تهیه و تخلیص آنتی‌بادی منوکلونال علیه آنتی‌ژن لیپوآرابینومان مانوزیله مایکوباکتریوم بویس

نویسندگان

1 مجتمع تولیدی- تحقیقاتی انستیتوپاستور ایران

2 گروه بیوشیمی ‌بالینی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه انگل‌شناسی، انستیتوپاستور ایران

چکیده

مقدمه و هدف: لیپوآرابینومان مانوزیله (ManLAM)­ از آنتی­ژن‌های گلیکولیپیدی است که درصد قابل توجهی از دیواره سلولی باکتری مایکوباکتریوم بویس ب ث ژ را تشکیل می‌دهد. نظر به اینکه تولید آنتی‌بادی‌ منوکلونال آن، به­ویژه در طراحی کیت تشخیص سریع بیماری سل  کاربردهایی فراوان دارد، لذا هدف از تحقیق حاضر، تولید آنتی بادی منوکلونال ضد این آنتی­ژن می‌باشد.  مواد و روش کار: پس از تزریق‌های منظم موش‌های BALB/c با BCG سونیکیت­شده، آنتی‌ژن LAM­، تیتر آنتی‌بادی تولیدشده بررسی­گردید. لنفوسیت‌های طحالی موش­ها و سلول­های میلومای Sp2/0 با کمک پلی‌اتیلن‌گلیکول امتزاج­داده­شدند. سلول­ها در محیط HAT­ انتخاب­شدند و کلون‌های مولد آنتی‌بادی ضد آنتی‌ژن LAM با استفاده از آزمون الایزا­ شناسایی­شدند؛ پس از تخلیص آنتی­بادی منوکلونال، شناسایی آنتی­ژن­های لیپوآرابینومان مانوزیله و BCG سونیکیت­شده با روش وسترن بلاتینگ انجام­گرفت. نتایج: تعداد­2 کلون H2-3B9 , H1-3D3 مولدآنتی‌بادی اختصاصی با جذب بالا در آزمایش الایزا، انتخاب­شدند. نتایج وسترن بلاتینگ، باند­30 کیلو دالتونی مربوط به آنتی­ژن‌های لیپوآرابینومان مانوزیله و BCG سونیکیت­شده با استفاده از آنتی­بادی‌های منوکلونال IgM و IgG3 را تأییدمی‌کرد. نتیجه­گیری: نتایج نشان­داد که امکان تولید و تخلیص آنتی­بادی منوکلونال با استفاده از امتزاج لنفوسیت‌های B طحال موش­های ایمن­شده و­ سلول­های میلوما وجودداشته، تأیید واکنش اختصاصی آنتی­بادی مذکور قبل از انجام مطالعات  تشخیصی در شناسایی سریع سل در ادرار بیماران­ و بررسی‌های مصونیت­زایی واکسن ب ث ژ مورد توجه خواهدبود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and Purification of Monoclonal Antibody against ManLAM antigen ‌‌from Mycobacterium Bovis

نویسندگان [English]

  • Rasool Moukhah 1
  • Mohammad Taghikhani 2
  • Alireza Khabiry 3
  • Seyed Ataollah Sadat Shandiz 1
چکیده [English]

Background and Objective: Lipoarabinomannan mannesylated (Man­LAm) is one of the lipoglycans which forms a considerable percent of Mycobacterium Bovis BCG’ cellular wall. Considering that generation of monoclonal antibody against Man­LAM antigen has many applications, specifically, in order to design the diagnostic kit for rapid diagnosing of tuberculosis, so the main objective of this study was based on production of monoclonal antibody against this antigen. Materials and Methods: The female BALB/c mice were immunized by regular injections of sonicated BCG and LAM antigen, then after each injection, circulation of generated antibodies were investigated. Spleen lymphocytes of immunized mice and SP2/0 myeloma cells were fused into each other. The cells were selected by HAT medium. Identification and selection of anti-LAM antigen producing clones were performed using ELISA test. After purification of anti-ManLAM, detection of ManLAM antigen and sonicated BCG carried out by western blot technique. Results: The two H1-3D3, H2-3B9 clones, producing specified antibody were selected which had higher absorbance in ELISA test. The results of Western blotting showed that 30KDa band was related to sonicated BCG and ManLam antigen, using IgG3 IgM antibodies. Conclusion: The results indicated that using the fusion of hybridoma myeloma cells, it is possible to produce and purify monoclonal antibodies, and before performing diagnostic studies in order to have rapid diagnosing of tuberculosis in patient`s urine, and investigations for immunizing the BCG vaccine, conformation of specified reaction of mentioned antibody will be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lipoarabinomannan
  • Mycobacterium Bovis BCG
  • Monoclonal Antibody