بررسی تأثیر تمرین‌های ورزشی کششی بر بهبود ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه و هدف: مالتیپل اسکلروز (ام اس)، شایع‌ترین بیماری نورولوژیکی است که با ایجاد ناتوانی در دستگاه عصبی، به کاهش پایدار کیفیت زندگی افراد می‌انجامد. ورزش‌های کششی، روش‌هایی کم‌هزینه و غیرتهاجمی هستند که می‌توانند برای بهبود ابعاد جسمی کیفیت زندگی استفاده‌شوند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیر این ورزش‌ها بر سلامت جسمی بیماران مبتلا به ام‌اس است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی که در سال 1391 انجام‌شد، 90 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به‌طور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم‌شدند؛ ابتدا سلامت جسمی با استفاده از پرسش‌نامه MSQOL_54 در هر دو گروه اندازه‌گیری‌شد؛ سپس به گروه آزمون نحوه انجام صحیح ورزش‌ها آموزش‌داده‌شد و به‌مدت دوازده هفته، هفته‌ای سه ‌بار و هر بار 30 دقیقه، ورزش‌ها را در منزل انجام‌می‌دادند. در گروه کنترل، مداخله‌ای صورت‌نگرفت. پرسش‌نامه پس از دوازده هفته دوباره تکمیل شد. داده‌ها با آمار توصیفی و استنباطی، نرم‌افزار SPSS18 تحلیل‌شدند. نتایج: بررسی نتایج نشان‌داد که سلامت جسمی دوازده هفته پس از انجام ورزش‌های کششی در گروه مداخله، در مقایسه با گروه شاهد بهبودیافته‌است (p=0.001). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، استفاده از ورزش‌های کششی در ارتقای سلامت جسمی بیماران مبتلا به ام‌اس، مؤثر بوده‌است، لذا به‌عنوان روشی ایمن، ساده و ارزان پیشنهادمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of stretching exercise on physical health composite in patients with multiple sclerosis

چکیده [English]

Background and Objective: Multiple sclerosis is the most common neurological diseases that cause disability in the nervous system which reduces quality of life. Stretching exercise is a low-cost and non-invasive method that can be used to improve physical health composite. The aim of this study was to determine the effect of stretching exercises on the physical health composite for patients with multiple sclerosis (MS).
Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 90 patients with MS were recruited from Tehran MS association and Sina hospital research center. Subjects were divided into two groups of experimental and control. MSQOL-54 scale was used to evaluate the physical health for both groups at first. Then, the correct way of exercises is taught to patients. Experimental groups did stretching exercise for 12 weeks, three times every week. Subjects in control group did not have any intervention. Quality of life was again measured in both groups after 12 weeks. Collecting method was based on personal information and MSQOL-54. The data were analyzed by SPSS software version 18.

Results: There were no significant differences regarding physical health at baseline in the two groups (p=0.82). There was a significant result that shows physical health score in experimental group increases as compared to control group (p < 0.001).

Conclusion: According to the present results, stretching exercise raises quality of life of multiple sclerosis patients. Therefore, this method is safe, simple, non-invasive and low-cost that is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • Physical health
  • Quality of Life
  • Stretching exercise