بررسی آثار و عوارض فنتانیل و سوفنتانیل اینتراتکال در زایمان بی‌درد

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله تهران

2 آمار زیستی

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از دلایل شایع در سزارین انتخابی، ترس مادر از درد زایمان است؛ از­این­رو برای کاهش آمار سزارین به زایمان بی­درد توجهی ویژه‌شده­است. هدف از این مطالعه، مقایسه آثار و عوارض دو داروی فنتانیل و سوفنتانیل به روش اسپاینال برای بی­دردی زایمان است. مواد و روش‌ها: این مطالعه به­صورت کارآزمایی بالینی دوسویه کور، روی 64 خانم باردار 19 تا 34 ساله، زایمان اول تا سوم، با ریسک بیهوشی (ASA) کلاس 1و2 که منع قطعی برای زایمان طبیعی نداشتند انجام­شده و دو مخدر فنتانیل و سوفنتانیل همراه با بوپیواکایین و اپی­نفرین در فضای ساب دورال تزریق شده و عوارض مادری و جنینی و طول مدت بی­دردی در دو گروه مورد مقایسه قرار­گرفته­است. در این تحقیق از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف­معیار، درصد) و استنباطی (آنالیز کواریانس، رگرسیون لجستیک و رگرسیون ترتیبی)  و برای تحلیل داده‌ها از نرم­افزار SPSS نسخه شانزده استفاده­شد. نتایج: دو دارو از نظر عوارض جانبی و طول مدت بی­دردی (pvalue = 0.33) با یکدیگر تفاوتی معنی­دار نشان­ندادند. تنها درباره سداسیون متوسط (pvalue = 0.046) و مدت زمان مرحله دوم زایمان (pvalue = 0.03) تفاوتی معنی­دار بود که با توجه به جامعه آماری، این نتیجه از نظر بالینی ­بی­ارزش بود. از نظر ایجاد ایکتر نوزادی نیز دو گروه مشابه بودند (pvalue = 1). آمار کلی سردرد و کمردرد  25 درصد و 3 درصد بود. نتیجه­گیری: دو دارو از نظر آثار و عوارض جانبی، عملکردی مشابه داشتند؛ بنابراین هر­یک از آنها را می‌توان با توجه به شرایط دسترسی به دارو دیگری جایگزین­کرد؛ در­نهایت، روش اسپاینال به­تنهایی به دلیل طول مدت بی‌دردی مناسب و عوارض کم می‌تواند در زایمان بی­درد استفاده­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects and side effects of intrathecal fentanyl and fufentanil in painless labor

چکیده [English]

Background and Objective: The incidence of CS has been increasing and one of the most important reasons is the request of healthy mothers due to their fear of labor pain. Regional analgesia as a popular technique is provided for labor pain relief. The aim of our study was comparison of two drugs used in spinal anesthesia: fentanyl and sufentanil. We assessed advantages and disadvantages of each. Materials and methods: In a randomized double blind clinical trial, 64 parturient women in vaginal delivery room randomized to receive fentanyl or sufentanil with bupivacaine and epinephrine intratecally. All participants were 19-34 years old, gravid 1 to 3, full term (37 weeks), ASA physical status 1 or 2 with no absolute contraindication for vaginal delivery. We studied fetal and maternal complications and duration of pain relief. The SPSS software (version 16) was used for data analysis. Results: There was no statistical significant difference between side effects and duration of pain relief (p value = 0.33), except for moderate sedation (p value = 0.046) and duration of second stage of labor (p value = 0.03) that have not clinical significance. Neonatal icter was the same (p value = 1) and headache and backache were seen in 25% and 3% of cases respectively. Conclusion: Both drugs had the same effects and side effects, then, we can use each one which is available instead of another one. In addition, spinal analgesia with fentanyl and sufentanil for painless labor are safe with enough duration of pain relief.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fentanyl
  • Sufentanil
  • Painless labor
  • Intrathecal