مطالعه میان‌کنش سالویژنین با DNA

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه بهشتی

4 گروه گیاه شناسی،گروه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع

5 گروه بیوفیزیک، دانشگاه زنجان

چکیده

مقدمه و هدف: بررسی میان­کنش سالویژنین با DNA به­منظور شناسایی ساختار مولکولی آثار ضد سرطانی سالویژنین مواد و روش­ها: سالویژنین از Tanacetum canescens وDNA از تیموس گوساله جدا و خالص­سازی­شد؛ سپس میان­کنش سالویژنین با DNA در بافر تریس M05/0، PH برابر4/7 و دمای C°25 با روش­های مختلف مطالعه­شد. نتایج: طیف­های جذبی  DNAدر حضور غلظت­های مختلف هریک از لیگاندهای بالا نشان­داد که  DNAبا سالویژنین میان­کنش­می­کند و با تشکیل کمپلکس، جذب در طول موج nm 260افزایش­می­یابد. تغییرات جذب DNA بر اثر لیگاند نشان­دهنده تغییرات ساختاری در آن است؛ همچنین با کمک داده­های به­دست­آمده از کاهش نشر کمپلکس DNA با اتیدیوم برماید توسط لیگاند بالا و آنالیز اسکاچارد، مشخص شد که ساختار کاهش نشر از طریق مهار غیر­رقابتی است؛ یعنی اتصال سالویژنین به DNA با مکانیزم غیرفروروندگی و به­احتمال از طریق اتصال به شیار کوچک صورت­می­گیرد.نتیجه گیری:نتیجه میگیریم که سالویژنین که بعنوان یک داروی ضد سرطان شناخته شده است یکی از مکانیسمهای عمل آن برهمکنش با DNA است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of salvigenin with DNA

نویسندگان [English]

  • Zohre Habibi 1
  • Zuhair M. Hassan 2
  • Shokoofe Noori 3
  • Valiolah Mozafari 4
  • Maryam- Mehdi Yoosefi-Mohammadi 1
  • Lila Hassani 5
چکیده [English]

Background and Objective: To evaluate interaction of salvigenin with DNA and the molecular mechanism of its anti-cancer effect. Materials and Methods: Salvigenin from Tanacetum canescens and DNA from calf thymus were isolated and purified. Then, salvigenin interaction with DNA in Tris buffer (0.05 M, pH equal to 4.7 and the temperature at 25 °C) was studied by different methods. Results and Conclusion: DNA absorption spectra in the presence of various concentrations of each of these ligands showed that the DNA with salvigenin has interaction and complex formation and the absorption wave length at 260 nm increased. Under the effect of changes in DNA uptake ligand showed structural changes. Also, using information obtained from the suppression with ethidium bromide of DNA complex by ligand skachard, above analysis indicated that the mechanism of suppression of publication is through non-competitive inhibition and it means that connecting mechanism of salvigenin is non-intercalated with DNA and probably through connection small grooves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salvigenin
  • DNA
  • Interaction