تحلیل طول مدت بستری بیماران سکته مغزی بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1391 با استفاده از مدل های رگرسیون شمارشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

3 دانشگاه تکنولوژی مالزی، جوهور، مالزی

چکیده

مقدمه و هدف: مدیریت بیمارستان‌ها برای معیار طول مدت اقامت بیماران بستری‌شده، بسیار، اهمیت قائل‌اند؛ با توجه به اهمیت این موضوع و کمبود تحقیق‌های مشابه در این زمینه، تحقیق حاضر به‌منظور مدل‌بندی تعداد روزهای اقامت بیماران CVA بیمارستان واسعی سبزوار و بررسی ارتباط آن با متغیرهای مستقل انجام‌شده‌است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر در جهت مدل‌بندی تعداد روزهای اقامت بیماران CVA بستری‌شده در بیمارستان واسعی سبزوار در نیمسال اول 1391 انجام‌شده‌است. تعداد 179 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب‌شدند و مقادیر مدت اقامت آنها به‌عنوان متغیر پاسخ و مقادیر جنسیت، سن و محل سکونت بیماران مورد نظر به‌عنوان متغیرهای مستقل درنظرگرفته‌شدند و از مدل‌های رگرسیونی شمارشی و نرم‌افزار SAS9.2 برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده استفاده‌شد. نتایج: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان‌دادند که میانگین مدت اقامت بیماران CVA بیمارستان واسعی 67/2±13/5 روز (انحراف معیار±میانگین) است؛ همچنین یافته‌های مربوط به مدل‌های رگرسیونی استفاده‌شده در این مطالعه نشان‌دادند که به‌ازای یک سال افزایش در سن بیمار، مدت اقامت بیمار به‌طور متوسط، یک روز افزایش‌می‌یابد؛ همچنین ارتباط‌های میان متغیرهای جنسیت و محل سکونت با تعداد روزهای اقامت به‌دست‌آمد. نتیجه‏گیری: با توجه به اهمیت مدت اقامت بیماران و به دلیل متفاوت‌بودن مقادیر آن در بخش‌ها و بیمارستان‌های مختلف، به‌کارگیری این مدل‌های پیشرفته آماری در سایر بیمارستان‌ها و شهرها توصیه‌می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of hospitalization length for cerebrovascular accident patients in Sabzevar Vaseyee hospital using count regression models

چکیده [English]

Background and Objective: The hospitalization length of admitted patients is very important for the management of hospitals. Due to the significance of this subject and few similar researches in this area, the current study has been done to model the number of days of stay for cerebrovascular accident (CVA) patients in Sabzevar Vaseyee hospital and to determine its relation with independent variables.

Materials and Methods: The current study was designed on modeling the number of stay days for CVA patients in Sabzevar Vaseyee hospital in 2012. By using random sampling, 179 persons were selected and the value of the length of stay as the response variable and the value of gender, age and residence location of these patients as the independent variables were considered and count regression models and SAS9.2 software were used to analyze the gathered data.

Results: The obtained results of this study showed that the average of stay length for CVA patients is 5.13±2.67 (mean±standard deviation) in Vaseyee hospital. Also, the finding of the regression models used in this study presented that the length of stay of patients increases one day on the average for a one-year increase in patient’s age. Moreover, the relations between gender and residence location variables with length of stay variable were obtained.

Conclusion: Due to the significance of the stay length of patients and because of its different values in different units and hospitals, the application of these advanced statistical models is also proposed in other hospitals and cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospitalization Length
  • Cerebrovascular accident
  • Poisson regression
  • Count data