ارزیابی مقایسه ای هیستومورفومتریک تومور ادنتوژنیک کراتوسیست وکیست دنتی ژروس

نویسندگان

1 گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی بابل

2 گروه بافت‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی، بابل

3 آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، بابل

4 دانشکده دندانپزشکی، بابل

چکیده

مقدمه و هدف: از روش­های متعدد کمکی در پاتولوژی برای پیش­گویی رفتار تهاجمی ضایعات ادنتوژنیک استفاده­می­شود، اما ارزش کاربردی مورفومتری  ناشناخته است؛ لذا هدف این مطالعه، مقایسه ویژگی­های مورفومتری کیست دنتی ژروس و تومور ادنتوژنیک کراتوسیست بوده­است و اینکه «آیا مورفومتری، روش کمکی ارزشمند در پیش­گویی رفتار تهاجمی ضایعات ادنتوژنیک فوق است؟». مواد و روش­ها: این مطالعه به روش مقطعی بر روی40 بلوک پارافینه از ضایعات ادنتوژنیک فوق از آرشیو فایل های  دانشکده  دندانپزشکی انجام­شد. پس­از رنگ­آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین ، با استفاده از نرم­افزار مخصوص ،میانگین اندازه هسته، سیتوپلاسم و نسبت اندازه هسته به سیتوپلاسم در هر لایه و در کل لایه­های اپی تلیوم ،تعداد عروق خونی، سلول­های آماسی و ضخامت اپی تلیوم، نسبت قطر بزرگ به کوچک هسته در لایه بازال  دو ضایعه ادنتوژنیک محاسبه­شد.  نتایج: میانگین اندازه سطح مقطع هسته، سیتوپلاسم و نسبت اندازه هسته به سیتوپلاسم در کل لایه­های اپی­تلیالی تومور ادنتوژنیک کراتوسیستμm2  1/4543±1/9551، μm2 8/7729±4/20140، 1/0±47/0 و در کیست دنتی ژروس μm2 3082±9/5166، μm2 8/6191±1/12232 و 09/0±4/0 بود. میانگین ضخامت اپی تلیوم، تعداد سلول های آماسی و تراکم عروق خونی، نسبت قطر بزرگ به کوچک هسته در تومور ادنتوژنیک کراتوسیست بیشتر از کیست دنتی ژروس بود (001/0> P < /span>).   نتیجه­گیری: افزایش نسبت هسته به سیتوپلاسم و افزایش تعداد عروق خونی در کراتوسیست نسبت­به کیست دنتی ژروس دیده میشود. به­احتمال، مورفومتری روش کمکی ارزشمندی در پیش گویی رفتار تهاجمی ضایعات ادنتوژنیک فوق باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histomorphometric comparative evaluation of keratocystic odontogenic tumor and dentigerous cyst

نویسندگان [English]

  • Safora Seifi 1
  • Farideh Feizi 2
  • Shima Nafarzadeh 3
  • Afshin Avesta 4
چکیده [English]

Background and Objective: Although many helpful procedures are used in pathology for the prognosis of aggressive behavior of lesions, but their morphometric values were not detected. The purpose of  the  present  study  was  to  detect  and  compare the morphometric characteristics  of  KCOT  and  dentigerous  cyst and to determine whether morphometric evaluation is a valuable and helpful method in the prognosis of aggressive behavior of these odontogenic lesions. Materials and Methods: This cross- sectional study was done on 40 paraffin blocks of above odontogenic lesions from the archive of Dentistry Faculty. After hematoxylin-eosin staining, special software was used for determination of mean nuclear and cytoplasmic area, nuclear to cytoplasmic ratio (N/C) in each layer and all layers of odontogenic epithelium, mean microvessel density (MVD) and number of inflammatory cells, the epithelial thickness, and ferret ratio (F,R) in these odontogenic lesions.  Results: Mean nuclear and cytoplasmic area, N.C ratio in all layer of KCOT was 9551.1± 4543.1μm2, 20140.4 ± 7729.8 μm2, 0.47± 0.1 and in dentigerous cyst was 5166.9 ± 3082 μm2, 12232.1± 6191.8 μm2, and 0.4±0.9. Mean epithelial thickness, number of inflammatory cells and MVD, F.R in KCOT was higher than detigerous cyst (p < 0.001).  Conclusion: From high nuclear to cytoplasmic ratio and high MVD, it is suggested that histomorphometry should be a helpful method in the prognosis of aggressive behavior of the above odontogenic lesions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keratocystic odontogenic tumor
  • Dentigerous Cyst
  • Histomorphometry