تعیین عوامل مؤثر بر استقرار بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه و هدف:تا به امروز، تعداد زیادی از بیمارستان‌ها، درسطح جهان، برنامه ارتقای سلامت در بیمارستانرا پیاده‏کرده‏‌اند. ازاین‏رو، این پژوهش با هدف ارائه الگوی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت دربیمارستان‌های دانشگاه‏های علوم پزشکی ایران انجام‏شده‏است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی و همبستگی صورت‏گرفته‏است؛ در ابتدا با کمک مطالعه تطبیقی، عوامل مؤثر بر استقرار بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت استخراج‏شد؛ سپس براساس آن، پرسش‏نامه‏ای طراحی شد که روایی آن با نظر صاحب‏نظران و پایایی پرس‏شنامه با ضریب آلفای کرونباخ 89/0 مورد تأیید قرارگرفت. برای نمونه‌گیری در ابتدا از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، دانشگاه‌های علوم پزشکی 4 استان (تهران ،گیلان، اصفهان و شیراز) انتخاب‏شدند؛ سپس در این استان‌ها به روش تصادفی ساده، نمونه‌گیری صورت‏گرفت. تعیین کفایت حجم نمونه با استفاده از روش کیسر مایر الکین انجام‏شد و تعداد نمونه 268 نفر بود. روش تحلیل داده‌ها، تحلیل عاملی تأییدی و نرم‏افزارهای مورد استفاده 18SPSS و18Amos بودند.

نتایج: در الگوی نهایی، هشت عامل مشخص شدند که انتشار (اطلاع‌رسانی) (64/0)، سیاست‏گذاری (63/0)، روش‏‌های اجرای طرح (53/0)، اجرای طرح (51/0)، ارزیابی (47/0) جامعه (46/0)، برنامه‌ریزی ارتقای سلامت (33/0) به‏ترتیب دارای بیشترین تا کمترین وزن رگرسیونی یا میزان تأثیربر استقرار بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت بوده‏اند.

نتیجه‌گیری:باتوجه به روابط ساختاری میان ابعاد و مؤلفه‌ها در الگوی نهایی، می‌توان‏نتیجه‏گرفت که بیمارستان‌ها برای استقرار برنامه‌های ارتقای سلامت، بایستی به تدوین سیاست‏گذاری ارتقای سلامت و اطلاع‌رسانی(انتشار برنامه‌های ارتقای سلامت)، بیشترین توجه را داشته‏باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affectingthe establishment of health promoting hospital (HPH) program in MedicalUniversitieshospitals inIran

چکیده [English]

Background and Objective: A large number of hospitals in the world have implemented Health Promoting Hospital (HPH) programs. The objective of this study was to provide a model for its promotion in Iran.

Materials and Methods: This study was a descriptive-analytical survey in selected hospitals of Iran. At first, we surveyed health promotion models based on comparative studies for selection of effective factors on Health Promoting Hospital (HPH). Then, the questionnaire was designed. The validity of questionnaire was computed by experts evaluation and the reliability of questionnaire was computed using Cronbach alpha(r= 0.89). At first, cluster sampling was used and 4 Medical Universities (Tehran, Gilan, Isfahan, and Shiraz) were selected. Then, in the provinces, random sampling among university professors, administrators, nursing managers and health promotion experts was done. The adequacy of sample volume was made using Kaiser Meyer Olkin method and the sample was 268. Afterwards, to determine relations of factors, confirmatory factor analysis (CFA) approach by the softwares Spss 18 and Amos 18 was used.

Results: Findings showed that in the final model, 8 factors are effective. In this respect, the dissemination (0.64), policy (0.63), techniques for projects implementation (0.53), project implementation (0.51), evaluation (0.47) and society (0.47) have the highestto lowest regression weight or effect.

Conclusion: Regarding the relationship between the structure and components of the model, it can be concluded that for establishment of HPH, health plans, health policy and information (dissemination of health promotion programs) should be developed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Promotion
  • Health promoting hospitals
  • Confirmatory factor analysis