بررسی الگوی قطع تغذیه‌ انحصاری با شیر مادر و عوامل مؤثر بر آن در استان فارس، سال 1389

نویسندگان

1 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

 مقدمه و هدف: علاوه‏بر اهمیّت تغذیه‌ انحصاری با شیر مادر در شش ماه
اول زندگی، قطع به هنگام آن نیز دارای اهمیّت است. این مطالعه با هدف تعیین الگوی
قطع تغذیه‌ انحصاری با شیر مادر و عوامل مؤثر بر آن در استان فارس اجراشد.    مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی همگروهی تاریخی، پرونده‌ 751 کودک بین شش
تا دوازده ماه (شهری و روستایی) به‏صورت تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و علاوه‏بر
داده‌های موجود در پرونده، دیگر داده‌ها موردنیاز از طریق انجام مصاحبه جمع‌آوری‏شد.
علاوه‏بر آمار توصیفی، با استفاده از آزمون‌های آماری و تحلیل بقا، تأثیر برخی از
متغیرهای جمعیت‏شناختی و متغیرهای مرتبط با زایمان بر زمان قطع تغذیه‌ انحصاری
بررسی‏شد.    یافته‌ها: میانگین زمان قطع شیردهی انحصاری 68/1±64/4 ماه
بود و 4/78 درصد از کودکان تا سن چهار‏ماهگی و 7/50 درصد تا سن شش‏ماهگی از شیر
مادر به‏صورت انحصاری استفاده‏می‌کردند. متغیرهایی نظیر قومیّت، تحصیلات و شغل
والدین، جنس و رتبه‌ تولد کودک و روش و محل زایمان، در مدت زمان تغذیه‌ انحصاری با
شیر مادر، تأثیری‏نداشت، (05/0 P>).    نتیجه‌گیری: مدت تغذیه‌ انحصاری با شیر مادر در جمعیت مورد بررسی، بیش
از بسیاری از مطالعات دیگر بوده، نبود تأثیر متغیرهای دموگرافیک، فرهنگی و همچنین
متغیرهای مرتبط با زایمان بر مدت زمان تغذیه‌ انحصاری با شیر مادر، نشانگر وجود
آموزش‌ قابل‏قبول است؛ برای ارتقای این شاخص‌ها، علاوه‏بر افزایش پوشش خدمات
مراقبتی و آموزشی، راه‏اندازی مراکز مشاوره‌ نیز ضروری است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exclusive breast-feeding weaning pattern and its determinant factors in Fars province in 2010.

نویسندگان [English]

  • Alireza Mirahmadizadeh 1
  • Parvin Zare 1
  • Fariba Moradi 1
  • Mehrab Sayadi 1
  • Elham Hesami 1
  • Mohsen Moghadami 2
چکیده [English]

 Background and Objective: In addition to the importance of exclusive
breast-feeding (EBF) in the first six months of life, its weaning is also
important. This study aimed to determine the pattern of EBF weaning and its
associated determinants in Fars province (southern Iran).   Materials and Methods: In this historical cohort study, records of 751
infants 6 to 12 months (urban and rural) were selected as multi-random sampling
method. Other necessary data were also collected through questionnaires and
interviews. In addition to descriptive statistics using statistical tests and
survival analysis, the effect of demographic, cultural and labor-related
variables on exclusive EBF weaning was also studied.    Results: Averaged time of EBF weaning was 4.64±1.68 months
and 78.4% of infants have exclusive EBF for 4 months and 50.7% for 6 months.
There were not any association between race, official education, sex and birth
rank with time of EBF weaning, (p>0.05). Most children (68.5%) began their
supplementary food with porridge.   Conclusion: Duration of EBF in this study was more than
other studies. Lack of significant association between demographic variables,
cultural and labor-related variables with duration of EBF, indicated acceptable
public health education and lack of wrong beliefs among parents. To promote
breast feeding indices, education of parents and breast feeding clinic
establishment are necessary. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exclusive breast-feeding
  • Weaning
  • Fars Province