بررسی تاثیرعصاره گزنه ومفنامیک اسید درکاهش علائم بیماران مبتلا به منوراژی به کمک مدل‌سازی توام

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد، واحد بابل، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: منوراژی، یکی از شایع‌ترین مشکلات ژنیکولوژیکی زنان در سنین باروری است. با توجه به شیوع این بیماری، در این مطالعه با استفاده از مدل‌سازی آماری اثر عصاره گزنه بر بهبود منوراژی مورد بررسی قرارمی‌گیرد. مواد و روش‌ها: مدل‌سازی آماری روی اطلاعات 100 بیمار مبتلا به منوراژی انجام‌شده‌است. بیماران در دو گروه درمانی 50 نفره شامل گروه مداخله (گزنه و مفنامیک اسید) و گروه کنترل (پلاسبو و مفنامیک اسید) به‌صورت تصادفی قرارگرفتند. در این بررسی از مدل توأم طولی و تعمیم‌یافته‌خطی برای پیش‌بینی احتمال بهبودی زنانی که در مطالعه شرکت‌کرده‌بودند، استفاده‌شد. مدل‌سازی توأم با اثر تصادفی مشترک با کنترل متغیرهایی مانند سن، شاخص توده بدنی (BMI) به‌منظور بررسی تأثیر عصاره گزنه بر بهبود (میانگین خون‌ریزی کمتر از 100 معادل 80 سی‌سی ) بیماران مبتلا به منوراژی انجام‌گرفت. نتایج: براساس نتایج، میانگین تعداد روزهای قاعدگی در ماه سوم (سیکل دوم مصرف دارو) در گروه گزنه 1.44±5.52 و در گروه کنترل 1.82±6.19 است و اختلاف دو گروه از نظر آماری، معنادار است (0.023p=). شانس بهبودی افراد‌ در گروه گزنه 1.5 برابر گروه کنترل است؛ اما تفاوت آماری معناداری از نظر بهبودی در دو گروه وجودندارد (0.347p=). نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، مدل توأم در مقایسه با مدل‌های معمول دارای دقتی بیشتر بوده، احتمال بهبودی گروه مداخله نسبت‌به گروه کنترل بالاتر بوده‌است و عصاره گزنه در کاهش تعداد روزهای قاعدگی بیماران، تأثیری مثبت داشته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of nettle extract and mefenamic acid on reducing the symptoms of menorrhagia patients by joint modeling

چکیده [English]

Background and Objective: Menorrhagia is considered as one of the most common gynecological problem at child-bearing age of women. Regarding the prevalence of this disease, this study examined the effect of Nettle extract in menorrhagia improvement by statistical modeling.

Materials and Methods: The statistical modeling was performed by data collection from 100 patients with menorrhagia. One-hundred patients were randomly assigned to two groups, i.e. intervention group (nettle and mefenamic acid) and control group (placebo and mefenamic acid) with an equal size of 50. In this study, joint longitudinal and generalized linear model were used for predicting the probability of recovery of women who participated in the study. Joint modeling with common random effects was performed by controlling variables such as age and body mass index to assess the impact of nettle extract on improving menorrhagic patients.

Results: Based on the results, the average number of menstrual days in the third month (second cycles after intervention) were 5.52 ± 1.44 and 6.19 ± 1.82 in nettle extract and control groups, respectively. The difference between the two groups was statistically significant (p =0.023). The chance of improvement who were in nettle group was 1.5 times of control group, but there was no significant difference regarding improvement between the two groups (p=0.347).

Conclusion: In general, joint model is more accurate than the conventional models. Probability of improvement was higher in the intervention group than the control group. Using nettle extract in reducing the number of days of menstrual cycle in patients with menorrhagia has a positive impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint model
  • Longitudinal data
  • Binary outcome
  • Nettle extract
  • menorrhagia