بررسی اثر بازدارندگی نانوذرات نقره کلوییدی با یک محلول ضد‌عفونی‌کننده دندانپزشکی بر دو‌سویه باکتری

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه بیماری‌های دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، دانشگاه تهران، ایران

5 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران

چکیده

  مقدمه و هدف: تجهیزات در مراکز بهداشتی، درمانی به ‌ طور مکرر در معرض آلودگی قرار ‌ می-گیرند. در شرایطی از مواد ضد ‌ عفونی ‌ کننده ‌ سریع ‌ الاثر استفاده ‌ می ‌ شود. ضد ‌ عفونی ‌ کننده دکونکس 53 پلاس (Deconex P53 Plus) از جمله دترجنت ‌ هایی است که برای ضدعفونی ‌ کردن سطوح و تجهیزات به ‌ کار ‌ می ‌ رود. از ‌ طرفی به ‌ تازگی نانوذرات نقره که ذرات کوچک با سطح تماس بالامی ‌ باشند به ‌ عنوان نسل جدیدی از مواد ضدمیکروبی مطرح هستند. هدف از این مطالعه، مقایسه اثر ضد باکتریایی نانوذرات نقره کلوییدی با محلول دکونکس 53 پلاس بر دو-سویه از استافیلوکوکوس اورئوس (S aureus و سودوموناس آئروجینوزا (Ps aeroginosa) است .   مواد و روش‌ها: برای تعیین غلظت مؤثر ضد باکتریایی نانو ذرات نقره با غلطت 200 ppm و دکونکس- 53 پلاس 5 درصد (حاوی5000 ppm) ماده فعال، از روش سنجش میزان قدرت مهار-کنندگی و کشتن باکتری ‌ ها (MIC و MBC) استفاده ‌ شد .   یافته ‌ ها: میزان تأثیر ضد ‌ میکروبی مواد به ‌ کار ‌ رفته با روش ‌ های MIC و MBC محلول نانوذرات نقره برای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 ) ( برابر با رقت 10 ppm و حد MBC,MIC برای سودوموناس آئروجینوزا ATCC 27853)) به ‌ ترتیب برابر ppm 010 و 500 حاصل شد .   نتیجه‌گیری: اثر نانوذرات کلوییدی و محلول دکونکس 53 پلاس برای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به ‌ صورت کشتن باکتری است، لذا در این مطالعه میزان MIC آن به ‌ طور تقریبی برابر MBC شد، اما درباره سودوموناس آئروجینوزا مقادیر MBC محلول دکونکس و نانوسیلور به ‌ ترتیب 5 و 20 برابر حد MIC آن بود. همچنین تأثیرضد باکتریایی نانوسیلور علیه سودوموناس آئروجینوزا نسبت ‌ به استافیلوکوکوس اورئوس بود .  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibacterial effect of nanosilver colloidal particles and its comparison with dental disinfectant solution against two strains of bacteria

نویسندگان [English]

 • Mohammad Niakan 1
 • Farid Abassi 2
 • Roya Hamedi 3
 • Elham Aliasghar 3
 • Farhod Najafi 4
 • Mustafa Fatemi 5
چکیده [English]

Background and Objective: The risk of infection by microorganisms in blood, saliva and exudates from infected patients in dental and medical centers has always been a threat to the patients and the medical staff alike. We do not always have enough time to autoclave the instruments, so this has brought about the need to develop different ways to quickly disinfect the instruments. Furthermore, deconex (a trademark) is a famous detergent for disinfecting surfaces and equipment. Nanosilver due to its smaller particle size has greater contact surface and has many uses as new antibacterial agent. The purpose of this study was to compare the effect of nanosilver colloid particles and deconex P53 plus solution on Pseudomonas aeroginosa (ATCC 27853) and Staphylococcus aureus (ATCC29213).    Materials and Methods: To measure the effective antibacterial concentration of nanosilver and deconex 53 plus, the MIC and MBC measurement methods were used.  Results: The MIC and MIB concentration of nanosilver for Staphylococcus aureus was 10 ppm and for pseudomonas aeroginosa was 100 and 500 ppm respectively.  Conclusion: The nanosilver particles and deconex 53 plus has bactericidal effect on Staphylococcus aureus, so its MIC is equal to the MBC, but in the case of pseudomonas aeroginosa, the value of MBC for nanosilver and deconex were 5 and 20 times greater than their MIC respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nanosilver particles
 • Deconex 53 plus
 • Antibacterial effect
 • MIC
 • MBC