بررسی تأثیر برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری «روی» بر میزان سازگاری فیزیولوژیک بیماران دیابتی نوع دو

نویسندگان

1 گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه و هدف: به­کارگیری الگوی سازگاری «روی» برای بیماران دیابتی، به بررسی دقیق، برنامه­ مراقبتی، طبق اصول این الگو نیازمند است؛ اما مطالعه­ای اینچنین در حیطه پرستاری کشور ما انجام­نشده؛ لذا هدف این مطالعه، تعیین تأثیر  برنامه مراقبتی  بر اساس این الگو بر میزان سازگاری فیزیولوژیک بیماران دیابتی نوع دو است. مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت نیمه­تجربی در دو گروه و طی دو مرحله زمانی قبل و بعد، در بنیاد دیابت پارسیان مشهد (در سال 1388) انجام­گرفت. 60  بیمار، به روش غیرتصادفی و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه اختصاص­داده­شدند. جمع­آوری داده­ها با فرم بررسی و شناخت «روی» که رفتارهای ناسازگار (بی­خوابی، کم­تحرکی و...) و محرک­های آنها را تعیین­می­کرد و آزمایش هموگلوبین گلیکولیزه صورت­گرفت که پیش و پس­از مداخله در دو گروه اندازه­گیری­شد. برنامه مراقبتی طبق نتایج حاصل از فرم بررسی، طراحی و در گروه آزمون 5/2 ماه اجرا و 5/1 ماه پیگیری­شد. نتایج حاصل از بررسی اولیه وهموگلوبین گلیکولیزه با نرم­افزار 17SPSS و با استفاده از آزمون­های «تی»، «خی – دو» و «ویلکاکسون» تجزیه­وتحلیل­شدند. نتایج: آزمون خی-دو نشان­داد که دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک با یکدیگر همسان­اند. (p >0.05) آزمون تی زوجی، کاهش معنادار مقدار هموگلوبین گلیکولیزه را با ((p < 0.05 و آزمون ویلکاکسون کاهش معنادار تعداد رفتارهای ناسازگار در گروه آزمون پس­از مداخله را نشان­دادند ((p < 0.05. نتیجه­گیری: استفاده از برنامه طراحی­شده در قالب الگوی سازگاری «روی» برای افزایش سازگاری فیزیولوژیک بیماران  دیابتی نوع دو در ارائه مراقبت پرستاری پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of nursing care plan based on “Roy’s adaptation model” on physiological adaptation in patients with type II diabetes

نویسندگان [English]

  • Maliheh sadeghnezhad 1
  • Zohreh vanaki 2
  • Robabeh memarian 3
چکیده [English]

Background and Objective: Applying “Roy’s adaptation model" and care planning based on its principles for diabetic patients needs careful assessment. Since there has not been any study in this field, so, this study was done in order to evaluate the effect of nursing care plan based on “Roy’s adaptation model” on physiologic adaptation in type II diabetics. Materials and Methods: The study was a quasi experimental, in two before and after groups that was done in Parsian Diabetes Foundation in Mashhad in 2009. Samples were 60 diabetic patients selected non-randomly and allocated randomly into two groups. For data gathering, “Roy,s assessment form” and HgA1C test were used. In “Roy’s assessment form”, maladaptive behaviors (immobility, insomnia & etc.) and their stimulators in physiological domain were determined. Then, nursing care plan designed on obtained results and implemented for 2.5 months and a one month follow-up. Then, data repeatedly gathered and analyzed by “Chi-square test, t- test and Wilcocxon test” in SPSS17. Results: Analyzing demographic data in two groups with Chi-square test (x2) showed that they were matched (p>0.05). Comparison of HgA1c before and after intervention in case group by paired t-test showed a significant difference (p < span dir="rtl">>0.05). Also, Wilcoxon test showed (p < span dir="rtl">>0.05) a reduction of maladaptive behaviors in case group after intervention. Conclusion: Applying the "care plan design" based on “Roy’s adaptation model” for increasing physiological adaptation in type II diabetic patients is strongly recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type II diabetes
  • Roy’s adaptation model
  • Physiological adaptation