بررسی میزان وابستگی مراقبتی در میان سالمندان مقیم خانه‌های سالمندان شهر اهواز در سال 1390

نویسندگان

1 دانشکده علوم توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

2 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: همواره حفظ استقلال و توجه به نیازهای سالمندان از اهداف مهم مراقبان و سیاست‌گذاران درزمینه مراقبت از سالمندان بوده‌است. این مطالعه با هدف بررسی میزان وابستگی مراقبتی در میان سالمندان مقیم خانه‌های سالمندان شهر اهواز در سال 1390 انجام‌شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ای مقطعی از نوع توصیفی– تحلیلی است که روی 154 سالمند 60 سال و بالاتر ساکن در سرای سالمندان شهرستان اهواز و به روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی انجام‌گرفته. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها شامل مقیاس وابستگی مراقبتی، پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک و آزمون کوتاه وضعیت شناختی بودند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون کای اسکوئر، آنالیز واریانس یک‌طرفه، آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده‌است. نتایج: نتایج نشان‌دادند که 7/72 درصد از سالمندان وابسته بودند. همبستگی بالایی میان میزان وابستگی مراقبتی و جنبه‌های مقیاس وابستگی مراقبتی وجودداشت (01/0P < ). میانگین نمره وابستگی مراقبتی 38/47 و میانگین نمره ماده‌های مقیاس وابستگی مراقبتی برای کل نمونه‌ها 25/47 به‌دست‌آمد. متغیرهای سن (03/0P=)، تحصیلات (001/0P=)، داشتن بیماری (001/0P=) و معلولیت (032/0P=) با میزان وابستگی مراقبتی، ارتباط معنادار داشتند. نتیجه‌گیری: در این مطالعه، سالمندانی که عملکرد روزانه بهتری داشتند، دارای وابستگی و درنهایت، نیازهای مراقبتی کمتری بودند. آگاهی از نیازهای سالمندان و میزان توانایی آنها در انجام فعالیت‌های روزانه این امکان را برای مراقبان و خانواده‌ها فراهم‌می‌کند تا متناسب با نیاز سالمندان به آنها خدمات ارائه‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of care dependency among elderly residents of nursing homes in Ahvaz city in 2012

چکیده [English]

Background and Objective: Maintaining independence and attention to needs of elder people have always been one of the main goals of care-givers and policy-makers in the field of elderly care. This study was performed to investigate the determination of care dependency among elderly residents of nursing homes in Ahvaz city in 2012.

Materials and Methods: This research was a cross-sectional study of descriptive-analytical type which was carried out on 154 elders with an age over 60 years residing in nursing homes in Ahvaz city. Sampling was performed using stratified sampling method. Data collecting instruments were “Care Dependency Scale”, “Demographic Questionnaire” and “Mini-Mental State Examination”. For data analysis, Chi square test, one-way ANOVA, t-test independent and Pearson correlation coefficient tests were used.

Results: The results indicated that 72.7% of elderly were dependent. There was a high correlation between care dependency and aspects of care dependency scale (p < 0.01). The mean score of care dependency was 47.38 and the mean items score of the care dependency scale for the total sample was 47.25. The variables age (p=0.03), education (p=0.001), having disease (p=0.001) and disability (p=0.032) had significant relationship with care dependency.

Conclusion: In this study, elderly who were better in performing daily living activities certainly needed less care. The knowledge of elderly needs and their capability in performing daily activities may enable care-givers and families to provide more proper services with their need.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Care
  • Dependency
  • Elderly
  • Care-givers
  • Nursing home