بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر اشتها و گرلین آسیل دار پلاسمای زمان استراحت و ناشی از ورزش وامانده‌ساز در مردان دانشجو

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

3 گروه فیزیولوژی ورزش،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تربیت معلم سبزوار

4 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

مقدمه و هدف: گرلین آسیل­دار، اولین هورمون اشتهاآور گردش خون است. این پپتید، افزایش اشتها و دریافت غذا را سبب­می­شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر اشتها، گرلین آسیل دار، انسولین و گلوکز پلاسمای زمان استراحت و ناشی از ورزش وامانده­ساز بود.  مواد و روش­ها: 23 مرد دانشجوی سالم (میانگین سنی  12/2 ±58/19 سال، شاخص توده بدنی7/2 ± 63/21 کیلوگرم بر مترمربع، وزن 46/6±86/64 کیلو گرم) به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم­شدند. آزمودنی های گروه تجربی تمرین­های هوازی را با شدت 60 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه انجام­دادند و گروه کنترل به فعالیت­های روزمره خود پرداختند. 72 ساعت قبل و پس از هشت هفته تمرین­های هوازی، جلسه ورزش وامانده­ساز انجام شد و چهار مرحله خون­گیری در حالت غیرناشتا، قبل و پس از ورزش وامانده­ساز انجام­گرفت. نتایج: درنهایت، نتایج نشان­داد تمرین­های هوازی در اشتها، مقادیر گرلین آسیل دار (7/0P=) و انسولین زمان استراحت تغییری ایجاد­نمی­کند. اما کاهش معنادار گرلین آسیل دار (001/0P=) و گلوکز(003/0P=) پس از ورزش وامانده­ساز را سبب­می­شود.  نتیجه­گیری: بعد از تمرین­های هوازی، عدم تغییر غلظت گرلین آسیل دار با عدم تغییر اشتها همراه بود که همسویی تغییرات گرلین آسیل دار و اشتها را در زمان استراحت نشان­می­داد. ولی سرکوب گرلین آسیل دار بعد از ورزش وامانده­ساز و عدم تغییر اشتها این رابطه را به­طور کامل تایید­نمی­کرد، که در این خصوص بایستی تحقیق­های بیشتری انجام­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 8 weeks of circuit training on lymphocyte AGRP gene expression in well trained wrestlers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hamedinia 1
  • Mahmod Hesar Koshki 2
  • Hossein Haghighi Amir 3
  • Azam Mollanovrosi 4
چکیده [English]

Background and Objective: Agouti related protein (AGRP) is an orexigenic peptide and found to be secreted from hypothalamic arcuate nucleus (ARC) and has important role in appetite and food intake. It has been shown that AGRP has an important role in weight control and plasma levels of this peptide increases in fatness and starvation. The aim of this study was studding the effect of 8 weeks of circuit training on lymphocyte AGRP gene expression in well trained wrestlers. Materials and Methods: Ten well trained wrestlers volunteered to this research and conducted 8 weeks of wrestling based circuit training, according to researchers recommended protocol. Blood samples were taken 48 hours before the first and after the last sessions of training. After lymphocyte separation, lymphocyte AGRP gene expression was evaluated with semi quantitative RT-PCR method. Results: Circuit training significantly increased AGRP mRNA lymphocyte expression (P < 0.001). Conclusion: It seems that increase in lymphocyte AGRP expression is accordant with increase in its expression in hypothalamus in response to negative energy balance induced by training to increase in appetite and compensation of body energy sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AGRP
  • Wrestling circuit training
  • Gene expression
  • Appetite
  • Semi quantitative RT-PCR