بررسی فعالیت آنزیم آمینوپپتیداز(CD13) N در افرادی با تیتر بالای آنتی‌بادی ضدبروسلا

نویسندگان

1 بیوشیمی دانشگاه پیام نور

2 بیوشیمی مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران

3 بیوشیمی دانشگاه تهران

4 آمار حیاتی دانشکده توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

5 بیوشیمی دانشگاه پیام نور، تهران

6 ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

 مقدمه و هدف: آمینوپپتیدازها تجزیه اسیدآمینه­ها را از انتهای آمینی پروتئین‌ها و پپتیدها
برعهده­دارند. آمینوپپتیداز N (CD13) و لوسین آمینوپپتیداز در پردازش و عرضه آنتی­ژن‌ها به سلول‌های سیستم ایمنی نقش­دارند
و فعالیت آنها در بعضی بیماری­ها و بدخیمی­ها افزایش­می­یابد. در این بررسی،
فعالیت CD13
درسرم افرادی با تیتر بالای آنتی­بادی ضدبروسلا اندازه­گیری­شد. با توجه به نقش عواملی چون
میزان پروتئین، بیلی­روبین، آنتی­اکسیدان کل وکورتیزول در فعالیت آنزیم، موارد بالا در سرم ارزیابی­شد.    مواد و روش­ها: 37 سرم باتیتر بالای آنتی­بادی ضدبروسلا و30 سرم سالم جمع­آوری و
فعالیتCD13
با استفاده از سوبسترای ال لوسین پارا نیترو آنیلید به روش اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری­شد.
میزان پروتئین، آنتی­اکسیدان کل و بیلی­روبین توتال به روش کالری­متری و کورتیزول به روش الایزا اندازه­گیری­شد.   نتایج: فعالیت CD13 به­طور معنی­داری در سرم افرادی با تیتر بالای آنتی­بادی بیشتر از افراد سالم نبود و میان
فعالیت آنزیم و تیتر آنتی­بادی همبستگی وجودنداشت. درحالی‌که میان فعالیت آنزیم و میزان کورتیزول
سرم همبستگی مثبت و معناداری وجوددارد و میان میزان بیلی­روبین، آنتی­اکسیدان کل وکورتیزول با میزان پروتئین سرم
همبستگی منفی و معناداری وجوددارد؛ همچنین میان میزان بیلی­روبین و مواد احیاکننده در سرم افراد
با تیتر بالای آنتی­بادی همبستگی مثبت و معناداری وجوددارد.    نتیجه­گیری: میان تیترآنتی­بادی ضدبروسلا و فعالیت CD13
 همبستگی وجودندارد و فاکتورهای تداخل­کننده
مانند میزان پروتئین مواد احیاکننده، بیلی­روبین و کورتیزول نیز روی نتیجه به­دست­آمده دخالت­نداشتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the enzyme activity of aminopeptidase N (CD13) in people with high level of brucella antibody

نویسندگان [English]

 • Narges Doostkhah 1
 • Sussan Kaboudanian Ardestani 2
 • Foruzandeh Jalilvand 3
 • Shohre Jalaeipour 4
 • Reza Hajehossaini 5
 • Abdolfattah Sarrafnejad 6
چکیده [English]

 Background and Objective: Aminopeptidases
remove the amino acids from the N-terminal of proteins and peptides.
Aminopeptidase N (CD13) and leucine aminopeptidase
are involved in processing
and presentation of
pathogens to
immune cells. Also, enzyme activity in some viral infection and
tumors are high. In this study, the activity of CD13 in
serum with high
level of brucella antibody was measured. Due to the effect of protein,
cortisol,
bilirubin, and
total antioxidant
concentration on enzyme activity, these factors were also measured.   Materials and Methods: In this study, 37 sera
with high level
of brucella antibody and 30 sera from healthy subjects were collected and
enzyme activity
was measured by
spectrophotometry
using L-leucine
para-nitro-anilid
substrate. Protein
concentration
was determined by
the Bradford method, total antioxidant levels was assessed by
spectrophotometry
method,
cortisol level was measured by ELISA method and total bilirubin
was determined by calorimetric
method.   Results: CD13 activity
was not
significantly
higher in test
group than in
healthy subjects
and there was no
correlation between
enzyme activity
and
antibody titer
in test group. But
there was a
direct positive
and significant correlation between enzyme activity and cortisol
levels. Also, there was a
negative correlation between serum protein level with cortisol, bilirubin, and
total antioxidant. Also, there was a positive correlation between bilirubin and
total antioxidant in test group.    Conclusion: There were no
correlation between brucella antibody titer and CD13
activity. Also, factors
such as
protein,
reducing
substances,
bilirubin
and
cortisol
did not
interfere with
the
results achieved.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aminopeptidase N (CD13)
 • Brucella antibody titer
 • Bilirubin
 • Cortisol
 • Total antioxidant