ارزیابی عملکرد رهبری سرپرستاران بیمارستان‌های آموزشی اراک در سال 1389

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی

2 گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی قم

3 گروه پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس

4 بیمارستان آموزشی درمانی شهید هاشمی سنجانی اراک

5 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده

مقدمه و هدف: با افزایش پیچیدگی در سیستم مراقبت سلامت، تقاضا برای رهبری اثربخش پرستاری لازم است. لزوم انجام مطالعاتی در خصوص سبک‌های رهبری مختلف که به رهبری پرستاری کمک‌کند تا پاسخگوی مسئولیت‌های مدیریتی باشد مورد تأکید است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین سبک رهبری سرپرستاران با ابزار خودسنجی و دگرسنجی و تعیین اثربخشی، انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری سبک‌ها در سال 1389 است. مواد و روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده، ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد «توصیف اثربخشی و انعطاف‌پذیری رهبری(LEAD) » است. که به دو صورت خودسنجی و دگرسنجی ساخته شده‌است. 330 نفر، شامل 42 سرپرستار و 288 پرستار در بیمارستان‌های آموزشی اراک به روش سرشماری، پرسشنامه‌ها را تکمیل‌کردند.. داده‌ها با آمار توصیفی- تحلیلی با استفاده از SPSS 13 تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج: 8/73% سرپرستاران زن، 1/88% متأهل، 7/35% در رده سنی 35 تا 40 سال و 5/40% دارای سابقه خدمت ده تا پانزده سال بودند؛ همچنین8/95% پرستاران زن، 4/51% متأهل، 42% در رده سنی 26 تا 30 سال و 3/57% سابقه خدمت کمتر از پنج سال داشتند. سبک توجیهی، بیشترین میانگین را از دیدگاه سرپرستاران و پرستاران دارا بود. سبک رهبری اثربخش بیشترین درصد را از هر دو دیدگاه به خود اختصاص داد؛ بااین‌حال، انطباق پذیری بالا، کمترین میزان و انعطاف‌پذیری پایین در سبک رهبری تفویضی، بیشترین درصد  را از هر دو دیدگاه به خود اختصاص دادند. نتیجه‌گیری: سبک رهبری اثربخش همراه با انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری پایین، نتیجه ارزیابی عملکرد رهبری سرپرستاران بیمارستان‌های آموزشی اراک بود. نتایج این مطالعه، رهنمودهایی برای برنامه بهسازی مدیریت، پرورش و برنامه‌ریزی حرفه‌ای سرپرستاران فراهم‌می‌کند؛ بدین ترتیب، آموزش سرپرستاران درباره رهبری موقعیتی با تاکید بر نقش رهبری در فرایند مدیریت و اثربخشی پیشنهادمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Head-nurses’ leadership performance of Arak educational hospitals through self-measuring and other-measuring system

نویسندگان [English]

 • Zahra Purfarzad 1
 • Zohreh Ghamari Zare 2
 • Zohreh Vanaki 3
 • Mojtaba Ghorbani 4
 • Majid Zamani 5
چکیده [English]

Background and Objective: Due to the health care system's complexity, the demand for effective leadership in nursing has never been so great. The need for studies of variation in leadership styles that could assist nursing leadership in fulfilling their administrative responsibilities is emphasized. The aim of the study was to investigate the head nurses' leadership styles and effectiveness, flexibility and adaptability of styles in self-report and reports by staff in the hospital setting in 2010.Materials and Methods: This study used a descriptive–analytical design. The instruments used was "Leader Effectiveness Adaptability Description (LEAD-self and LEAD-other)" standard questionnaire. The questionnaire was returned by 330 including 42 head nurse and 288 staffs who were working in educational hospitals in Arak city. They studied a census method. Data were analyzed using SPSS (13) and descriptive-analytical statistics. Results: It was found out that 73/8% of head nurses were female, 88/1% married, 35/7% aged 35 to 40 years and 40/5% had a history of serving 10 to 15 years. Also, 95/8% of nurses were female, 51/4% married, 42% aged 26 to 30 years and 57/3% had served less than five years. Results indicated HNs and staffs rated "coaching" as most prevalent leadership style. Effective leadership style from the highest viewpoints of both was selected yet high adaptability with the lowest amount and low flexibility in "delegating" leadership style with highest amount were determined.Conclusion: Effective leadership style with low adaptability and flexibility was outcome of leadership performance evaluation led by head teaching hospitals in Arak. The results of this study provide guidelines for management development programs, training, and career planning for HNs. Educating the HNs on situational leadership style is recommended. This educational program should focus on the role of leadership in managerial process and effectiveness. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership style
 • Adaptability
 • Flexibility
 • Head nurse
 • Nurse
 • Arak