رابطه مالی پزشک و بیمار در طب سنتی ایران

نویسندگان

1 گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی- دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد تهران، ایران

2 عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران، وابسته به مرکز رشد علمی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

3 گروه زنان و مامایی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد تهران، ایران

4 دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد تهران، ایران

چکیده

  مقدمه و هدف: در سرتاسر آثار تخصصی حکمای طب سنتی ایران و در سیره آنان اخلاقیات منعکس شده‌است و برای یک طبیب آشنایی با آن را ضروری می ‌ دانستند. آنها توصیه ‌ های زیادی در باب عدم توجه به مادیات داشتند. هدف این مطالعه آشنایی با دیدگاه حکمای طب سنتی نسبت ‌ به مادیات و چگونگی رابطه مالی آنها با بیماران است .     مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش مروری بوده که با بررسی متون و مقالات طب سنتی ایران، چگونگی رابطه مالی یک پزشک واقعی با بیمار که حکمای طب سنتی ایران ترسیم-کرده ‌ اند، مورد مطالعه قرار ‌ داده ‌ است .     یافته ‌ ها: از زمان ‌ های بسیار قدیم این اعتقاد وجود ‌ داشت که پزشک نباید برای پول و منافع مادی کار ‌ کند و باید از خدا ترسان باشد. پزشک واقعی باید فقر با حلال را بر ثروت با حرام ترجیح-دهد. حکیم زکریای رازی همواره بر ارزش ‌ های اخلاقی تأکید ‌ کرده، افراد مستمند و بی ‌ بضاعت را معالجه و به آنان از بعد مالی کمک ‌ می ‌ کرد؛ در ‌ حالی ‌ که خود، زندگی ساده و فقیرانه ‌ ای داشت .     نتیجه ‌ گیری: طب سنتی ایرانی و اسلامی طبابت را نوعی بندگی و عبادت می ‌ داند و جایگاهی ویژه برای اخلاق پزشکی قائل است. توصیه ‌ می ‌ کند که یک طبیب با ثروتمندان و بینوایان رفتاری مساوی و یکسان داشته ‌ باشد و خدمت پزشکی را هیچ ‌ گاه وسیله درآمد و رقابت مادی قرار ‌ ندهد .  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial relationship of physician and patient in Traditional Iranian Medicine

نویسندگان [English]

  • Farhad Jafari 1
  • Fatemeh Alizadeh 2
  • Nafiseh Zafarghandi 3
چکیده [English]

Background and Objective: Great Iranian physicians of traditional Iranian medicine (TIM) have paid special attention to ethics in their practices, teachings and especially their manuscripts. It was essential for a physician to know medical ethics. They have had also some recommendations for physicians not to pay much attention to monetary aspects. The aim of this study was to determine the viewpoints of great physicians of TIM in this respect.  Materials and Methods: This study was a review research, which reviewed traditional Iranian medicine's literature and textbooks to find what traditional Iranian medicine says about the financial relationship between physicians and patients.  Results: From very ancient times, Iranian physicians believed that physicians should not work for money and material gain, they must be fearful of God and should treat alike the rich and poor. Razi (one of the foremost Iranian physicians) always emphasized on moral values and medical ethics and he always treated needy and destitute people, although he was not rich. Conclusion: Traditional Iranian and Islamic medicine believes that practice is a form of servitude to and worship of God and pays special attention to medical ethics. It recommends that rich and poor patients must have the same equal treatment and physicians must never compete and wrangle for incomes and fees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical ethics
  • Traditional Iranian Medicine
  • Attention to material
  • Financial relationship