تأثیر رژیم غذایی و تمرین هوازی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم بیماران استئاتوهپاتیت غیرالکلی

نویسندگان

1 دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 فوق تخصص بیماری‌های کبد، گوارش و آندوسکوپی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 متخصص تغذیه و رژیم درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه و هدف: بیماری استئاتوهپاتیت غیرالکلی(NASH) قسمتی از طیف وسیع بیماری مزمن کبد چرب غیرالکلی است. در90٪ موارد، بیماران مبتلا به NASH با غلظت بالای آمینوترانسفرازهای سرم تشخیص داده­می­شوند. هدف این پژوهش، مقایسۀ تأثیر رژیم غذایی و برنامۀ تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم(ALT و AST) بیماران NASH بوده­است. مواد و روش­ها: در این پژوهش، 23 بیمار NASH با دامنۀ سنی 25 تا 50 سال، به ­طور تصادفی به دو گروه رژیم غذایی(11 نفر) و تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی(12 نفر) تقسیم­شدند. رژیم غذایی هر دو گروه 500 کیلوکالری کمتر از انرژی روزانه آنها بود و گروه دوم، علاوه­بر داشتن رژیم غذایی به ­مدت هشت هفتۀ سه جلسه­ای با شدت 55 تا 60٪ ضربان قلب ذخیره­ در تمرین­های هوازی (پیاده­روی، جاگینگ و دویدن) شرکت­کردند. آمینوترانسفرازهای سرم پیش و پس­از مداخله به روش فتومتریک اندازه­گیری و نتایج با استفاده از تی استیودنت همبسته و مستقل در سطح معنی­داری 05/0>P < /span> آزمایش­شدند.  نتایج: تغییرات درون­گروهی مقادیر ALT و AST سرم بیماران گروه رژیم غذایی تفاوت معنی­داری نداشت؛ اما همین تغییرات در گروه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی معنی­دار بود. مقایسۀ میان­گروهی، تفاوت معنی­داری را در سطوح آمینوترانسفرازهای سرم نشان­داد.  نتیجه­گیری: کاهش آمینوترانسفرازهای سرم به سبب کاهش عوامل پاتوژنز بیماری، کاهش التهاب هپاتوسیت­ها و بهبود عملکرد سلول­های کبدی به­وجود­می­آید. به­احتمال، برنامۀ تمرین هوازی توأم با رژیم غذایی در مقایسه با رژیم غذایی با کاهش آمینوترانسفرازهای سرم تأثیر بهتری بر پیشگیری، کنترل و درمان بیماری NASH دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of diet and aerobic training on serum aminotransferases levels in patients with non-alcoholic steatohepatitis

نویسندگان [English]

  • Hossein Nikroo 1
  • Seyed Reza Attarzade Hosseini 2
  • Hamidreza Sima 3
  • Mohsen Nematy 4
چکیده [English]

Background and Objective: Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) is part of a broad spectrum of chronic nonalcoholic fatty liver disease. Patients in 90% of cases characterized by elevated levels of serum aminotransferases. The purpose of this study was to compare the effect of diet and aerobic training with diet on serum aminotransferases levels in patients with NASH.  Materials and Methods: Twenty-three NASH patients with an age range of 25 to 50 years old were randomly divided into two groups of diet (n=11) and aerobic training with diet (n=12). In this study, diet in both groups included 500 kilocalories of energy and loss was daily calculated. The second group in addition to diet also participated in aerobic training which consisted of walking, jogging and running for a period of 8 weeks, 3 days a week with 55–60% heart rate reserve.Serum aminotransferases levels before and after the intervention was measured by photometric method. Data were analyzed by paired samples and independent-samples t-test at a significance level of p < 0.05.  Results: The changes within groups regarding serum ALT and AST levels were not significant in patients of diet group but changes were significant in aerobic training plus diet group. The comparison of between groups showed that there exists a significant difference between both groups in levels of serum aminotransferases.  Conclusion: Reduction of serum aminotransferases levels occurs due to reduced risk factors pathogeneses and reduced hepatocyte inflammation. Probably, the combined program (aerobic exercise with diet) is more effective for prevention, control and treatment of NASH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diet
  • Aerobic training
  • Aminotransferases
  • Non-alcoholic fatty liver
  • Steatohepatitis