شناسایی ژن مقاومت به فلوکونازول ERG11 در نمونه‌های بالینی کاندیدا آلبیکنس جدا‌شده از بیماران آلوده به HIV با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز معکوس (RT-PCR)

نویسندگان

1 گروه قارچ شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید یهشتی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

  مقدمه و هدف: امروزه قارچ ‌ های فرصت ‌ طلب به ‌ ویژه قارچ کاندیدا آلبیکنس ازجمله شایع ‌ ترین عوامل مخاطره انگیز در بیماران نقص سیستم ایمنی هستند. افزایش روز ‌ افزون سویه ‌ های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به داروهای آزولی مشکل اصلی بیماران مبتلا به ایدز است. هدف از این مطالعه، بررسی ژن ERG11 در سویه ‌ های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول در بیماران آلوده به HIV مبتلا به کاندیدیازیس دهانی حلقی به روش واکنش زنجیره ‌ ای پلیمراز معکوس است .     مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی در سال 1388 در دانشگاه تربیت مدرس انجام ‌ شد. سویه ‌ های کاندیدا آلبیکنس جدا ‌ شده از بیماران ایدزی با استفاده از روش ‌ های استاندارد مانند تشکیل جرم تیوب، کلامیدوسپور و رنگ کلنی روی محیط کروم آگارکاندیدا شناسایی ‌ شدند. ابتدا میزان حساسیت سویه ‌ های کاندیدا آلبیکنس مطابق روش استاندارد انتشار دیسک بررسی ‌ شد؛ سپس افزایش بیان ژن مقاومت به فلوکونازول ERG11 با روش RT-PCR ، در مقایسه با نمونه ‌ های شاهد ارزیابی و میزان بیان ژن با نرم ‌ افزار UVItec تعیین ‌ شد .     نتایج: آزمایش حساسیت دارویی 66 سویه کاندیدا آلبیکنس نشان ‌ داد که 6/62 درصد سویه ‌ ها حساس، 6/8 درصد وابسته به دوز و 7/28 درصد مقاوم به فلوکونازول هستند. ارزیابی محصول RT-PCR مشخص ‌ کرد که 9 درصد بیماران دارای افزایش بیان ژن مقاومت ERG11 هستند .     نتیجه ‌ گیری: کاندیدیازیس دهانی در مبتلایان به HIV در ایران، شیوعی قابل ‌ توجه دارد، نتایج حاصل از این مطالعه، درصد بالای مقاومت را در میان نمونه ‌ های کاندیدا آلبیکنس نشان ‌ می ‌ دهد. استفاده از روش مقرون به صرفه انتشار دیسک به همراه روش ‌ هایی مانند RT-PCR که امکان مطالعه روی مکانیسم مقاومت دارویی و ژن ‌ های دخیل در مقاومت را فراهم ‌ می ‌ آورد، پیشنهاد ‌ می ‌ شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of fluconazole resistance gene ERG11 in clinical Candida albicans samples isolated from HIV-infected patients by reverse polymerase chain reaction (RT-PCR)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Farahbakhsh 1
  • Mohammad Hossein Yadegari 1
  • Masoumeh Rajabi Bazl 2
  • Mojtaba Taghizadeh Armaki 1
  • Farzad Katiraee 3
چکیده [English]

Background and Objective: Nowadays opportunistic fungi especially C. albicans are the most common cause of life-threating infections in immunodeficiency patients. Increasing Azole-resistant strains of C. albicans are a main problem in human immunodeficiency virus-infected patients. The aim of this study was the evaluation of ERG11 gene in C. albicans Azole resistant strains that were isolated from AIDS patients with oropharyngeal candidiasis by RT-PCR method. Materials and Methods: The present experimental study was conducted at Tarbiat Modares University during the years 2009-2011. C.albicans isolates from HIV-infected patients were identified by standard procedures including germ tube formation, clamydoconidia and color of colonies on CHROM agar. At first, susceptibility of C. albicans isolates was assessed by disk diffusion agar technique. Then, overexpression of fluconazole resistance gene ERG11 using RT-PCR was compared with control samples and gene expression levels were determined by UVItec software.Results: The results of drug sensitivity for 66 C. albicans isolated from AIDS patients showed that 62.6% were susceptible, 8.6% were susceptible-dose dependent (SDD) and 28.7% were resistant. Product evaluation of RT-PCR showed that 9% of patients have increased expression of ERG11 gene resistance.Conclusion: Oral candidiasis is a frequent complication among Iranian HIV individuals. The results of this study showed the high percentage of resistant strains among samples of C. albicans. However, the use of phenotypic methods like disk diffusion agar which has lower costs together with genotypic methods like RT-PCR which provide the possibility of studying the mechanism of drug resistance and genes involved is highly recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Candida albicans
  • AIDS
  • ERG11 gene
  • RT-PCR method