تأثیر آموزش افشای هیجانی نوشتاری بر شدت افسردگی و کاربرد مکانیسم‌های دفاعی بیماران افسرده

نویسندگان

1 گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

3 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور گرمسار

چکیده

مقدمه و هدف: مطالعات مختلف نشان داده­اند که افشای هیجانی نوشتاری تجربیات عاطفی و هیجان­ها با تقویت فرد در نفوذ به خود، کاهش خلق منفی، کاهش بازداری و انتخاب رفتارهای سازش­­یافته را سبب­می­شود؛ از­این­رو، این پژوهش با هدف کاهش شدت افسردگی و کاربرد مکانیسم­های دفاعی سازش نایافته به واسطه افشای هیجانی نوشتاری بیماران افسرده انجام­شده­است. مواد و روش­ها: نمونه مورد بررسـی 38 (26 زن و 12 مرد) آزمودنی با اختلال افسـردگی اساسی بودند که با نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به­صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد جایگزین شدند (هر گروه شامل 19 نفر)؛ همچنین دو گروه از لحاظ نوع، دوز و مدت زمان دریافت داروهای ضدافسردگی همتا شدند. کلیه آزمودنی­ها پیش و پس­از اجرای افشای هیجانی نوشتاری در یک دوره چهار هفته­ای، به کلیه گویه­های پرسش­نامه­های افسردگی بک (BDI) و مکانیسم­های دفاعی (DMQ)  در یک جلسه پاسخ­دادند. نتایج: تجزیه­و­تحلیل داده­ها با نسخه شانزدهم نرم­افزار SPSS و کاربرد آزمون t مستقل نشان­داد که افشای هیجانی نوشتاری کاهش معنادار شدت افسردگی آزمودنی­های گروه آزمایش نسبت­به گروه شاهد را سبب­شده (0.05P ≤)؛ همچنین مکانیسم­های دفاعی (بازداری، واکنش وارونه و جبران) گروه آزمایش نسبت­به گروه شاهد به­طور معنادار کاهش­یافت (0.05P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of emotional disclosure by writing on depression severity and defense mechanisms among depressed patients

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Noorbala 1
  • ahmad alipoor 2
  • farhad shaghaghi 2
  • avisa najimi 2
  • mojgan agah haris 3
چکیده [English]

Background and Objective: Different studies have shown that emotional disclosure by writing in order to express affective and emotional experiences would decline negative affect, inhibition, and would help to select adaptive behaviors by infusing into the self. Thus, this research investigated whether instructing emotional disclosure by writing and applying more adaptive defense mechanisms decline depression severity among depressed individuals. Materials and Methods: In this study, 38 subjects (26 females, and 12 males) with major depression were selected and randomly assigned into experimental and control groups (each group contained 19 subjects). These 2 groups were paired by dose and type of medications they received during the period of study. They completed BDI and DMQ items prior to and after instructing and applying emotional disclosure for 4 weeks. Results: Data analysis (by SPSS software, version 16) and conducting independent t test revealed that emotional disclosure with writing can significantly reduce depression severity in experimental group in comparison with control group (p < 0.05). IN addition, using mal-adaptive defense mechanisms (suppression, reaction formation, and compensation) in experimental group significantly declined in comparison with control group (p < 0.05). Conclusion: Since creating insight, empathy and support sense due to applying emotional disclosure in depressed individuals can decline the load of input emotional burden to cognitive system and lead to improvement of cognitive performance, so, the individual would reduce using mal-adaptive defense mechanisms. Therefore, performing emotional disclosure is an efficient strategy in companion with other therapeutic strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional disclosure by writing
  • Depression
  • Defense mechanisms