تعیین محدوده‌ عملکرد بخش محیطی دستگاه دهلیزی توسط آزمون کالریک با جریان هوا

نویسندگان

1 گروه شنوایی‌شناسی، دانشکدۀ توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 گروه شنوایی‏شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 گروه آمار زیستی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

 مقدمه و هدف: آزمون کالریک، مهم­ترین آزمون عملکرد دهلیزی است و انجام
آن با استفاده از محرک هوا در حال حاضر، گسترده­ترین روش تحریکی مورد استفاده در
این آزمون است. با توجه به عدم وجود مقادیر هنجاریابی­شدۀ استاندارد در پاسخ­های
کالریک با محرک هوا، هدف از این پژوهش هنجاریابی این آزمون در دانشگاه علوم پزشکی
تهران و تعیین مقادیر طبیعی در سه شاخصه پاسخ این آزمون یعنی «سرعت فاز کند، ضعف­طرفی
و برتری­ جهتی» است.   مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی-تحلیلی) است که روی 32 فرد بهنجار
در محدودۀ سنی 20 تا 45 انجام­شد. پس از کسب رضایت­نامه و انجام آزمایش­های پایۀ شنوایی­شناسی،
آزمون کالریک با استفاده از دستگاه House
Infrared/Video ENG System مدل INC ساخت کشور
آمریکا برای افراد انجام­شد. سرعت فاز کند، ضعف یک­طرفه و برتری جهتی در زنان و مردان
و دو گروه سنی مختلف مقایسه و آزمون­ها در سطح معنی­دار کمتر از 05/0 آنالیزشد.   نتایج: در چشم راست، میانگین سرعت فاز کند /s°25/8±94/15، میانگین برتری جهتی 09/9±45/10 درصد و میانگین ضعف طرفی 54/7±69/12 درصد به­دست­آمد. در چشم چپ، این
مقادیر به­ترتیب /s°43/7±23/15، 28/9±49/10 درصد و 45/6±27/12 درصد به­دست­آمد. میان دو جنس و دو
گروه سنی 20 تا 30 و 30 تا 45 ساله، تفاوت آماری معنی­داری به­دست­نیامد.    نتیجه‌گیری: مقادیر حاصل
به­منظور افتراق افراد طبیعی از پاتولوژیک در این مرکز و به­عنوان مرجعی برای سایر
کلینیک­های شنوایی قابل­استفاده است؛ همچنین می­توان در زنان و مردان و نیز دو
گروه سنی 20 تا 30 سال و 30 تا 45 سال از مقادیر هنجار واحدی استفاده­کرد زیرا
تفاوتی معنادار میان آنها وجود­ندارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detemination of functional range of peripheral vestibular system using air caloric stimulation

نویسندگان [English]

 • Sara Momtaz 1
 • Fahimeh Hajiabolhassan 2
 • Fahimeh Hajiabolhassan 2
 • Fahimeh Hajiabolhassan 2
 • Saied Farahani 2
 • Shohre Jalaie 3
چکیده [English]

 Background and Objective: Caloric method is the most important test in
evaluating the vestibular function and air caloric stimulation is the most
popular method for performing this test. As there are no standard normal
criteria for this test, the goal of this study
was to define normal criteria for different parameters of caloric test which is
a part of peripheral vestibular system test battery in Tehran University
of Medical Sciences, Iran. These parameters
include directional preponderance, unilateral weakness and slow phase velocity.   Materials and
Methods:
In this cross-sectional (descriptive-analytical) study, thirty two healthy
volunteers of 20-45 years of age were included. After obtaining written
informed consent and performing basic audiologic examination, Caloric test was
performed using INC model of House Infrared/Video ENG System, USA. Its
parameters were compared between males and females and within 2 different age
groups of 20-30 and 30-45. Data were analyzed with a significant level of 0.05.   Results: In the right eye,
slow phase velocity was 15.23±7.43°/s, directional preponderance was
10.49±9.28% and unilateral weakness was12.27±6.45% and these values in the left
eye were 15.94±8.25°/s, 10.45±9.09% and 12.69±7.54%, respectively. There was
not any significant difference between the two genders and between the two age
groups.    Conclusion: These results
suggest the
normal values for different parameters of Caloric test and it can be used to
differentiate patients and normal subjects. As there was no statistically
significant difference between males and females and two age ranges, the same
values can be used for all of them.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Videonystagmography
 • Caloric test
 • Directional preponderance
 • Unilateral weakness
 • Slow phase velocity