بررسی وضعیت تغذیه‌ای، آنتروپومتریک و حساسیت چشایی و بویایی کودکان مبتلا به سندروم داون در شهرستان اهواز

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سندروم داون، متداول‌ترین اختلال کروموزومی انسان، با اختلال‌های متعدد ذهنی- حرکتی و حسی همراه است که می‌تواند بر وضعیت تغذیه افراد مبتلا اثرگذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت تغذیه‌ای، آنتروپومتریک و حساسیت چشایی و بویایی کودکان مبتلا به سندروم داون طراحی‌شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در سال 1390 روی 58 کودک مبتلا به سندروم داون در مراکز بهزیستی و استثنایی شهرستان اهواز انجام‌شد. اطلاعات دموگرافیک، آنتروپومتریک و غذایی با استفاده از پرسش‌نامه، به روش مصاحبه با والدین، جمع‌آوری‌شد و حساسیت چشایی و بویایی با استفاده از پرسش‌نامهShort Sensory Profile تعیین‌شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS17.0 تجزیه‌وتحلیل‌شدند و 05/0>P معنی‌دار درنظرگرفته‌شد. نتایج: براساس چارت‌های رشد مخصوص کودکان مبتلا به سندروم داون، 9/37 و 4/34 درصد کودکان مورد بررسی به‌ترتیب از نظر شاخص‌های وزن/ سن و BMI بالاتر از صدک 75 بودند. نسبت آب خارج‌سلولی به کل آب بدن در دختران به‌طور معنی‌داری، بالاتر از پسران بود. دریافت چربی غذایی، بیشتر از مقادیر توصیه‌شده و میانگین امتیاز پرسش‌نامه حساسیت چشایی و بویایی 0/2±5/13 بود. نتیجه‌گیری: بیش از یک‌سوم کودکان مورد بررسی براساس معیارهای وزن/ سن و BMI چاق بودند. مصرف بیشتر غذاهای پرچرب و پرکالری و حساسیت بالاتر به محرک‌های چشایی و بویایی می‌تواند در ایجاد چاقی آنها مؤثر باشد؛ در این راستا، لزوم ارائه آموزش‌های تغذیه به والدین و اصلاح الگوی غذایی، ضروری به‌نظرمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of nutritional and anthropometric status and taste and smell sensitivity of children with Down syndrome in Ahvaz

چکیده [English]

Background and Objective: Down’s syndrome, as the most common chromosomal disorder, is associated with several psychomotor and sensory disorders that can affect the nutritional status of patients. The aim of this study was to determine the nutritional and anthropometric status and taste and smell sensitivity of children with Down syndrome in Ahvaz.

Materials and Methods: This cross-sectional study was done on 58 children with Down syndrome in exceptional and welfare centers of Ahvaz in 2011. Demographic, anthropometric and dietary data were collected by questionnaires, with interviewing with parents. Taste and smell sensitivity was assessed using the Short Sensory Profile questionnaire. Data analysis was carried out using SPSS17.0 software and p < 0.05 was considered significant.

Results: Based on the growth charts for children with Down syndrome, 37.9% and 34.4% of children were above the 75th percentile, respectively in terms of weight to age ratio and BMI. Extracellular water to total body water was significantly higher in girls than boys. Dietary intake of fat was higher than its recommended values and the mean of taste and smell sensitivity score was 13.5±2.0.

Conclusion: More than a third of children were obese according to weight/age and BMI. Eating more high- fat and high-calorie foods and higher sensitivity of them to taste and smell stimuli can be effective in their obesity. In this regard, the need to provide nutritional education to parents and correct dietary pattern is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Down syndrome
  • Obesity
  • Taste and smell sensitivity