وجود همبودی این اختلالات در کودکان مبتلا بسیار مهم بوده و جهت درمان موثرلازم است مورد توجه قرار گیرند..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comorbidity of Psychiatric disorder in children with nocturnal enuresis

چکیده [English]

Background: Although the relationship between enuresis and psychopathology has been studied intensively, little is known about the prevalence of specific psychiatric disorders comorbidities with enuresis, which the assessment of these disorders is necessary for preventive and therapeutic strategies implementation. The aim of present study was to investigate the prevalence of psychiatric disorders comorbidities with enuresis in children that were referred to akhavan hospital of Kashan city.
Material & Methods: In this cross-sectional study, One hundred children with enuresis that were referred to child psychiatric clinic of kashan university of medical sciences were interviewed by child-psychiatrist according to DSM IV check-list and the psychiatric disorders were determined. The questionnaire included demographic variables and clinical history of patients and their parents completed too. All gathering data were analyzed by using SPSS software and descriptive tests.
Results: The mean age of children was 7.14. 53% of them was boy. The prevalence of concurrent psychiatric disorders was 89% which in secondary enuresis was more prevalent than primary enuresis (94.45% and 82.8% respectively). Attention deficit hyper activity disorder was the most prevalent concurrent disorder in these children and anxiety disorders were in the second rank.
Conclusion: According to the result of present study the prevalence of psychiatric disorders are high in children with enuresis especially ADHD and anxiety disorders so attention to investigate the concurrent disorders is very important in treatment outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comorbidity
  • Enuresis
  • Psychiatric disorders