مقایسه تغییرات ابعاد عضله لونگوس کولی میان وضعیت‌های استراحت و حداکثر انقباض ایزومتریک عضلات فلکسور عمقی گردن در بیماران با درد مزمن گردن و افراد سالم با استفاده از اولتراسونوگرافی

نویسندگان

1 شعبه بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

مقدمه و هدف: عدم کارایی عضلات عمقی فلکسور گردن با درد مزمن گردن ارتباط­دارد. هدف از این مطالعه، تعیین و مقایسه ابعاد عضله لونگوس کولی میان وضعیت­های استراحت و حداکثر انقباض ایزومتریک در افراد سالم و بیماران با درد مزمن گردن بود.   مواد و روش­ها: برای این مطالعه مورد شاهدی شانزده فرد با درد مزمن گردن و شانزده فرد سالم همسال انتخاب­شدند. قطر قدامی خلفی، طرفی و سطح مقطع عرضی عضله لونگوس کولی هر دو گروه در وضعیت­های استراحت و حداکثر انقباض ایزومتریک عضلات فلکسور عمقی گردن با اولتراسونوگرافی تعیین­شد. برای تجزیه­و­تحلیل داده­ها از آزمون­های t زوجی و t مستقل استفاده­شد.  نتایج: سطح مقطع عرضی عضله لونگوس کولی در بیماران با درد مزمن گردن در حالت استراحت و انقباض به ترتیب 2/38±6/107 و03/32±4/89 (0001/0>P < /span>) و در افراد سالم 97/32±31/89 و 43/29±94/75 (0001/0>P < /span>) بود. اختلاف معناداری از نظر هر سه متغیر مطالعه میان دو گروه و در هر دو حالت استراحت و انقباض وجود­نداشت (05/0).   نتیجه­گیری: نتایج نشان­داد که سطح مقطع عرضی و قطر طرفی عضله لونگوس کولی در هر دو گروه بیماران و افراد سالم و قطر قدامی خلفی فقط در افراد سالم در حالت انقباض نسبت­به حالت استراحت کمتر است؛ اما قطر قدامی خلفی لونگوس کولی در بیماران با درد مزمن گردن در حالت انقباض همانند حالت استراحت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of dimensional changes of longus colli muscle between rest and maximum isometric contraction of deep cervical flexor muscles in patients with chronic neck pain and healthy subjects by ultrasonography

نویسندگان [English]

  • Hasan Namvar 1
  • Asgharreza Soltani 2
  • Farshad Okhovatian 2
  • Asghar Akbari 3
چکیده [English]

Background and Objective: Inefficiency of deep cervical flexor muscles are correlated with chronic neck pain. The purpose of this study was to determine and to compare longus colli muscle dimensions between rest and maximum isometric contraction in patients with chronic neck pain and healthy subjects. Materials and Methods: For this case-control study, 16 healthy matched subjects and 16 patients with chronic neck pain were recruited. Using ultrasonography, anterio-posterior, lateral, and cross-sectional dimensions of longus colli in resting position and during maximal isometric contraction of deep cervical flexor muscles were determined. Data were analyzed using paired and independent t-tests.  Results: Cross-sectional area of longus coli muscle in patients with chronic neck pain in resting position and during contraction was 107.6±38.2 and 89.4±32.03 (p < 0.0001) and in healthy subjects was 89.31±32.97 and 75.94±29.43 (p < 0.0001) respectively. There was no significant difference between two groups regarding study variables in both resting position and contraction (p>0.05).  Conclusion: The results showed that cross-sectional area and lateral diameter of longus coli muscle in both patients and healthy subjects and anterio-posterior diameter only in healthy subjects during contraction are lower than resting position. However, anterio-posterior diameter of longus coli in patient with chronic neck pain during contraction was similar to resting position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Longus colli
  • Chronic neck pain
  • Cross-sectional area
  • Anterio-posterior diameter
  • lateral diameter