مقایسه تأثیر تمرین‌های مقاومتی و استقامتی بر نسبت تستوسترون به کورتیزول در زنان یائسه

نویسندگان

1 فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

 مقدمه و هدف:. کاهش نسبت هورمون‌های آنابولیک به کاتابولیک در زنان یائسه در کاهش حجم و
قدرت عضلانی نقشی مهم ایفا­می‌کند. از نسبت تستوسترون به کورتیزول به­عنوان شاخص فشار تمرین استفاده­می­شود
و افزایش این نسبت نشانگر­ هایپرتروفی و افزایش قدرت در پاسخ به تمرین است. هدف از
تحقیق حاضر، مقایسه تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و استقامتی بر نسبت تستوسترون به
کورتیزول در زنان یائسه بود.    مواد و روش­ها: در این تحقیق
10 زن یائسه و سالم با میانگین سن 74/3±30­/54 سال و نمایۀ تودۀ بدن 07/2±88/24 کیلوگرم بر مترمربع به روش جایگزینی متقاطع در سه برنامه تک جلسه­ای
جداگانه: 1) تمرین مقاومتی (3 ست ده تکراری از هشت حرکت با شدت 80 درصد یک تکرار
بیشینه)، 2) تمرین استقامتی (45 دقیقه رکاب زدن روی دوچرخه کارسنج با شدت 60 تا 70
درصد اوج اکسیژن مصرفی) و 3) استراحت (گروه کنترل) شرکت­کردند. مقادیر تستوسترون و
کورتیزول سرم نمونه­های خون قبل، بلافاصله و 15 دقیقه بعد از مداخلۀ هر­یک از سه
برنامه جمع­آوری و اندازه­گیری­شد. داده­ها با استفاده از روش اندازه­گیری­های
تکراری تحلیل­شدند و برای آزمون آنها سطح معنی­داری 05/0>P < /span> در­نظر­گرفته­شد.   نتایج: نتایج تحقیق نشان­داد تغییرهای درون­گروهی مقادیر نسبت
تستوسترون به کورتیزول متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی افزایش معنی­دار داشت (05/0>P < /span>)؛ اما تغییرهای بین­گروهی­
معنی­دار نبود. تغییرهای درون­گروهی و بین­گروهی نسبت تستوسترون به کورتیزول
متعاقب یک جلسه تمرین استقامتی معنی­دار نبود (05/0).   نتیجه­گیری: متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی و استقامتی، نسبت تستوسترون
به کورتیزول در زنان یائسه تغییر معنی­داری نیافت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of resistance and endurance exercises on testosterone to cortisol ratio in post-menopausal women

نویسندگان [English]

  • Donya Sourati Jabloo 1
  • Seyed Reza Attarzadeh Hosseini 2
  • Delaram Sayadpour Zanjani 3
  • Amin Ahmadi 1
  • Jalal Mansouri 1
چکیده [English]

 Background and Objective: Reduction of the anabolic to
catabolic hormones plays an important role in muscle loss and strength reduction
in post-menopausal women. The ratio of testosterone to cortisol concentration (T:C)
is used as indicative of the stress level imposed by the exercise. Increases in
this ratio are responsible for hypertrophy and strength gain. The objective of
the present study was to investigate the influence of a resistance exercise
session and an endurance exercise session on T:C ratio in post-menopausal
women.   Materials and Methods: In this cross- sectional research study, 10 elderly women (age=­54.3±3.74
years, BMI= 24.88±2.07 kg.m-2) participated in three protocols:
1) resistance protocol (1 session, 3 sets of 10 repetitions of eight exercises
with %80 1RM), 2) endurance protocol (45 minutes of cycling at %60-70 Vo2Peak)
and 3) rest protocol (control groups). Blood samples were taken before,
immediately after and 15 minutes after the end of every protocol. Finally, the serum levels of testosterone and
cortisol were measured and data was analyzed
using GLM-repeated measures ANOVA at a significance level of p < 0.05.   Results: Resistance group showed
a significant increase in T:C ratio within the groups (p < 0.05) but variations
in T:C level were not significant between the groups. The difference of T:C
levels were not significant within and between the groups in endurance exercise
group.   Conclusion: The results showed that a single bout of
resistance exercise and a single bout of endurance exercise do not acutely
influence T:C ratio in post-menopausal women.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testosterone to cortisol ratio
  • Resistance exercise
  • Endurance exercise
  • Post- menopausal women