پرسش‌نامه ارزیابی ارگونومیکی ابزار دستی غیر‌قدرتی: معرفی و اعتبارسنجی در دندان-پزشکی

نویسندگان

1 گروه ارگونومی، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

2 گروه ارگونومی، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 گروه علوم پایه، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

چکیده

 مقدمه و هدف: ابزارآلات دستی غیرقدرتی، از پرکاربردترین وسایلی هستند
که در بسیاری از مشاغل به­کارمی‌روند؛ اهمیت درنظرگرفتن اصول ارگونومی در طراحی،
ارزیابی و انتخاب این ابزارآلات، نیاز به تهیه یک ابزار سنجش را توجیه­می‌کند؛
بنابراین مطالعه حاضر به­منظور طراحی ابزاری مناسب جهت ارزیابی ارگونومیکی
ابزارآلات دستی غیرقدرتی و نیز سنجش اعتبار آن انجام­شد.   مواد و روش‌ها: پس از مطالعه منابع و بررسی مطالعات پیشین و مدل‌های
مختلف کاربرد‌پذیری، پرسش­نامه اولیه‌ای مشتمل بر 34 پرسش طراحی­شد و مورد ارزیابی
روایی قرارگرفت. برای تعیین پایایی پرسش­نامه طراحی­شده، چهار ابزار دستی غیرقدرتی
و پرکاربرد دندان­پزشکی انتخاب و از 30 دانشجوی دندان­پزشکی، نظرسنجی به­عمل­آمد.    نتایج: پس از تأیید روایی صوری و محتوایی، پایایی درونی با
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که برای سرنگ
آسپیره‌، سرنگ معمولی، پنس معمولی و پنس دندانه‌دار به­ترتیب 85/0، 92/0، 94/0 و 94/0 به­دست­آمد، مورد تأیید قرارگرفت؛
درنهایت پرسش­نامه «ارزیابی ارگونومیکی ابزار دستی غیرقدرتی» پس از ویرایش نهایی
با 20 پرسش و در سه بعد «کاربردپذیری، ایمنی و ویژگی‌های فیزیکی» تدوین­شد.    نتیجه‌گیری: با توجه به تعداد کم پرسش­ها و سادگی جملات و نیز با
استناد به نتایج حاصل در تأیید روایی و پایایی، پرسش­نامه مزبور را می‌توان به­عنوان
ابزاری مناسب برای ارزیابی ابزار ‌دستی غیر­قدرتی دندان­پزشکی معرفی­کرد.
پیشنهادمی‌شود اعتبار پرسش­نامه در تحقیق­های بعدی با استفاده از سایر ابزار‌آلات
دستی غیرقدرتی در حرفه دندان­پزشکی یا سایر مشاغل مورد آزمون قرارگیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ergonomic evaluation of non-powered hand tools: introduction and validation in dentistry

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Saremi 1
  • Reza Khani Jazani 2
  • Amir Kavousi 3
  • Tara Rezapour 1
چکیده [English]

 Background and Objective: Non-powered hand tools are
frequently used in many trades and industries. The importance of paying
attention to ergonomic design, evaluation and selection of hand tools, justify
the necessity of creating an appropriate evaluating tool. The aim of the
present study was to desing such a questionnaire as well as to validate it.   Materials and Methods: Based on the literature, previous
studies and diverse usability models, a primary questionnaire was written with
34 items to which the validation process was applied. In order to determine the
reliability of the questionnaire, four commonly used non-owered dental hand
tools was evaluated by 30 dental students.   Results: After confirming face and content validity,the
instrument yields good internal reliability by Cronbach's alpha coefficient
equal to 0.85, 0.92 0.94 and 0.94 for aspiration syringe, usual syringe, usual
forceps and notched forceps,respectively. Finally, the "ergonomic
evaluation of non-powered hand tools questionnaire" consists 20 items in a
3-factor structure including usability, safety and physical interaction.   Conclusion: The proposed questionnaire is quite brief and
written in a clear and common language. Our results confirmed its applicability
for dental non-powered hand tools. However, it is preferable to conduct
furthere researches in order to evaluate its validity in other occupations and
other non-powered hand tools. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-powered hand tools
  • Ergonomics
  • questionnaire
  • Usability
  • Dentistry