بررسی آثار توأم عصاره آلوئه‌ورا و استرس بی-حرکتی بر سطح سرمی هورمون‌های LH، FSH و تستوسترون در موش‌های صحرایی نر

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2 گروه بیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

3 بخش هورمون سنجی، بیمارستان رسول اکرم، تهران

چکیده

 مقدمه و هدف: تحقیق­ها نشان­می­دهند که عصاره آلوئه­ورا می­تواند عملکردهای فیزیولوژی تولیدمثلی جانوران را تحت تأثیر قرار­دهد. هدف این مطالعه، بررسی آثار توأم استرس بی­حرکتی و عصاره آلوئه­ورا بر سطح سرمی هورمون­های LH، FSH و تستوسترون در موش­های صحرایی نر است.    مواد و روش­ها: در این مطالعه، موش­های صحرایی نر نژاد ویستار به­صورت تصادفی به نه گروه پنج سری شاهد، دریافت­کننده آب آلوئه­ورا،
دریافت­کننده آب آلوئه­ورا و نرمال سالین، تحت بی­حرکتی مزمن یا
حاد، تحت بی­حرکتی مزمن یا حاد دریافت­کننده آلوئه­ورا، تحت بی­حرکتی مزمن یا حاد دریافت­کننده
نرمال سالین تقسیم­شدند. بی­حرکتی مزمن روزانه 2 ساعت طی سه هفته و بی­حرکتی حاد روزانه
8 ساعت و طی یک هفته اجرا­شد. آب آلوئه­ورا به­صورت خوراکی ( 625 میلی­گرم
به­ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به­صورت گاواژ به نمونه­ها خورانده­شد؛ در­نهایت، نمونه­های خونی به روش خون­گیری از قلب تهیه­شد؛ متعاقب آن، پس از تهیه سرم،
سطح هورمون­های FSH ،
 LH و تستوسترون به روش رادیو ایمونواسی
اندازه­گیری­شد. داده­ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک­طرفه بین گروه­ها مقایسه­شدند.   یافته­ها: سطح سرمی هورمون­های تستوسترون و LH در موش­های
تحت بی­حرکتی مزمن یا حاد نسبت­به شاهد، کاهش معناداری داشت (001/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of immobilization stress and Aloe vera extract on serum levels of LH, FSH and testosterone in male rats

نویسندگان [English]

  • Rahim Ahmadi 1
  • Parisa Tavakoli 2
  • Mahyar Mafi 3
چکیده [English]

 Background and Objective: Studies showed that Aloe vera
extract can influence reproductive functions in animals. The purpose of this
study was to determine the effect of immobilization stress and Aloe vera
extract on serum LH, FSH and testosterone levels in male rats.   Materials and Methods: In this study, male Wistar rats were randomly divided into 9 groups including control, Aloe
vera extract receiving, Aloe vera extract and normal saline
receiving, acutely or chronically immobilized, acutely or chronically
immobilized and normal saline receiving and acutely or chronically
immobilized and Aloe vera extract receiving animals of 5 in each group.
Chronic immobilization was exerted 2h/day for 3 weeks and acute immobilization
was exerted 8h/day for one week. Aloe vera extract (625 mg/kg/body
weight) was taken by gavage feeding. Finally, blood samples were collected
using cardiac puncture method. Following serum collection, LH, FSH and
testosterone levels were measured by radioimmunoassay method. Data were compared between groups using
ANOVA.    Results: Serum LH or testosterone level significantly
decreased in chronically or acutely immobilized rats compared to control
animals (p < 0.001) however, LH or testosterone serum level did not
significantly change in Aloe vera extract receiving and acutely or
chronically immobilized Aloe vera extract receiving animals compared
with control rats.   Conclusion: Our findings showed that immobilization stress
reduces serum level of LH and testosterone however, intake of Aloe vera
can withstand against. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aloe vera
  • Immobilization stress
  • FSH
  • LH
  • Testosterone
  • Rat