بررسی ارتباط بین علائم اختلالات روانی و بدکارکردی‌های جنسی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

2 روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 مقدمه و هدف: نتایج مطالعات، نشان دهنده ارتباط بین اختلالات روانی و بدکارکردی‌های
جنسی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین علائم اختلالات روانی و
بدکارکردی‌های جنسی و تعیین نقش علائم اختلالات روانی در شکل‌گیری بدکارکردیهای
جنسی بود.   مواد و روش‌ها: 200 نفر (115 زن و 75 مرد) به صورت در دسترس از افراد
مراجعه کننده به برخی کلینیکهای روانشناسی و روانپزشکی تهران و کرج در سال90 - 91
انتخاب شدند. از افراد خواسته شد به پرسشنامه SCL90،
پرسشنامه عملکرد جنسی زنان (FSFI) (برای زنان)
و شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF)
(برای مردان) پاسخ دهند. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی برای
تحلیل داده ها استفاده شد.    یافته‌ها: یافته ها نشان داد که ارتباط معنی داری بین علائم اختلالات روانی و
بدکارکردی های جنسی وجود دارد. بعلاوه یافته های رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که
علائم اختلالات روانی (فوبی، افسردگی، وسواس فکری، اختلالات جسمانی شکل و علائم
پارانویا) می توانند بدکارکردیهای جنسی را  به طور معنی‌داری پیش بینی کنند.   نتیجه‌گیری: بین علائم اختلالات روانی و بدکارکردی های جنسی زنان و مردان ارتباط
معنی داری وجود دارد. علائم برخی از اختلالات روانی می توانند در تبیین
بدکارکردیهای جنسی نقش موثری داشته باشد. نتایج پژوهش حاضر با بسیاری از پژوهش های
پیشین همخوانی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the connection between psychological disorders symptoms and sexual dysfunctions

نویسندگان [English]

  • Gholamhosein Ghaedi 1
  • Mahdieh Sasaninezhad 2
  • Azad Sabeti 3
چکیده [English]

 Background and Objective: Studies show that there is a connection between
psychological disorders symptoms and sexual dysfunctions. The aim of this study
is to examine the connection between psychological disorders symptoms and
sexual dysfunction and also to determine the role of psychological disorders
symptom in the development of sexual dysfunctions.  Materials and
Methods: 200 individuals (115 female and 75 male) who referred to
psychological clinics in Tehran and Karaj (in 1390-1391 on the Iranian
calendar) were included in this study with a convenient sampling method. All
individual were asked to complete FSFI (for female), IIEF (for male) and SCL-90
Scales. Correlation and hierarchical regression were used to analyze the data.   Results: The findings revealed
that there is a significant correlation between psychological disorders
symptoms and sexual dysfunctions. Hierarchical regression showed that
psychological disorders symptoms (especially phobia, depression, OCD, somatic
problems and paranoia symptoms) can remarkably predict sexual dysfunctions.    Conclusion: There is a meaningful relation between psychological
disorders symptoms and sexual dysfunctions. Symptoms of some of psychological
disorders can explain sexual dysfunctions. Findings of this study are consonant
with that of many other previous researches

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Dysfunctions
  • Psychological Disorders symptoms
  • Psychological Factors