بررسی اثر کورکومین بر حافظه فضایی کوتاه مدت و یادگیری و حافظه آزمون اجتنابی غیر فعال در موش سفید بزرگ دیابتی و تعیین نقش پراکسیداسیون لیپیدی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی، دانشگاه شاهد

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی تهران

چکیده

 مقدمه و هدف: کورکومین دارای آثار ضد­دیابتی و آنتی­اکسیدانتی و تقویت­کننده
حافظه است؛ لذا هدف بررسی حاضر، تعیین اثر تجویز درازمدت آن بر یادگیری و حافظه
موش سفید بزرگ
دیابتی بود.  مواد و روش­ها: در این مطالعه
تجربی، موش­های سفید بزرگ به پنج گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با کورکومین (50
میلی­گرم بر کیلوگرم)، دیابتی و دیابتی تحت درمان با کورکومین (10 و 50 میلی­گرم
بر کیلوگرم) تقسیم­شدند. هفت روز پس از تزریق استرپتوزوتوسین، کورکومین به مدت پنج
هفته تجویز­شد. برای بررسی یادگیری و حافظه، آزمون­های اجتنابی غیر­فعال و ماز Y به­کار­رفتند؛
درباره بافت هیپوکامپ، میزان مالون دی آلدئید نیز تعیین­شد. یافته­ها: کاهش معنی­دار تأخیر در حین عبور در موش­های دیابتی (01/0p < ) و دیابتی تحت تیمار با
دوز پایین کورکومین (05/0p < )
مشاهده­شد و این پارامتر به­طور معنی­دار در گروه دیابتی تحت تیمار با دوز بالای
دارو بیشتر از گروه دیابتی بود (05/0p < )؛ به­علاوه، در صد تناوب در حیوانات دیابتی به­طور معنی­دار کمتر
از گروه کنترل بود (05/0p < )
و این پارامتر در گروه­های دیابتی تحت تیمار با دوز بالای دارو بیشتر از گروه
دیابتی بود (05/0p < )؛
همچنین، درمان با کورکومین در دوز بالا میزان مالون دی آلدئید را به­صورت معنادار
کاهش­داد (05/0>p < /span>). نتیجه­گیری: تجویز دراز­مدت کورکومین به میزان 50 میلی­گرم بر کیلوگرم موجب تقویت توانایی نگهداری اطلاعات در
انبار حافظه و به یادآوری آنها در حیوانات دیابتی شده، بهبود حافظه فضایی کوتاه
مدت را به دنبال دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of curcumin on short-term spatial memory and passive avoidance learning and memory in diabetic rats and evaluation of the role of lipid peroxidation

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Roghani 1
  • Tourandokht Baluchnejadmojarad 2
چکیده [English]

 Background and Objective: Curcumin exhibits
antidiabetic and antioxidant effect and memory augmenting property. This study
was done to evaluate the effect of its chronic administration on the learning
and memory of diabetic rats.    Materials and Methods: In this experimental study, Wistar
rats were divided into 5 groups, i.e. control, curcumin-treated control (50
mg/kg), diabetic, and curcumin-treated diabetic groups (10 and 50 mg/kg).
Curcumin was administered 7 days after streptozotocin injection for 5 weeks.
For evaluation of learning and memory, passive avoidance and Y-maze tests were
used. Level of malondialdehyde in hippocampus was also measured.   Results: STL significantly decreased in diabetic
(p < 0.01) and low-dose curcumin-treated diabetic (p < 0.05) groups and this
parameter was significantly higher in diabetic group receiving high-dose
curcumin as compared to diabetics (p < 0.05). Meanwhile, alternation
percentage was significantly lower in diabetic group relative to control
(p < 0.05) and high-dose-treated diabetic group showed a significant increase
in comparison with diabetic group (p < 0.05). Meanwhile, high-dose curcumin
significantly reduced level of MDA in diabetic group (p < 0.05).   Conclusion: Chronic treatment with curcumin at a
dose of 50 mg/kg could enhance the capability of consolidation and recall in
diabetic animals and could improve short-term spatial memory in diabetic
animals. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curcumin
  • Learning
  • Memory
  • Diabetes mellitus
  • Streptozotocin
  • Lipid peroxidation